สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภคินทร์  ขวัญยืน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญจิ่ม
 
1. นายสุริยา  ศรีไสล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.52 ทอง 4 1. เด็กชายนนธวัช  สายแวว
2. เด็กชายเมธี  แสวงวงค์
 
1. นายสุริยา  ศรีไสล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพศ  พุฒตาลดง
2. นายลาภิน  ปัจจเวก
3. นายสรรชัย  นามเหลา
4. นายอนุชา  สุตัญตั้งใจ
5. นายอภิชาต  อรอินทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  สุมาลี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  พิชัย
 
1. นายอภิวัฒน์  สุมาลี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรภรณ์  งามเถื่อน
 
1. นายอภิวัฒน์  สุมาลี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  มณีงาม
2. เด็กหญิงกมลธิดา  อุกอาจ
3. เด็กหญิงณิชนันท์  รุ่งเรือง
4. นางสาวนาริณ  ชิณโชติ
5. เด็กหญิงปิยธิดา  วันหนา
6. เด็กหญิงพรธาราทิพย์  บุญจีม
7. เด็กหญิงสุภาวี  นามเจริญ
8. เด็กหญิงสุวิมล  น้ำคำ
 
1. นางสาวไพจิตร  คูณทอง
2. นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  บรรทร
2. นางสาวณิชนันท์  รอบรู้
3. เด็กหญิงศุภาวดี  เวพีวุฒิกร
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาระวงศ์
2. นางประทุม  บุญสุภา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวลปรางค์  วงศ์สุทธิ์
2. นายปิยณัฐ  หัสดี
3. นางสาวสุธีกานต์  เสนามาตร
 
1. นางประทุม  บุญสุภา
2. นางสาวพรทิพย์  หาระวงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันลา
2. เด็กหญิงสุดหทัย  ยิ่งวงศ์
 
1. นายบุญธรรม  ศรีบัว
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยมาศ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณกูฏ
 
1. นายบุญธรรม  ศรีบัว
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวจามจุรี  นามเจริญ
2. นางสาวลูกน้ำ  กัณหา
 
1. นายบุญธรรม  ศรีบัว
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนมณี  สีหนาท
2. นางสาวปิยภร  อาภรศรี
 
1. นายบุญธรรม  ศรีบัว
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  กำลังมาก
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  สมตน
3. เด็กหญิงเพชรลินดา  ผลวิสุทธิ์
 
1. นายบุญธรรม  ศรีบัว
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  ด้วงกระยอม
2. นางสาวชรินรัตน์  สายป้อง
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สาระไทย
 
1. นายบุญธรรม  ศรีบัว
2. นางวะรัตน์  มูลณี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 7 1. นางสาวชมภูนุช  บุญเหลา
2. นายนภัทร  ข่ายมณี
 
1. นายอภิวัฒน์  วงศ์กัณหา
2. นายบุญธรรม  ศรีบัว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บรรทร
2. เด็กชายธนาวุธ  บรรทร
3. เด็กหญิงเพชรา  ตรีรัตน์
 
1. นางรัชนี  ศรีจักร
2. นางรัชนี  ดวงสินธุ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมบัติ  น้อยวงศ์
2. นางสาวอภิรมย์  ดวงมาลา
3. นายอัจฉริยะ  อาภรศรี
 
1. นางรัชนี  ศรีจักร
2. นางรัชนี  ดวงสินธุ์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกษมณี  โพทะจันทร์
 
1. นางประคองจิต  อุดมวรรณ