สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 1. นายกิตติภพ  วงศ์กันตา
2. นายก้องเกียรติ  แสงใส
3. นายธนาธิป  ธรรมรักษ์
4. นายพันธ์ไมล์  ศิริวรรณโณ
5. นายยุทธศักดิ์  ทรงภักดี
 
1. นางปทุมมาศ  สุริยฉาย
2. นายโชคชัย  ส่งสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง 8 1. เด็กชายชัยณรงค์  อุ่นนาเรียง
2. เด็กหญิงรวีสรา  ตรีทรัพย์อนันต์
 
1. นางพามี  เบญจพิชญ์
2. นางคนึงนิจ  ประครอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.1 ทอง 7 1. นายประกาศิต  เชิดชู
2. นางสาวรวิสรา  ศรีจันทร์
 
1. นางทิพวรรณ  รักสงวนวงศ์
2. นางรุ่งเดือนเพ็ญ   ศรีประนม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วัณโท
 
1. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปรียาพร  ชูชื่น
 
1. นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  มีคุณ
 
1. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติ่งแสง
 
1. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรินดา  รุ่งเรือง
 
1. นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรพงศ์  การินทร์
2. นายธนาธิป  ธรรมรักษ์
3. นายพันธ์ไมล์  ศิริวรรณโณ
4. นายยุทธศักดิ์  ทรงภักดี
5. นายอภิรักษ์  บุญถูก
6. นายเศรษฐพร  ผ่องใส
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
2. นายรณฤทธิ์  บุดดา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  บุญธรรม
2. นายกฤษณะ  เครือศรี
3. นายจักรพงษ์  การินทร์
4. นายจาตุรงค์  อุ่นวงศ์
5. นายจิโรจน์  แผ่นหิน
6. นายชัยมงคล  สอนการ
7. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุรินทร์
8. เด็กชายชุติวัฒน์  ดวนใหญ่
9. นางสาวชุลีพร  สังกะเพศ
10. นางสาวญาดา  ทองผ่อง
11. นายณัฐพล  อาจเอี่ยม
12. นายณัฐพล  การบรรจง
13. นายธนชิต  ผูกพันธ์
14. นายธาดาพงษ์  ประทุม
15. นายนวมินทร์  ประสพสุข
16. นายนายธนพล  ประกอบศรี
17. นางสาวนิภาพร  บุญชัย
18. นางสาวบุบผาชล  ล้ำประเสริฐ
19. นายพงษ์ศิริ  พงษ์สุทธิ
20. นางสาวพลอยแสง  ทองสลับ
21. นายภาณุพงศ์  ธงศรี
22. เด็กชายมานะศักดิ์  พงษ์ภาพ
23. นางสาวรัชนีกร  ชมภูพื้น
24. นางสาววริศรา  พงษ์ภาพ
25. นางสาวศศิวิมล  เหมียดไธสง
26. นางสาวศิรินภา  พิกุลทอง
27. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสรรณ์
28. นางสาวสิริยากร  คำภา
29. นางสาวสุภาพรรณ  ดวงศรี
30. นายอดิศร  แก่นสาร
31. นายอนันตชัย  ชมภูพื้น
32. นายอานนท์  ทองใบ
33. นางสาวอินทิรา  เครือวัลย์
34. นางสาวอินทิรา  โมราวรรณ
35. นายเศรษฐพร  ผ่องใส
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
2. นายรณฤทธิ์   บุดดา
3. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
4. นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายพงศ์ภรณ์  ราตรี
 
1. นายรณฤทธิ์  บุดดา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัลย์ลีญา  ช่องวารินทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  บุดดา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  นิมิตรัตน์
 
1. นายรณฤทธิ์  บุดดา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  ธุระทำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สืบสิงห์
3. นางสาวกาญจนา  หมื่นสุข
4. นายคชภพ  พิมพา
5. นายคธากรณ์  บัวภา
6. นางสาวชนนิกานต์  จันทร์โยธา
7. นางสาวชนม์ชนก  โพธิบูลณ์
8. นางสาวฐิตารีย์  บุญเอื้อ
9. นายธนายุทธ  ทองอร่าม
10. นายธีระพัฒน์  ศิริปี
11. นางสาวบุปผาชล  ล้ำประเสริฐ
12. นางสาวปนัดดา  เชื้ออุ่น
13. นางสาวปนัดดา  คำสมาน
14. นางสาวประภัสสร  ระนพ
15. นางสาวปิยธิดา  ปวงสุข
16. นางสาวพรชิตา  ประกอบแสง
17. นายพลวัฒน์  จันทร์แจ้ง
18. นายพีระพงษ์  ทางาม
19. นายรุ่งตะวัน  ทางาม
20. นายวัฒนาภรณ์  สายนรา
21. นายวันชัย  สายสมบัติ
22. นางสาววิริยา  นามเรือง
23. นางสาวศศิภรณ์  ธงศรี
24. นางสาวศิรินันท์  ตระการจันทร์
25. นางสาวสกาวเดือน  การินทร์
26. นางสาวสิรีธร  เจริญสุข
27. นางสาวสุทธิดา  อินทร์งาม
28. นางสาวสุทธิรา   บุญสู่
29. นายสุรชัย  บุ้งทอง
30. นายสุริยันต์  กะมะละคร
31. นายสุริยา  สนองเดช
32. นายอนุชา  ไชยสัตย์
33. นายเอกอนันต์  พรมยะมาตย์
 
1. นายรณฤทธิ์  บุดดา
2. นางสาวศิริพร  สังขะวรรณ์
3. นางสาวนิภาพร  พวงทวี
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุสุมาพร  สืบสิงห์
2. นางสาวขวัญชีวา  วิรุณบุตร
3. นายจิรพัฒน์  ทิมา
4. นางสาวทิพย์เกสร  ศิริแพงพา
5. นายธีรภัทร์  ทองเขียว
6. นายนิติกร  อนุลีย์จันทร์
7. นายพิทักษ์พงษ์  บัวศรี
8. นางสาวศุภจิรา  พูลเพิ่ม
9. นางสาวสุพรรษา  ชินทวัน
10. นายอรรถพล  วงศ์สะอาด
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  ไคลพิมาย
2. นางสาวชฎาพร  ภารการ
3. นางสาวชนนิกานต์  ทองประกอบ
4. นางสาวพรทิพย์  เจริญสุขโสภณ
5. นางสาวมุฑิตา  ชมภูพื้น
6. นางสาวยุภาวดี  พวงมาลา
7. นางสาววรรณพร   เพ็งเภา
8. นางสาววรันธร  สายเมฆ
9. นางสาวเข็มอัปศร  ศรีวิไชย
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วโส
2. นายธีรภัทร  มนัส
3. นายพงษ์ภรณ์  ราตรี
4. นายวรวิช  บุ้งทอง
5. นายสาโรจน์  มุ่งหมาย
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวลิตา   ตัณฑกุล
2. เด็กหญิงสิตานัน    พลพวก
3. เด็กหญิงอรทัย   แผ่นทอง
 
1. นางสาววลัยรัตน์   บุญเนตร
2. นางสาวสุพักตร์   ทองแสง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ตะโนนทอง
2. เด็กชายอนันดา   แสงสุกวาว
 
1. นายวิทวัส  พลพวก
2. นางนันทพร  ร่วมสุข
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาพร  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงผกามาส  เฟื่องน้อย
 
1. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
2. นางกรรณิกา  นำพา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชฌา  ภิญญะพันธ์
2. นายอนุวัฒน์  พรมตา
 
1. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
2. นางกรรณิกา  นำพา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   วิตยเวต
2. เด็กหญิงอทิตยา   ศรเกษตริน
 
1. นางกรรณิกา  นำพา
2. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา   มุคำ
2. นางสาวอารียาพร   ศรเกษตริน
 
1. นางนันทพร  ร่วมสุข
2. นายวิทวัส  พลพวก
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์   วีรปริยา
2. นายจักรเรศ   แวงวรรณ์
 
1. นายธนวัฒน์  วงษาพรหม
2. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลเนตร   บุญธรรม
2. เด็กหญิงกรชกร   งามสม
3. เด็กชายกิตติวัฒน์  บุญโกศล
4. เด็กชายธนกร  บุ้งทอง
5. เด็กหญิงรัตติยากร  ปางชาติ
6. เด็กชายวัชรพล   สังกะเพศ
 
1. นายกมล   กอมณี
2. นางพิไลวัลย์   เครีอสิงห์
3. นางสาวน้ำฝน   ทุมบาล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นายชัยวัฒน์  สุขยิ่ง
2. นายพัฒนพงษ์   ทองสุข
3. นางสาวสิรินยา   สัพวาหะ
4. นางสาวสุภัทราภรณ์  สารบูรณ์
5. นางสาวสโรชา   ศรีสมุทร
6. นางสาวเกษศิริ  กิจประกอบ
 
1. นายกมล  กอมณี
2. นางพิไลวัลย์  เครือสิงห์
3. นางสาวน้ำฝน  ทุมบาล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยะดา  แววศรี
2. เด็กชายพงษ์กษิดิศ  ช่างถม
3. เด็กหญิงอินทิรา  ครองยุทธ
 
1. นายสุดใจ  สัตย์ธรรม
2. นายกมล  กอมณี
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานะศักดื์  พงษ์ภาพ
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
 
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภัทรพงศ์  สังกะเพศ
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงศ์  ธงศรี
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์