สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิชญา  บุญพร้อม
 
1. นางศรีจำรัส   ศรีนัครินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวคัคนางค์   ภักดีโสภา
2. นายอภิสิทธิ์   กัญญวิมล
 
1. นางกรรณิกา  นำพา
2. นายธนวัฒน์  วงษาพรหม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพร   อ่อนดี
2. นางสาวพุทธชาด   แสนสุด
 
1. นางนันทพร  ร่วมสุข
2. นายวิทวัส  พลพวก