สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิตา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  ร่วมรักษ์
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
2. นายอนนท์  บุญศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรีชา  กัญญาชาติ
 
1. นายอนนท์  บุญศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญยะราช
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจันทรินท์  อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  เล็กเมฆา
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจันทรินท์  อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพรรณษา  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวสุณิษา  กาญจนลักษณ์
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญยะราช
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจันทรินท์  อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพัตรา  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลาวุธ  แก่นการ
2. เด็กชายพิทวัส  วงค์งาม
3. เด็กชายวรรณพงษ์  ภูผา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข
2. นางสุกัลยา  จุลมาสดิลก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลสตรี  นนทการ
2. นางสาวปัทมวรรณ  ทิพราช
3. นางสาวอรอุมา  แก่นการ
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศศิธร  เงาเพ็ชร
2. นางสาวสายธาร  พูลเพิ่ม
3. นางสาวอรอุมา  สิงห์คำ
 
1. นางพรทิพา  อ่อนนิ่ม
2. นางสุกัลยา  จุลมาสดิลก