สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.62 ทอง 9 1. นางสาวกนิษฐา  บุญประชม
2. นายณัฐเดช  ทองหล่อ
 
1. นางอาภา  งามเนตร
2. นางกฤษณา  ทศโยธิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.85 ทอง 11 1. นางสาวจิตตมาส  นามนวล
2. นายปิยะ  จันทป
 
1. นางอาภา  งามเนตร
2. นางกฤษณา  ทศโยธิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสกร  ส่งเสริม
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ส่งเสริม
2. เด็กชายรัตนกร  มีเลข
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  ประสานพวง
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  บุญประสาร
 
1. นางเรณู  สอิ้งทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวกมลรัตน์  ส่งเสริม
 
1. นางเรณู  สอิ้งทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวมยุรา  สมศักดิ์
 
1. นางเรณู  สอิ้งทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 8 1. นางสาวฐิติกา  ป้องขันธ์
 
1. นางเรณู  สอิ้งทอง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ส่งเสริม
2. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์เขียว
3. นางสาวประภัสสร  ธำมะรงค์
4. นางสาวพิสมัย  ทิมา
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พวง
6. นางสาวสุพัตรา  มุกดา
 
1. นางสมใจ  สุวรรณเศษ
2. นางนคร  นวลอินทร์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญขจร
2. เด็กหญิงพรสุดา  มิทะ
3. เด็กหญิงอภิฤดี  ใบบัว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  ส่งเสริม
2. นางสาวพัชรี  ส่งเสริม
3. นายสุรกานท์  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  กองสา
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกุลธิดา  ส่งเสริม
 
1. นางสมใจ  สุวรรณเศษ
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
2. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
2. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งแสง
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนน  สายพันธ์
2. เด็กชายสุชาติ  จันทราภรณ์
 
1. นายวิชภาส์  สังกะเพศ
2. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ