สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงศภัค  ปักษีสุวรรณ
2. นายลิปปกร  บุญล้อม
3. นายสุทธีระพงษ์  บุตราช
4. นางสาวสุนิวา  กนุตเซ็น
5. นายหาญณรงค์  ธงหาญ
 
1. นายภูมิชาย  สิมมาเคน
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุพรรณนนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปริญญา  ตรีเลิศพจน์กุล
2. นายภควัฒน์  สมบูรณ์
3. นายศุภมิตร  ศรีไทย
4. นายสรวงพิเชฐ  สุดถนอม
5. นายเศรษฐพงศ์  ผาละพรม
 
1. นางสาวจีรพรรณ  เจริญชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินชัย
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชานาอียา โยนา เอริก้า  อินเนียโก้
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศุภลักษณ์
 
1. นายนนทนันท์  วิชาพูล
2. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์