สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคชรัตน์  พุทธเทศ
2. เด็กชายศุภกฤต  สองสี
 
1. นายอัครเดช  คำศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษติณ  พรหมสุข
2. เด็กชายวสวัตติ์  จงอุดมทรัพย์
 
1. นางสาวนิภารัตน์  รินทร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  จวนสาง
2. เด็กหญิงชนธิกานต์  โสมโสภา
3. เด็กหญิงธิดาเทพ  สมสมัย
4. เด็กชายภัทรพงษ์  ทาศิริ
5. เด็กหญิงมติยาภรณ์  เบ้านาค
 
1. นายธรรมนูญ  สารพันธ์
2. นายคงศักดิ์  โพธิ์ดอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาคภูมิ  พิมเสน
2. เด็กหญิงอภิชญา  มาลานิตย์
 
1. นางฐิติปวีณ์  อำมะเทศ
2. นางนารีรัตน์  พันธ์สุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.2 ทอง 5 1. นายณัฐนันท์  สายวัน
2. นางสาวปพิชญา  เลิศสำรวยพันธุ์
 
1. นางสาววิจิตรา  จำปารัตน์
2. นางณัฐิยา  ชนะกุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญรำ
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาววริศรา  สีลางาม
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันยาพัฒน์  พจนศิลป์
 
1. นายจักรินทร์  คล่องดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวรัตน์ชนิดา  ปรองดอง
 
1. นายจักรินทร์  คล่องดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญรำ
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวขวัญศิริ  ปรองดอง
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นายนิรมิต  อุพันทา
 
1. นายจักรินทร์  คล่องดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายศรายุทธ  จันทร์ชม
 
1. นายจักรินทร์  คล่องดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนฑน  พรหมดี
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชดาพร  ศรีมณี
 
1. นายสงกรานต์  คงสี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิณณวัตร  จินดาวงศ์
 
1. นายยันต์  พาละพล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายวุฒิศักดิ์   วงสิทธิ์
 
1. นายนันทวุฒิ  ลีลาศสง่างาม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงค์สิทธิ์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วกัณหา
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนิรุทธ์  มากมูล
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณรท  อัมหะธร
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวพรประภา  ชารีแก้ว
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ทานศิริ
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิศักดิ์  วงสิทธิ์
 
1. นายชาติชาย  ลีมา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  พรนารายณ์
 
1. นายชาติชาย  ลีมา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก   ไชยโชค
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ทานศิริ
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง 4 1. นายอนิรุทธ์  มากมูล
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปรีชาสถิตย์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐณิชาช์  ทาระ
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนานันท์  เขียวสะอาด
2. เด็กหญิงชนาพร  เพชรผดุง
3. เด็กหญิงปิยะดา  หมู่ใหม่
4. เด็กชายพิฆเนศ  ผุยพรม
5. เด็กชายภานุชิต  พวงสอาด
6. เด็กชายรังสิมันตุ์  ก้อนสุวรรณ
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริพรมาโนชน์
8. นายเจนธศักดิ์  สาระบูรณ์
 
1. นางสาวสิริญา  ก้านทอง
2. นางสาวลลิตา  นัยนิตย์
3. นายสุชาติ  บุญไพโรจน์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกริษณุ  จันทร์ธานี
2. นางสาวณัฐนิชา  นพคุณ
3. นางสาวนัทธมน  พิเคราะห์
4. นายปฏิพล  โพธิบุตร
5. นายพงศธร  เหล่าบุตรดี
6. นางสาววริศรา  เชื้อหลง
7. นายสหัสวรรษ  ไม้น้อย
8. นายสัณหณัฐ  สมใจ
9. นางสาวอนุธิดา  ก่องดวง
10. นางสาวอินทิรา  ทองเปรม
 
1. นางสาวลลิตา  นัยนิตย์
2. นางสาวสิริญา  ก้านทอง
3. นางปราณี  กตะศิลา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นางสาวจารุมน  เจริญบุญ
2. นางสาวมัชฌิมา  ยวงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  นักพรรษา
 
1. นางสุชิรา  ชุมนุม
2. นายมนตรี  ชุมนุม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมนต์  ถาวร
2. นางสาวนัฐมล  อ่อนสี
3. นางสาวพิมลวรรณ  สำเร็จผล
 
1. นางอรอนงค์  รัชโพธิ์
2. นางสาววิไลรัตน์  สุดสุข
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   ศักดิ์ธรณี
2. เด็กหญิงเจติยา   โชคไชย
 
1. นายสถิตย์  บุญสอน
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลธิดา   ใจเกื้อ
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  เสนสอน
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาว สลีลา  ผกาสิทธิ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิฎิพล   แสงวงศ์
2. นายภูวดล  อยู่ญาติมาก
 
1. นายสถิตย์  บุญสอน
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เงินงอก
2. เด็กหญิงภาวิณี  เยาศรี
 
1. นายสถิตย์  บุญสอน
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรดนย์  สียางนอก
2. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยโย
 
1. นายสถิตย์  บุญสอน
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  วาทวิจารณ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ทวีศรี
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจรัสศรี  เสนารา
2. นายวชิระ  กรุณา
 
1. นายอิทธิพล  บุญหล้า
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์   สงวนศิริ
2. นายอัครพล  มุนินทราพงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิธินาถ  บุญเรือง
2. เด็กหญิงมลิวรรณ  สุปริต
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไพบูลย์ก่อเกียรติ
 
1. นางอาทิตยา  อรศรี
2. นางปิยมาศ  สานนท์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรจงกล  อมาตยกุล
2. เด็กหญิงชลิตาภา  จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงทัตพิชา  ไหลหลั่ง
 
1. นางสุปราณี  เจริญศรี
2. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากานต์  แสงสุริยา
2. นางสาวลัคณทิน  กันยามา
3. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์สาย
 
1. นางสุปราณี  เจริญศรี
2. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนิชา  บุญศิลป์
2. เด็กหญิงพิชยาพร  ไชยอุป
3. นางสาววราพร  แสงหิม
 
1. นายสุรชาติ  บุญมา
2. นางสิริรัตน์  วุฒวัณณ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  พละไกร
2. นางสาวอารียา  ใจชอบ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  เฉลียวธรรม
 
1. นายสุรชาติ  บุญมา
2. นางสุปราณี  เจริญศรี
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญทิพย์  ปิ่นวันนา
2. นางสาวจุฑามาศ  ภูมิคำ
3. นางสาวพรรณราย  เลิศอมรพงษ์
 
1. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
2. นางสุปราณี  เจริญศรี