สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.71 ทอง 10 1. เด็กชายต่อศักดิ์  ไชยสำแดง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   ละไม
 
1. นางณัชชา  ทองพิเศษ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.3 ทอง 6 1. นายวัชรพล  พรหมมิ่ง
2. นางสาวแววทราย  การศักดิ์
 
1. นางณัฐวีณ์  คำภาษีพรธวัล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นางสาวธิดาพร  ดาราคำ
 
1. นายอภิรัชลา  จันทร์หอม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ประพฤติ
3. เด็กหญิงมนัสพร  บังจันทร์
 
1. นางราตรี  ล้อมวงศ์
2. นายเกษม  สุวรรณเศษ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบรรยง  วงศ์ชอุ่ม
2. นางสาวระดาพันธ์  วังอาจ
3. นายเขมวัฒน์  ชาวนา
 
1. นางราตรี  ล้อมวงศ์
2. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายณัฐนนท์  จันทร์ลิ้ม
2. นางสาวมะลิดา  เปรี้ยววงศ์
3. นางสาววิจิตรา  นามวงษา
 
1. นางสุพัตรา  ธิบูรณ์บุญ