สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  เชื้อประทุม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  คณะมูล
 
1. นายณัฐณรงค์  ธานี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.16 เงิน 11 1. เด็กชายศุภชัย  เชื้อประทุม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  คณะมูล
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.9 ทอง 13 1. นายดีระพล  ลานนท์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวดารกา  บุญกาญจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.45 ทอง 14 1. นางสาวกนกวรรณ  คณะมูล
2. นายวิรัตน์  ศรชัย
 
1. นางสาวดารกา  บุญกาญจน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนคร  จันทป
2. เด็กชายอภิรักษ์  อุดมเทศ
 
1. นายธีระพงษ์  คันธจันทน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทราวุธ  รุ่นประพันธ์
2. เด็กชายอนุชา  เชื้อประทุม
3. เด็กชายอนุรักษ์  สร้อยสิงห์
 
1. นายธีระพงษ์  คันธจันทน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สิริบูรณ์
 
1. นายธีระพงษ์  คันธจันทน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิพงษ์  จรูญกุล
 
1. นายธีระพงษ์  คันธจันทน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพงษ์  เครือม่วง
2. นายอัฐสฎา  ธานี
 
1. นายสุวิทย์  เทียมทัด
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรินทร์  บุญมาก
 
1. นายศรีถา   ชูชื่น
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิจรุ่งพิพัฒน์
 
1. นายศรีถา  ชูชื่น