สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.71 ทอง 5 1. เด็กชายนาคินทร์  บุญธรรมมา
2. เด็กชายอนุชา  บุตรบุญตอม
 
1. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.15 ทอง 13 1. นายจักรินทร์  แดงสอาด
2. นางสาวภัทญาณี  วงค์ลอย
 
1. นางสุภาพร  คำนึง
2. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาตรี  อรมูล
2. เด็กชายมนตรี  พรมสิทธิ์
3. เด็กชายวันชนะ  พัตรสิงห์
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุขภชัย  เฉลิม
2. นายสุขภวัฒน์  เฉลิม
3. นายอภิสิทธิ์  วิระบรรณ์
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธานิล  อบสุข
 
1. นางกนกพร  สมบูรณ์