สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อนุมาตย์
2. เด็กชายเจษฎา  ทักทาย
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.19 เงิน 18 1. เด็กชายณัฐตพล  พิมพ์แน่น
2. เด็กหญิงสุนิสา  นามแก้ว
 
1. นางสุภาพร  คำนึง
2. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  ยำยวน
 
1. นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มกล่อม
 
1. นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นายณัฐพล  รุ่งเรือง
2. นายวุฒินันท์  เกื้อกูล
 
1. นายชำนาญ  สายทิพย์
2. นางสาววาริณี  ไชยโอชะ