สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.38 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  กำลังงาม
2. เด็กชายพิเชษฐ์  วงษ์โท
 
1. นางสาวณัติกาญน์  นามรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.45 ทอง 9 1. นางสาวสุนิตา  ธาระธรรม
2. นายเอกราช  จิตเจริญ
 
1. นางสาวอมลรชา  ทองงอก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายวัศพล  แสวงผล
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธีรพล   แสวงผล
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหะไชย
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสัมปทาน  คณะพันธ์
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายวรกฤษ  พลศักดิ์
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวอรวรรณ  หาญภิรมย์
 
1. นายจีระศักดิ์  คุณะโคตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรภักดิ์   บุญชิต
 
1. นายไมตรี  เหง้าเกษ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศักดิ์  ผลศักดิ์
 
1. นายไมตรี  เหง้าเกษ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 12 1. เด็กหญิงตะวัน  พันพิบูลย์
 
1. นายไมตรี  เหง้าเกษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 5 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ทองอ่อน
2. เด็กชายสาธิน  แสนสุข
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุภกิจ   ชินทวัน
2. นายอนันต์   ศรศิลป์
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติ   อรรคนิตย์
2. นายรัตนกร  ทวีสุข
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   วงษ์อินทร์
2. เด็กชายพีระ   แก่นคำ
3. เด็กหญิงอัมพกา   สมยา
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร   หวังลาภ
2. เด็กชายณัฐพล  พวงทอง
3. เด็กชายอนุชา  เงาทอง
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐยศ   รันตกุล
2. นายธนกฤต  ทุมมา
3. นายปิยะนัฐ   ญานะรมย์
 
1. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
2. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมพกิจ
2. เด็กหญิงวรรณพร   หมายเกื้อ
3. เด็กหญิงสริตา  วงศาเคน
 
1. นางสุกานดา  โคระรัตน์
2. นางสาววรณัน  ดาเหลา
3. นางสาวเจตนิพิฐ  บุญเพศ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวดวงสุดา  เจริญราช
2. นางสาวปรียาภรณ์  คชยาพันธ์
3. นางสาวสุนันท์  ทองวิเศษ
4. นางสาวอภิสรา  อุดมฤทธิ์
5. นางสาวอังกินันท์  รัตโน
6. นางสาวอัมพวรรณ  คำพิละ
 
1. นางสุกานดา  โคระรัตน์
2. นางพิศมัย  ชายทวีป
3. นางอรุณี  จันทร์หอม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษดา  แก่นสาร
2. เด็กชายพงศธร  วงศ์ศรีกุล
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  สีแสง
 
1. นางสุกานดา  โคระรัตน์
2. นางสาวเจตนิพิฐ  บุญเพศ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  สุดตะมณีวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายชาลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พันธ์ดี
 
1. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
2. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร