สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  กระเสาร์
 
1. นางสุชนนี   สุวรรณเนตร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงเก็จมณี  ขุนรักษ์
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ขุนรักษ์
3. เด็กหญิงโชติกา  ความหมั่น
 
1. นางสาวรัตนา  เพียรชนะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูริวัฒน์  ดาษดา
2. นายสิรวิชญ์  หาริวร
 
1. นางสาวจีรนันท์  สุสิงห์
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวบงกชธร  พัฒนะนิธิดิษยา
2. นายเอกกวิน  ไชยกฤษ
 
1. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายศรายุทธ  ใจเครือ
2. นายศุภกร  ศรีสุนทรไท
 
1. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์