สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงพลอยฤดี  บุญเศก
 
1. นางนางสุพร  แต่งประกอบ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ขันธบุตร
 
1. นางสุพร  แต่งประกอบ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมินธาดา  ปักษาพันธ์
 
1. นางสุพร  แต่งประกอบ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิไลพร  วงศ์คำ
 
1. นางสุพร  แต่งประกอบ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมปัญญา
 
1. นางสุพร  แต่งประกอบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กชายอนันต์ดากรณ์  ปลงใจ
 
1. นางจุฬีภรณ์  อุทัยพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิษฐา  บุญจวง
 
1. นางวันเพ็ญ  พูลเพิ่ม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทินมณี  พร้อมมูล
2. เด็กหญิงนวลละออ  พิบูรณ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สาคร
 
1. นางทัศนี  โพธิ์วิสันต์
2. นางนิษฐ์วดี  พิชญ์พีระกูล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรภรณ์  สายแวว
2. นางสาวศิริลักษณ์  หอมหวล
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุเงิน
 
1. นางทัศนี  โพธิ์วิสันต์
2. นางเสาวคนธ์  สะดีวงศ์