รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายวุฒิกร   บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายชวนินทร์  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีสุข
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงชานิดา  เผ่าภูรี
2. เด็กหญิงปณิธาน  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงรจนา  ศิริเทพ
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์โท
5. เด็กหญิงอุนนดา  ไชยวุฒิ
 
1. นายนิธิพงศ์  ผลสมบัติ
2. นายชุน  นันทศิริพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธันวารัตน์  ประทาน
2. นายธีรพงษ์  สุวรรณกูฏ
3. นายยศธร  ดวงรัตน์
4. นางสาวศิริสุดา  ยมรัตน์
5. นายศุภเดช  วิสุทธิ
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
2. นางสาวนันทพร  โสติถิวัฒนานนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสุภัคณิดา  พรมชา
2. เด็กชายเขมชาติ  มั่นคง
 
1. นางประภาศรี  วิเวก
2. นางมยุรี  อุ่นรัตนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชยุตม์  มุทุวงศ์
2. นางสาวปานชีวา  อุ่นรัตนะ
 
1. นางสาวนันทพร  ศรีวิไล
2. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สายกนก
 
1. นางสุชนนี   สุวรรณเนตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายธนศักดิ์  อกนิตย์
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายฉัตรอนันต์  วันละดา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กชายมินธาดา  ปักษาพันธ์
 
1. นางสุพร  แต่งประกอบ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. นายวรรธนะ  ภูศิริ
 
1. นายสุนทร  สายแวว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายศราวุธ  แสนมี
 
1. นางพริ้มพราย  นามลี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกร  ส่งเสริม
2. เด็กชายรัตนกร  มีเลข
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีผ่องใส
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวสิรินดา  รุ่งเรือง
 
1. นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฎีกาแก้ว  ธรรมมาลี
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  จันทะเสน
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ภาผล
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
2. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นายสุขภชัย  เฉลิม
2. นายสุขภวัฒน์  เฉลิม
3. นายอภิสิทธิ์  วิระบรรณ์
 
1. นายธรรมเนียม  พงษ์ศิริ
2. นางจิตราพร  อรุณเจริญกิจ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกัณฑริกา  กัลป์ศิริไพศาล
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวสุดาวรรณ  วรอินทร์
 
1. นางใบศรี   ปัดน้อย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวศิริภัสสร  ดีงาม
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวณัฐิยา  วงศ์พันธ์เสือ
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตต์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
3. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
6. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
7. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
8. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตต์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธารธารา  มีทรัพย์
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกกบุญ  สุทโธ
2. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
3. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
4. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
5. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
6. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
8. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
9. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
10. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
11. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
12. เด็กหญิงภัทรวิมล  พลราษฎร์
13. เด็กหญิงรวิ  อึ้งชยากร
14. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
15. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
2. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
4. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นางสาวธนวรรณ  ไชยเดช
5. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
6. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
7. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
9. เด็กหญิงพิมพ์วิพร  สายพิมพ์
10. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
11. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตต์
12. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นายคุรุศึกษา  ภารการ
2. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
4. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายจตุพร  ศรีขาว
2. เด็กชายธีรภัทร  เหล่าทอง
3. เด็กชายพนัสชกร   วาริรทรี
4. เด็กชายสุรดิษ  ศรีพูล
5. เด็กชายอาจณรงค์  เพิ่มพูน
6. เด็กชายโมะกะโตะ  สิทธิไตรย์
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกัณฑ์เอนก   เอกสุข
2. นายนิตยวัฒน์  สร้อยสิงห์
3. นายรัฐพงศ์  ถิระกิจ
4. นายสัมฤทธิ์  คงทอง
5. นายอภิศักดิ์  แข่งขัน
6. นายเรืองศักดิ์  ลอยจันทร์แจ่ม
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
2. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  บุญธรรม
2. นายกฤษณะ  เครือศรี
3. นายจักรพงษ์  การินทร์
4. นายจาตุรงค์  อุ่นวงศ์
5. นายจิโรจน์  แผ่นหิน
6. นายชัยมงคล  สอนการ
7. เด็กชายชัยสิทธิ์  บุรินทร์
8. เด็กชายชุติวัฒน์  ดวนใหญ่
9. นางสาวชุลีพร  สังกะเพศ
10. นางสาวญาดา  ทองผ่อง
11. นายณัฐพล  อาจเอี่ยม
12. นายณัฐพล  การบรรจง
13. นายธนชิต  ผูกพันธ์
14. นายธาดาพงษ์  ประทุม
15. นายนวมินทร์  ประสพสุข
16. นายนายธนพล  ประกอบศรี
17. นางสาวนิภาพร  บุญชัย
18. นางสาวบุบผาชล  ล้ำประเสริฐ
19. นายพงษ์ศิริ  พงษ์สุทธิ
20. นางสาวพลอยแสง  ทองสลับ
21. นายภาณุพงศ์  ธงศรี
22. เด็กชายมานะศักดิ์  พงษ์ภาพ
23. นางสาวรัชนีกร  ชมภูพื้น
24. นางสาววริศรา  พงษ์ภาพ
25. นางสาวศศิวิมล  เหมียดไธสง
26. นางสาวศิรินภา  พิกุลทอง
27. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสรรณ์
28. นางสาวสิริยากร  คำภา
29. นางสาวสุภาพรรณ  ดวงศรี
30. นายอดิศร  แก่นสาร
31. นายอนันตชัย  ชมภูพื้น
32. นายอานนท์  ทองใบ
33. นางสาวอินทิรา  เครือวัลย์
34. นางสาวอินทิรา  โมราวรรณ
35. นายเศรษฐพร  ผ่องใส
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
2. นายรณฤทธิ์   บุดดา
3. นางศรีจำรัส  ศรีนัครินทร์
4. นายธนชิต  ศรีสวัสดิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวกนกพรรณ  ทองทวน
2. นางสาวกรรกร  สิงห์ลอ
3. นางสาวจารุวรรณ  จิตสาร
4. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
5. นางสาวณัฐณิชา  ประสานพิมพ์
6. นายณัฐวัตร  ลัทธิมนต์
7. นางสาวตะวันฉาย  ประสานพิมพ์
8. นายทวิชัย  นาคคำ
9. นางสาวธิดารัตน์  ยุคลัง
10. นางสาวนันธิกา  ถวิลบุญ
11. นางสาวนิชาพร  กอแก้ว
12. นายปกรณ์  บุญยิ้ม
13. นางสาวปฏิญญา  กาญจะนะ
14. นายปัญญวัฒน์  ฉายาวรรณ
15. นายพงศธร  ภูมิน้อย
16. เด็กหญิงพนิดา  แก้วดอน
17. เด็กหญิงพรหมพร  พิมพบุตร
18. นางสาวพลอยไพริน  พาบุ
19. เด็กหญิงพลอยไพรินท์  แสนทวีสุข
20. นายพัชรพล  แสงสุกวาว
21. นางสาวพัฒนาวดี  ตันติเหมันต์
22. นางสาวพิรัญญา  ตันสา
23. นางสาวภารดี  เทียบลม
24. นายยศนันท์  ผิวผ่อง
25. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สายสมุทร
26. นางสาววรนุช  พรหมทัศน์
27. เด็กหญิงวิจิตรา  นันชนะ
28. นางสาวศิริลักษณ์  สายงาม
29. นายศิริวัฒน์  แก่นสาร์
30. นางสาวศุภธิดา  ศิริวุฒิ
31. นางสาวศุภิสรา  ศิริวุฒิ
32. นางสาวสุพัตรา  ศุภสุข
33. นางสาวหทัยชนก  แก้วคำ
34. นางสาวอรอุมา  สุขะ
35. นายอัษฎายุทธ  กาญจนพิพัฒน์
36. นางสาวเจนจิรา  ศรียะลา
37. นางสาวเพชรรัตน์  อินทรวิเชียร
38. นายเอกรัตน์  ขจัดภัย
39. เด็กหญิงไอลดา  วงศ์มั่น
 
1. นางเพ็ญศิริ  กุลวงศ์
2. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
3. นางสาวพรรณี  สุนทรแย้ม
4. นายวิษธร  แสงชาติ
5. นายดนัย  กัณหรักษ์
6. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
7. นายกิตติศักดิ์  พระคำก้อน
8. นางอรวรรณ  ศิลา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายพิสิษฐ์  คำโสภา
 
1. นางใบศรี   ปัดน้อย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินท์  อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวัลย์ลีญา  ช่องวารินทร์
 
1. นายรณฤทธิ์  บุดดา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายพิสิษฐ์   คำโสภา
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายอนิรุทธ์  มากมูล
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์ศรี
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส
 
1. นายสมปอง   สาระ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ทานศิริ
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายวุฒิศักดิ์  วงสิทธิ์
 
1. นายชาติชาย  ลีมา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวลลิดา  ไตรวงศ์ย้อย
 
1. นายเรวัตร  พัฒชู
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวพนมพร  ใจเอื้อ
 
1. นายสมปอง   สาระ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญยะราช
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินท์  อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ปรีชาสถิตย์
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธมนวรรณ  จิตรมาส
 
1. นายสมปอง   สาระ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายกฤษดา  ธุระทำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  สืบสิงห์
3. นางสาวกาญจนา  หมื่นสุข
4. นายคชภพ  พิมพา
5. นายคธากรณ์  บัวภา
6. นางสาวชนนิกานต์  จันทร์โยธา
7. นางสาวชนม์ชนก  โพธิบูลณ์
8. นางสาวฐิตารีย์  บุญเอื้อ
9. นายธนายุทธ  ทองอร่าม
10. นายธีระพัฒน์  ศิริปี
11. นางสาวบุปผาชล  ล้ำประเสริฐ
12. นางสาวปนัดดา  เชื้ออุ่น
13. นางสาวปนัดดา  คำสมาน
14. นางสาวประภัสสร  ระนพ
15. นางสาวปิยธิดา  ปวงสุข
16. นางสาวพรชิตา  ประกอบแสง
17. นายพลวัฒน์  จันทร์แจ้ง
18. นายพีระพงษ์  ทางาม
19. นายรุ่งตะวัน  ทางาม
20. นายวัฒนาภรณ์  สายนรา
21. นายวันชัย  สายสมบัติ
22. นางสาววิริยา  นามเรือง
23. นางสาวศศิภรณ์  ธงศรี
24. นางสาวศิรินันท์  ตระการจันทร์
25. นางสาวสกาวเดือน  การินทร์
26. นางสาวสิรีธร  เจริญสุข
27. นางสาวสุทธิดา  อินทร์งาม
28. นางสาวสุทธิรา   บุญสู่
29. นายสุรชัย  บุ้งทอง
30. นายสุริยันต์  กะมะละคร
31. นายสุริยา  สนองเดช
32. นายอนุชา  ไชยสัตย์
33. นายเอกอนันต์  พรมยะมาตย์
 
1. นายรณฤทธิ์  บุดดา
2. นางสาวศิริพร  สังขะวรรณ์
3. นางสาวนิภาพร  พวงทวี
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงกวินนาถ  สีสันต์
2. เด็กชายก้องภพ  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชลดา  เนื้ออ่อน
4. เด็กชายทักษิณ  ทองสิงหา
5. เด็กหญิงพัทนินท์  คืนดี
6. เด็กชายวรัญญู  ประชุมวงษ์
7. เด็กหญิงศิริพร  ไตรรัตน์
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สง่าจิตร
9. เด็กชายสมบัติ  พระงาตุนัส
10. เด็กชายอธิวัฒน์  สุขแดง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิมัด
2. นางสาวสุพัตรา  บัวหอม
3. นางสาวสุนันท์  แก้วเคน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์   ฟุ้งสุข
2. นายจิรโชติ  จุมพล
3. นางสาวชญาณี  จุมพล
4. นายธวัชชัย  พิพัฒน์กุล
5. นายธีรชาติ  บุญจูง
6. นายพีรวิญช์  เฉลิมรัตน์
7. นางสาววราพร  คัดทวี
8. นางสาวหทัยชนก  แสงทอง
9. นายเจษฎากร  นะที
10. นางสาวเบญจสิริ  แหลมฉลาด
 
1. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
2. นางกานดา  ขุนเมือง
3. นางฐิติมากร  สุขศรี
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรตันติ
2. เด็กหญิงชลนาด  สบายใจ
3. เด็กหญิงณัฐมล  แก้วจินดา
4. เด็กหญิงปานฟ้า  คำแหง
5. เด็กชายพัทธนันท์  บูรณะกิจ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธานี
7. เด็กหญิงสุชานันท์   ผิวจันทร์
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีบุญ
9. เด็กหญิงเกวลิน   เชื้อกุณะ
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกชชนน  แก้วเสนา
2. นางสาวกัณฐมณี  พูลสิทธิ์
3. นางสาวกาญจณา  รุ่งนภาเวทย์
4. นางสาวซากุระ  มณีสุข
5. นางสาวปณิดา  ส่งเสริม
6. นางสาวพัทธนันท์  เหล็กเพชร
7. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ชัย
8. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เขียนนอก
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกานติมน  ปิติทศพล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
3. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บัวสุวรรณ
6. เด็กหญิงศจีพิมุข  ปัสโป
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
9. เด็กหญิงเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวจิราภรณ์  เสือเคน
2. นางสาวทิฆัมพร  กลิ่นบัวแก้ว
3. นางสาวพัทธนันท์  เหล็กเพ็ชร
4. นางสาวสุดาภา  ทองหล่อ
5. นางสาวสุธาริณี  คงศรี
6. นางสาวสุภัสรา  ขัณติคเซนชาติ
7. นางสาวอัญมณี  ศอกกลาง
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกานติมน  ปิติทศพล
2. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
3. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
5. เด็กหญิงลภัสรดา  บัวสุวรรณ
6. เด็กหญิงศจีพิมุข  ปัสโป
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฎร์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
9. เด็กหญิงเบญญาภา  กล้าหาญ
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธัญญมล  ดาผา
2. นางสาวปลายฟ้า  ฟองแก้ว
3. นางสาวภัทราวดี  ปรองดอง
4. เด็กหญิงวิธริน  อเนกบุณย์
5. นางสาวศศิพร  วชิระวัชระ
6. นางสาวสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
7. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
8. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
9. นางสาวไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วโส
2. นายธีรภัทร  มนัส
3. นายพงษ์ภรณ์  ราตรี
4. นายวรวิช  บุ้งทอง
5. นายสาโรจน์  มุ่งหมาย
 
1. นางอนงค์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุภัทรา  คลังทอง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นายชนินทร์ธร   ภูล้ำผา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คำหาญ
 
1. นายนัฐวุฒิ  ดาวัน
2. นายจิโรจ  คำแฝง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิณโท 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตรีรัตน์
2. เด็กชายจิรพล  สายแวว
3. เด็กชายจิระพงศ์  พรหมศรีจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรจันทร์
5. เด็กชายทักษิณ  สาครรัตน์
6. เด็กชายธีระภัทร  บุตรจันทร์
7. เด็กชายปิ่นเพชร  สาระมี
8. เด็กชายภัทรพล  ทวีทอง
 
1. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
2. นายมานิตย์  จันทร์งาม
3. ร้อยตำรวจตรีวีระวัฒน์  พิณโท
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายฉัตรกมล  จุ้ยนวล
2. นายยศธนา  มานะพิมพ์
3. นายรัฐศาสตร์  สมสร้าง
4. นายสัญชัย  ยิ่งยืน
5. นายสุเมธ  สมตน
6. นายอัมรินทร์  ศาลาสุข
 
1. นายธงชัย  ศิริวาลย์
2. นายสมเกียรติ  ขันอ่อน
3. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นางสาวนวลปรางค์  วงศ์สุทธิ์
2. นายปิยณัฐ  หัสดี
3. นางสาวสุธีกานต์  เสนามาตร
 
1. นางประทุม  บุญสุภา
2. นางสาวพรทิพย์  หาระวงศ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงณิชกานต์  งามเลิศ
2. เด็กชายธนพิชญ์  สุทธิปัญโญ
 
1. นางสาวจีรนันท์  สุสิงห์
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ตรีบุตรดี
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ทมะนันต์
 
1. นางสาวจีรนันท์  สุสิงห์
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปริณาพล
2. นางสาวศุภนิดา  สายทอง
 
1. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
2. นายชัชวาล  ใจโชติ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวกมลธิดา   ใจเกื้อ
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  เสนสอน
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาว สลีลา  ผกาสิทธิ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายกิฎิพล   แสงวงศ์
2. นายภูวดล  อยู่ญาติมาก
 
1. นายสถิตย์  บุญสอน
2. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริวงศ์บุญมี
2. เด็กหญิงพนิดา  สุทธิบุตร
 
1. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายสรวิชญ์  มูลมา
2. เด็กชายโชติชัน  วิจิตรแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กหญิงชานาอียา โยนา เอริก้า  อินเนียโก้
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศุภลักษณ์
 
1. นายนนทนันท์  วิชาพูล
2. นางวิภาวรรณ  ทองสรรค์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธีรุตม์  บูระพันธ์
2. นายพงศ์ปณต  ทรายงาม
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. นายกิตติ   อรรคนิตย์
2. นายรัตนกร  ทวีสุข
 
1. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
2. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรกฤษณ์  ทรงอำนาจเจริญ
2. นางสาวอกนิษฐ  วงษ์เที่ยง
 
1. นายสาโรจน์  บุญศักดิ์ดี
2. นายโชติช่วง  ทีอุทิศ
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  เฉลิมศิลป์
3. เด็กหญิงมะริษา  กลมเกลียว
 
1. นายอุเทน  พุ่มจันทร์
2. นางสาวพรรณทิพา  เดชอวยพรวงศ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกรรณิกา  ศิรินนท์
2. นางสาวนางสาวรุ่งนิภาภรณ์  เครือพันธ์
3. นางสาวสุวรรณา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวจีรนันท์  สุสิงห์
2. นางธารทิพย์  ทานะ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวกัลยรัตน์   สงวนศิริ
2. นายอัครพล  มุนินทราพงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายสถิตย์  บุญสอน
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกรชาล  ฟุ้งสุข
2. เด็กชายฐนกร  วันชัย
3. เด็กชายปรมินทร์  ขันธเกษ
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายชัชวาล  ใจโชติ
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกิตติพงศ์  วัฒนพล
2. นายชิษณุชา  สุวรัตน์ชัย
3. นายพงษ์พัฒน์  กำมะหยี่
 
1. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
2. นายทองคำ  มากมี
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกรินทร์รัตน์  บุญเรือง
2. เด็กชายธนพล  ธานะวิโรจน์
3. เด็กชายภูมิภัทร  พิเคราะห์
 
1. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวดวงกมล  พรบูลย์
2. นายปฐมพงศ์  สินธุ์งาม
3. นางสาวศิริขวัญ  สุขเฉลิม
 
1. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
2. นายทองคำ  มากมี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยโย
2. เด็กหญิงฐิติพร  เนตตะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โชคลาภ
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวรัชนีกร  สิงห์อ่อน
2. นางสาวสไบทอง  วานะวงศ์
3. นางสาวสไบทิพย์  วานะวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
2. นางลักษมี  สินธุ์งาม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กชายชลาวุธ  แก่นการ
2. เด็กชายพิทวัส  วงค์งาม
3. เด็กชายวรรณพงษ์  ภูผา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข
2. นางสุกัลยา  จุลมาสดิลก
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  นนทการ
2. นางสาวปัทมวรรณ  ทิพราช
3. นางสาวอรอุมา  แก่นการ
 
1. นายนันทะ  โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงชนกนภัส  แสนเสมอ
2. เด็กหญิงช่อผกา  จันทป
3. เด็กหญิงพรณภา  สุขแสน
4. เด็กหญิงพินทุสร  ชอบธรรม
5. เด็กหญิงสุทัตตา  มาชะสาร
6. เด็กหญิงเกศวริน  อุดมทรัพย์
 
1. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
2. นางศศิธร  คำมูล
3. นายอานนท์  แสงทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวณัฐมล  ปัดชา
2. นายธนากรณ์  สมนึก
3. นายธีระพงษ์  กาฬพันธ์
4. นางสาวมธุภาณี  เจริญเชาว์
5. นางสาวศศิธร  แช่มชื่น
6. นางสาวอรฤดี  ธุริวงค์ษา
 
1. นางสุภัญณี  นันทศิริพล
2. นายชุน  นันทศิริพล
3. นางอภันตรี  ผลสมบัติ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงทินมณี  พร้อมมูล
2. เด็กหญิงนวลละออ  พิบูรณ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สาคร
 
1. นางทัศนี  โพธิ์วิสันต์
2. นางนิษฐ์วดี  พิชญ์พีระกูล
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวพัชรภรณ์  สายแวว
2. นางสาวศิริลักษณ์  หอมหวล
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุเงิน
 
1. นางทัศนี  โพธิ์วิสันต์
2. นางเสาวคนธ์  สะดีวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  พางาม
2. เด็กหญิงทักษพร  นภาเพชร
3. เด็กหญิงนุชรินธร  สมศรี
 
1. นายเลิศรบ  ชลธี
2. นางสาววริศรา  ก้อนภูธร
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนาโชติ  นักร้อง
2. นายภูมิบดินทร์  นาไพรวัน
3. นายสรรพวิท  ชินะโชติ
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เพชร
2. นายเจริญ  หิปะนัด
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลอยหา
2. เด็กหญิงนันทิญา  เเสงงาม
3. เด็กหญิงศุภษร  ผ่อนตาม
 
1. นางวิภาวดี  วงค์เมืองจันทร์
2. นางสาวนฤมล  เนื้ออ่อน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  เที่ยงจิตร
2. นางสาววริษรา  ศุภษร
3. นางสาวอารียา  เจริญวงค์
 
1. นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน์
2. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายตรีทเศศ  บุญศิริ
2. นางสาวพิชญาดา  กาละดี
3. นางสาวเบญจวรรณ  ทำนักตาล
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  สุดตะมณีวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  สายชาลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   พันธ์ดี
 
1. นางนันทวัน  พุ่มศฤงฆาร
2. นายชนก  พุ่มศฤงฆาร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นายน้ำฝน  ทุมนาหาด
2. นางสาวสุทธิดา  แสงจันทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  คำภิมูล
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  บรรทร
2. เด็กชายธนาวุธ  บรรทร
3. เด็กหญิงเพชรา  ตรีรัตน์
 
1. นางรัชนี  ศรีจักร
2. นางรัชนี  ดวงสินธุ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 1. นางสาวปนัดดา  ปะจันเตา
2. นางสาวปนัดดา  สัมพะวงศ์
3. นางสาววราพร  กุลแก้ว
 
1. นางสิริลักษณ์  วงศ์เจริญ
2. นางกาญจนา  ฉวีรักษ์
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญขจร
2. เด็กหญิงพรสุดา  มิทะ
3. เด็กหญิงอภิฤดี  ใบบัว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ส่งเสริม
2. นางสาวพัชรี  ส่งเสริม
3. นายสุรกานท์  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. เด็กหญิงเกษมณี  โพทะจันทร์
 
1. นางประคองจิต  อุดมวรรณ
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุญประสาร
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิจรุ่งพิพัฒน์
 
1. นายศรีถา  ชูชื่น
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  กองสา
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
2. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
2. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งแสง
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  สายพันธ์
2. เด็กชายสุชาติ  จันทราภรณ์
 
1. นายวิชภาส์  สังกะเพศ
2. นางสาวเพียงจันทร์  สารการ
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายสัมฤทธิ์  คงทอง
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายอานนท์  อุทานุเคราะห์
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายภาณุพงศ์  ธงศรี
 
1. นายอภัยมณี  แก้วคำวงศ์
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายดนุพล  แก้วกอ
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายสรยุธ  มูลชาติ
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  พรมโสภา
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีแดง
2. เด็กชายกล้าณรงค์   สุขสาย
3. เด็กชายกิตติวินท์  ปรีแผ้ว
4. เด็กหญิงจิตรประภัสสร  วงศ์กุลโชติ
5. นายจิราพัชร  วอหล้า
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสวงสุข
7. นายณรงค์ชัย  ภูริธร
8. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยวัฒน์
9. นางสาวณัฐกฤตา  ศรีหาคุณ
10. นายณัฐชนน  สีเขียว
11. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรุกขา
12. เด็กชายธงรบ  ดีเมืองปัก
13. เด็กชายนิติธร  แสงสีดา
14. เด็กชายปรัชญา  ชื่นตา
15. นางสาวปรีดาภรณ์  มรรคพิมพ์
16. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุญจูง
17. เด็กหญิงพัทธมน  แหวนมุข
18. นายพิชญ์  นิชรัตน์
19. นางสาวภาคิณีกาณต์   พงธ์ทัตธนันชัย
20. เด็กหญิงรัตนสุดา  บำรุงราษฎร์
21. นางสาวศิวภรณ์  แสงสุขวาว
22. เด็กหญิงศุภิสรา  เคยพุดซา
23. นายสรยุธ  มูลชาติ
24. เด็กชายสิรภพ  พรมดอน
25. เด็กชายสุธี  สิงห์เปี้ย
26. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญจุล
27. นายอธิป  ศรีสุวรรณ
28. เด็กหญิงอารีวรรณ  พันคำ
29. นายเกริกฤทธิ์  เหล่าแค
30. เด็กหญิงเครือฟ้า  บุญพา
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
2. นายอานันท์  จักนามน
3. นางศิริรัตน์  อำลอย