หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   26 ต.ค. 2558   27 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 213 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 214 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 ห้องจริยธรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา 3 ชั้น 3 ห้อง 338 ห้องจริยธรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-16.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ห้อง โสตทัศศึกษา 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.30
2 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 - 16.30
3 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 - 16.30
4 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
13.00 - 16.30
5 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00 - 16.30
6 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา หอประชุมคชินธร 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
13.00 - 16.30
7 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา หอประชุมคชินธร 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00 - 16.30
8 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา หอประชุมคชินธร 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
10.00 - 12.00
9 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (เวที 1) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 เป็นต้นไป
10 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (เวที 2) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
11 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (เวที 1) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 เป็นต้นไป
12 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (เวที 2) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 เป็นต้นไป
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (เวที 1) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00 เป็นต้นไป
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (เวที 2) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 เป็นต้นไป
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 (เวที 1) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 เป็นต้นไป
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (เวที 2) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อ่างเก็บน้ำหน้าโรงเรียน 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อ่างเก็บน้ำหน้าโรงเรียน 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-15.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 128 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร3 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
13.00-16.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
8 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
9 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
10 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ลานจอดรถ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ลานจอดรถ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ลานจอดรถ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-16.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ลานจอดรถ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ใต้ถุนอาคาร 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ใต้ถุนอาคาร 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ใต้ถุนอาคาร 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ใต้ถุนอาคาร 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
13.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ลานจอดรถ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ลานจอดรถ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-11.00
11 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ใต้ถุนอาคาร 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
12 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ใต้ถุนอาคาร 3 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประกันฯ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-15.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประกันฯ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประกันฯ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประกันฯ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
3 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ SSS 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-14.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ SSS 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ SSS 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ SSS 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
3 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
4 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.00
5 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00
6 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.00
7 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพังเคนพิทยา หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]