หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ โกมลศรีโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ มณีสายโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรลาศ ชิณกะธรรมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวดี พละไกรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุณี แก้วศรีทองโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางนิภาพร บุญชิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์จิรา สารปังโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวอุมาพร บุญประจำโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
9. นายศรายุทธ โสมอ่อนโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
10. นายศุภชาติ ศรีตะเขตโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
11. นายสายันต์ โสดาจันทร์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
12. นางสาวระเบียบ ถิระบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
13. นางสาวบังอร ชูไทยโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
14. นางประภาพร ศรีคำโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
15. นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ โกมลศรีโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ มณีสายโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายระพิน วงค์หลังโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา เหมแดงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพวรรณ สมตัวโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววัชรีภรณ์ แก้วแสนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
7. สิบเอกกฤษ ศรีสะอาดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวประภาพร ประชุมแดงโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
9. นายสุวรรณ ทองอ่อนโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
10. นายธนวัต ปาณะวงศ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
11. นายปรีดา โพธิ์ทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
12. นางสาวระเบียบ ถิระบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
13. นางสาวบังอร ชูไทยโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
14. นางประภาพร ศรีคำโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
15. นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ นิลจันทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางรติรัตน์ อภิรัตน์ธนาดุลโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉลาด ธรรมวงศ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ ศรีทาบโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัชชัย เครือคำโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
6. นายทศพล สังขวันโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพริ้มเพรา กันยาสายโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
8. นางสาวรังสิมา แปลงศรีโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
9. นางมาลัย อาจหาญโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
10. นางเมกิยะ คำป้องโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ นิลจันทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางรติรัตน์ อภิรัตน์ธนาดุลโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉลาด ธรรมวงศ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นายสุวิจักขณ์ ศรีทาบโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัชชัย เครือคำโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
6. นายทศพล สังขวันโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพริ้มเพรา กันยาสายโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
8. นางสาวรังสิมา แปลงศรีโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
9. นางมาลัย อาจหาญโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
10. นางเมกิยะ คำป้องโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โตสงค์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางณัฐวดี ทาทะสุทธิ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพิ่มศรี ปลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางจินตนา เรืองสาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายวีรพันธ์ ดาษดาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
7. นางกัญจนา นิลเกษมโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
8. นายครรชิต พานตะสีโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
9. นางเมกิยะ คำป้องโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวแจ่มละมัย โจระสาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางรวีวรรณ ทิพย์ชัยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา โพธิ์ทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นายสมคิด คงทนโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เพชรพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราทิพย์ ชัยงามโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
7. นางเมกิยะ คำป้องโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโกเมน ทองหล้าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรียา ธานีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยพร ธาราโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกเมน ทองหล้าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรียา ธานีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยพร ธาราโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกเมน ทองหล้าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรียา ธานีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยพร ธาราโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโกเมน ทองหล้าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรียา ธานีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยพร ธาราโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา หวานอารมณ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา หวานอารมณ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา หวานอารมณ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ฉันทะจารุโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายอาคม บุญไพโรจน์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา หวานอารมณ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นางจันทรา เทภาสิตโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง เจตบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ธิมาทาโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง เจตบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ธิมาทาโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายบุญเลี้ยง เจตบุตรโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
2. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ธิมาทาโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายพิเชษฐ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโกเมน ทองหล้าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตดา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโกเมน ทองหล้าโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายโกวิทย์ งามภักดีกุลโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ สีสุวะโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตดา เจริญสุขโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นายพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายมานพ บุษดีโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฎิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายทรงพล สายแววโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ชาวเมืองโขงโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมทอง ศรีวงษาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฎิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายทรงพล สายแววโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ชาวเมืองโขงโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมทอง ศรีวงษาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฎิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายทรงพล สายแววโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ชาวเมืองโขงโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรมทอง ศรีวงษาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
2. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ ทองเรียงโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายอรรถพล จารุแพทย์โรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชชาติ จัทราภรณ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย เครือสีดาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิชา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุธ สว่างสุรีย์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต ชูช้างโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายเกริกชัย ทองมนต์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปัญญาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรหมพิสิษฐ์ ปฎิโชติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายทรงพล สายแววโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นายวันชัย ชาวเมืองโขงโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชัย จัดไธสงโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายธรรมทอง ศรีวงษาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
6. นายสันติ มุสิกาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกรพินธ์ เหมะธุรินทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภวรรณ ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกรพินธ์ เหมะธุรินทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางระดลจิต อร่ามเรืองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีระพร เสนาวัฒน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางระดลจิต อร่ามเรืองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางอาจารียา อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีระพร เสนาวัฒน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพชรอนงค์ วงศ์ภาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรพินธ์ เหมะธุรินทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพชรอนงค์ วงศ์ภาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรพินธ์ เหมะธุรินทร์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นายมนตรี นิลศรีโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นางระดลจิต อร่ามเรืองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางปิยากร อสุรินทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางวีระพร เสนาวัฒน์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
3. นายมนตรี นิลศรีโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
4. นางสุภวรรณ ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นางปิยากร อสุรินทร์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นางสาวปานกนก มณีกรรณ์โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางระดลจิต อร่ามเรืองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.ธีรภณ ดวงสินธุ์โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตากรรมการ
2. นายพีระพล อมรสินโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ พรหมสาศิลป์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายมีชัย ทาหอมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพัด ศรีสมชัยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยา นาคสุดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นายทศพล สังขวันโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
8. นางสายสมร ภูสีโสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
9. นายบุญกอง แก้วคูณโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
10. นายทองจันทร์ ภาระพันธ์โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
11. นายสิทธิศักดิ์ เจียงวงศ์โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
12. นายอภิเดช ไกรการโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกมลเพชร บุญเอกโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปามุทาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
3. นายศิวกร ชารีเลิศโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตากรรมการ
4. นายอนุชิต วิลามาศโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวารี จอมเกาะโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมใจ ขันตีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นางเพ็ญศรี เรืองศรีใสโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ยุทธชนะโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางศศิธร ผาหยาดโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมาพร คุลธิโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสุชาดา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคลโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
9. นางสราพร บุดดาแพนโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย สุวรรณโคโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
2. นางณิตฐาญาณันท์ เลาหวิวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางปรารถนา สีบูพิมพาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ มโนรัตน์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายประจวบ คำแดงสดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
6. นางปิยาภรณ์ โกศัลวิตรโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรทิพย์ เกษเจริญโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่นโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
9. นางสุชาดา จารุแพทย์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคลโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง เหล่าสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทะยะสุทธิ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
3. นายไพโรจน์ คุณภาทีโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ ดอนดู่สถิตโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวิจยา มุลทาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นายสินสมุทร ทะยะสุทธิ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
7. นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธ์ุโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุวิจยา มุลทาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นายสินสมุทร ทะยะสุทธิ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
5. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
6. นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธ์ุโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ กฤษบางพลัดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทานโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย นวลฉวีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ กฤษบางพลัดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา หิรัญกวิณพงศ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทานโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย นวลฉวีโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ คู่แก้วโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาสโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ดอนดู่สถิต โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายกอร์ปพงษ์ เอื้อทานโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง เหล่าสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายไพโรจน์ คุณภาทีโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย อรจุลโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายฉวีนทร์ ทองหล้าโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาธร เฉวียงวงค์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ คู่แก้วโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย อรจุลโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายฉวีนทร์ ทองหล้าโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาธร เฉวียงวงค์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ คู่แก้วโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ กฤษบางพลัดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
3. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ โกศัลวิตรโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวภัทราวดี เครือสีดาโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางหทัยชนม์ นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระยุทธ เดชพันธ์โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นายอิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธ์ุโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีพร โสวรรณ์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีคำมาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีพร โสวรรณ์โรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีคำมาโรงเรียนเกษมสิมาวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ โกศัลวิตรโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ คู่แก้วโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทราวดี เครือสีดาโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบัติ ใจทนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ พรหมรีโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล ทองโสภาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
6. นายสมภาร เชื้ออ่อนโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
7. นายวรพล มีมาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ บุญช่วยโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบัติ ใจทนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมยศ เชื้อจำพรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ พรหมรีโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล ทองโสภาโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
6. นายสมภาร เชื้ออ่อนโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
7. นายวรพล มีมาโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุริศักดิ์ สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุษผลโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ อมตเวทินโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทพิบูลย์ แสงสุกวาวโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ภัทร์ ภาโยธีโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุริศักดิ์ สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุษผลโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ อมตเวทินโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทพิบูลย์ แสงสุกวาวโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ภัทร์ ภาโยธีโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริศักดิ์ สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุษผลโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ อมตเวทินโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางพันธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทพิบูลย์ แสงสุกวาวโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ภัทร์ ภาโยธีโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุริศักดิ์ สุภารัตน์โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา บุษผลโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทิดเกียรติ อมตเวทินโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
4. นางพันธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทพิบูลย์ แสงสุกวาวโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ภัทร์ ภาโยธีโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สุขยิ่งโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เชื้อหงส์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ปามุทาโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สุขยิ่งโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ เชื้อหงส์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนิรัตน์ เกศางามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำแก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายมรกต สุตัญตั้งใจโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนิรัตน์ เกศางามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำแก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นายมรกต สุตัญตั้งใจโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม ทาเทพโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ นางามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ สารีอาจโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายบรรจง ยืนยาวโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ถนอมสุขโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิยะฉัตร พุทธบุญโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญล้อม ทาเทพโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ นางามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
3. นายสรศักดิ์ สารีอาจโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นายบรรจง ยืนยาวโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ ถนอมสุขโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิยะฉัตร พุทธบุญโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรัตน์ เกศางามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร บุตรโทโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพชร ต้นโพธิ์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพันธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิรัตน์ เกศางามโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร บุตรโทโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพชร ต้นโพธิ์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทองไทยโรงเรียนโนนกุงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพันธนันท์ คำลือโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพร จันทร์แรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางสุวรรณ หอมเมืองโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
3. นางพิไลวรรณ แท่นคำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
5. นางพัชนี พามาดีโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ละครพรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำแก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีวรรณ จริยวิทยานนท์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ บุดดาวงษ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ ละครพรมโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ คำแก้วโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีวรรณ จริยวิทยานนท์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ บุดดาวงษ์โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ จริยวิทยานนท์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร บุตรโทโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพชร ต้นโพธิ์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางปราณี เพชรพันธ์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ จริยวิทยานนท์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร บุตรโทโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพชร ต้นโพธิ์โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
4. นางปราณี เพชรพันธ์โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐกานต์ รัชชะโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณปรียา คนฉลาดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนิลพรรณ พรมโสภาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมคิด สืบสนุกโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงอรุณี พ่วงนางโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนาตายา มูลแก้วโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางปราณปรียา คนฉลาดโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนิลพรรณ พรมโสภาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมคิด สืบสนุกโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
4. จ.ส.อ.หญิงอรุณี พ่วงนางโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนาตายา มูลแก้วโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริพร งอมสงัดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวขันทอง วงค์ปัดสาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริพร งอมสงัดโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวขันทอง วงค์ปัดสาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด สืบสนุกโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
2. จ.ส.อ.หญิงอรุณี พ่วงนางโรงเรียนสะพือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนฤมล อุดรประเสริฐโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าวโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา นุชนิกรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล อุดรประจักษ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าวโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา นุชนิกรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล อุดรประจักษ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าวโรงเรียนขุมคำวิทยาคารกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรหมพาโรงเรียนพะลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา นุชนิกรโรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล อุดรประจักษ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
5. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นายนรา สารีบุตรโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายวุฒิไกร จันพวงโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันเพ็ง อังฉกรรจ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติภูมิ เขียวขำโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยากรรมการ
6. นางศุภวรรณ ระหงษ์โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลกรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ท่าหาญโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
8. นายภูสิต เปลือยหนองแข้โรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ
9. นางสาวจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศโรงเรียนพังเคนพิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]