หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางประภาพร ศรีคำ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นายทองจันทร์ ภาระพันธ์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นางสาวบังอร ชูไทย โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นางสุพิศพรรณ ภาระพันธ์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นางสาวระเบียบ ถิระบุตร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายมานพ บุษดี โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นางศิริพร กุลบุตร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นางสุดาพร ฤทธิสิงห์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นายบุญเลี้ยง เจตบุตร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นางวิมล วงศ์ปัดสา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางวรนุช เชื้ออ่อน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายวุฒิไกร จันพวง โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางวิมล ผ่องแก้ว โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นางสราพร บุดดาแพน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นางสาวสุพัตรา ท่าหาญ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายสมภาร เชื้ออ่อน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางสาวอุไรรักษ์ ทาทอง โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายวรพล มีมา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางสราลักษณ์ จันทะรักษา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นางวราภรณ์ ศรีสันต์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายกัตวัฏฐ์ สารีบุตร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นางพรพิมล แก้วคูณ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางสาวชรินธร ศรีอุบล โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายบุญกอง แก้วคูณ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางระเบียบ เวียงแก โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางมณีพร ชูฉัฏฐะ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายอานนท์ วงศ์แสง โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางเมกิยะ คำป้อง โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายทวีศักดิ์ สะใบ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายประมวล เตเหลา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายเชษฐศักดิ์ รอบรู้ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นายกิตติศักดิ์ กุมภรัตน์ โรงเรียนพะลานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นางสาวทิพวรรณ สืบก่ำ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายบุญลือ โกมลศรี โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายศักดิ์ชัย นวลฉวี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นายเชาวลิต อุปบุตร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายพีระพล อมรสิน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 นางรัตนาวดี ศรีงาม โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าว โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นายประพันธ์ เกษมสุข โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นายเฉลียว เมฆบุตร โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นายนรา สารีบุตร โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นายสุนรา สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 ว่าที่ ร.ต.สายัณห์ บุดดาแพน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางสาวอุไลพร ขำคม โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางดอกรัก พานตะสี โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นายธนงศักดิ์ พืชพันธา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นางสาวประภาพร ประชุมแดง โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายวีระยุทธ เดชพันธ์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายวิทธวัช พลอาวุธ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นายเลอสรรค์ บุญเสนาะ โรงเรียนพะลานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางสาวสุรัญญา เลิศพันธ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นายภูษิต เปลือยหนองแข้ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นายวิชิต พามาดี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นายวีระ อิ้มแตง โรงเรียนสะพือวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นายวัลลภ บุญช่วย โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางอรพิน จำปารัตน์ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นายวิทยา บุญผล โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาวศิริกานต์ โคตรพันธ์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางสาวพิสมัย พั่วแดง โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นายสมาน เรือนเจริญ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นายประพันธ์ เกษมสุข โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 ว่าที่ ร.ต.สายัณห์ บุดดาแพน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นางรัตนาวดี ศรีงาม โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นายอรุณ ส่องแสง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นางแสงเดือน สายโสภา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 นายขุนอธิป ทองผาย โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นางสาวจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นายธนงศักดิ์ พืชพันธา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
81 ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
82 นางศิริยนต์ ถาวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
83 ดร.วัลลี ผิวหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
84 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
85 ดร.มัธยม เรืองแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
86 นายชัยรัตน์ ถนอมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
87 นายทองศรี โพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
88 นายวิเชียร แสงศรี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
89 นายพนมเทพ สังขะวรรณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
90 นายไพจิต จัยวัฒน์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
91 นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
92 พ.อ.อ.ถาวร คำจุมพล โรงเรียนเกษมศรีมาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
93 นายปัญจพล โคตรคันทา โรงเรียนสะพือวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
94 นายกิตติศักดิ์ กุมภรัตน์ โรงเรียนพะลานวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
95 นายบุญลือ โกมลศรี โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
96 ศ.ดร.จันทร์สมร ชัยศักดิ์ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน คณะกรรมการอำนวยการ  
97 นายวัฒนา เตชะโกมล โรงเรียนแก้งเหนือพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
98 นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
99 ผศ.ดร.ว่าที่ รต.ธีรภณ ดวงสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา คณะกรรมการอำนวยการ  
100 นายศักดา โสดามรรค โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย คณะกรรมการอำนวยการ  
101 นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
102 นายทวีศักดิ์ สะใบ โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
103 นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นางสาวนาตยา มูลแก้ว โรงเรียนพังเคนพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]