รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2)
ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายศิริธรรมจักษ์  ทองปน
2. เด็กชายสรชัย  พิมพกันต์
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  แก้วแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายพดลสิทธิ์  ดังก้อง
2. เด็กชายสิปปกร  มะปรางก่ำ
 
1. นางยุวดี  ใจเดี่ยว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายธนวันต์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา  สิทธิสมบูรณ์
3. เด็กหญิงพุทธิดา  มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงวัทนวิภา  ทานะวงศ์
5. เด็กชายเกียรติเกรียงไกร  ปาระวงษ์
 
1. นายครรชิต  พานตะสี
2. นายธรรมทอง  ศรีวงษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายคมกริต  แน่นอุดร
2. นายชาญยุทธพล  สืบก่ำ
3. นางสาวดุษฎี  ถนอมสัตย์
4. นางสาวปภัสราภรณ์  อ่อนสิงห์
5. นายภาณุวัฒน์  นิยันตัง
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
2. นางยุวดี  หวังสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ลีลา
2. เด็กชายอภิศักดิ์  มัฐผา
 
1. นายวีรพันธ์  ดาษดา
2. นางวัชรี  ดาษดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายบุญฤทธิ์  มณีสาย
2. นางสาวปริญญดา  ไชยบุญญา
 
1. นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา
2. ดร.ทัศนีย์  ทองไชย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทเทพ
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายปองธรรม  พรมสิงห์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรวงษ์
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกษิตินาถ  สุตตา
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกศรินทรา  สมบูรณ์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวประเสริฐพร  นนทะศรี
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  แสงแดง
 
1. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิญา  อุดมศิลป์
 
1. นายสมชาย  ฉันทะจารุ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐพงค์  วิจิตขะจี
2. เด็กหญิงวนิดา  งอกคำ
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
2. นางสุกัญญา  แสงจันทร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายวัชรพล  แก้วคูณ
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  ติตา
 
1. นางสาวภัทรียา  ธานี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกษิรา  กองทอง
2. เด็กหญิงชญาดา  ไชยะนาม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  โทป้อมอ่อน
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายประกาสิทธิ์  สานนท์
2. นายพรประสิทธิ์  กุลโชติ
3. นายศราวุธ  กุลโชติ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
2. นายภิญโญ  ทองไข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เนื้ออ่อน
 
1. นายสาคร  สุจันทรา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นายภูวดล  พันธ์ลา
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงลินดา  พรมกสิกร
 
1. นายสาคร  สุจันทรา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเกษม
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทอก
3. เด็กชายภูรินทร์  วงษ์พานิช
4. เด็กชายเสฎพร  บุบผาดี
 
1. นายสุรชัย  จัดไธสง
2. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายจรเมธ  เครื่องภัณฑ์
2. นายณัชภัค  บุญทา
3. นายณัฐพงษ์  ศิริลาภ
4. นายนนทชัย  จรรยางาม
5. นายนพกรณ์  ทองคุณ
6. นายเบญจรง  ติเยาว์
 
1. นายสันติ  มุสิกา
2. นายเกริกชัย  ทองมนต์
3. นายธวัชชัย  สายใจ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พามา
2. นายกิตติศักดิ์  เหมาะสม
3. นางสาวกุลณัฐ  สมมาตย์
4. นางสาวขนิษฐา  ชัยแก้ว
5. นางสาวจันทะมณี  ปุยวงศ์
6. นางสาวจิระพร  พิลา
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  ฟองลม
8. นายชาคร  กาเผือกงาม
9. เด็กหญิงญานิกา  ทะยานรัมย์
10. นางสาวณัฐธิชา  ศรีธรรมมา
11. นายณัฐนัย  โสภา
12. นางสาวณัฐริกา  ประวิเศษ
13. นายณัฐวุฒิ  กลางพิมาย
14. เด็กชายธนากร  วรจักร
15. นางสาวธิดารัตน์  เด็กหลี
16. นายนครินทร์  บุปผาวงศ์
17. นายนนทนัตถ์  ศรีธรรมมา
18. เด็กชายนภดล  กันทะมา
19. นางสาวนมนธวรรณ  พุทธนอก
20. นางสาวนิตยา  โพธิ์พา
21. นายประกาศิต  ใจยาว
22. นางสาวปิยพร  บุญมา
23. นายพงศธร  พจมานเมธี
24. นายพูนทรัพย์  โคกโพธิ์
25. นางสาวภักจิรา  ไพรศานุกูล
26. นายภูริชพงษ์  พงษ์ศรี
27. นายยุทธนา  ปูคะธรรม
28. นางสาวลักษณา  พงษากุล
29. นายวรากร  นามจันทร์
30. นางสาววิภาวดี  นามเกาะ
31. เด็กชายศรชัย  เจริญวงษ์
32. นายศราณุวัฒ  มัศยามาศ
33. นางสาวศริษฐา  ดวงจันทร์
34. นางสาวศศิมาพร  ทองจันทร์
35. นางสาวสบาพร  โสวันนา
36. นายอนุชา  ปัตธรรมมา
37. นางสาวอภิชญา  วงค์ตีบ
38. นายอภิสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
39. นางสาวแอนฐิตา  กันพรม
40. นายโชคบัณฑิต  มูลสาร
 
1. นายทรงพล  สายแวว
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
3. นายกิตติชัย  อรจุล
4. นายวันชัย  ทำนุ
5. นางสาวนิดา  เชื้อประทุม
6. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
7. นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย
8. นายศิริพงษ์  พรรณเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายธุวพัส  จตุรวงศ์
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพัทธดนย์  ช้างสาร
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรวดี  เมืองพิล
 
1. นางสาวทัศนี  ดำงาม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศิริธร  ถานัดดี
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กรุมรัมย์
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายวทัญญู  ศรีสว่าง
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกิตติยา  ดวงพุฒ
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชื่นนภา  เลพล
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายธุวพัส  จตุรวงศ์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  อานสันเทียะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายรังสิมันต์  ปัสสา
 
1. นางนิชาภัทร  มาสุวงศ์ชัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลอไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาววิชชุดา  นาสิงห์
 
1. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  พิมพ์บุตร
 
1. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายยุทธนา  บุญญา
 
1. นายเดชชาติ  จันทราภรณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงสิดารัตน์  ศุภนิกร
 
1. นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  นันตะบุตร
 
1. นายอรรถพล  จารุแพทย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวัลย์  จูมลี
2. นายกิตติศักดิ์  สงยาง
3. นางสาวจีรยา  ทันทา
4. นายชินกร  จันทะนนท์
5. นางสาวฐานิดา  โมหา
6. นายธนะชัย  แสงกล้า
7. นายธนาธิป  จันทะมา
8. นายธนาวุฒิ  คนสูง
9. นายธวัชชัย  บุญเรือง
10. นายธีระพงศ์  วงศ์ปัดสา
11. นายนันทวัน  น้อยวงศ์
12. นางสาวนิติพร  ดวงพุฒ
13. นางสาวประภัสสร  โมหา
14. นางสาวปานมณี  มั่นนิยม
15. นางสาวปานิศา  สายรัตน์
16. นายปิยะณัฐ  เวียงคำ
17. นางสาวผึ้งฝน  คำผุย
18. นายพรชัย  กาละพันธ์
19. นางสาวพัชรา  อาสาเหลา
20. นางสาวพิชญ์สินี  อิงสา
21. นางสาวภัทรสุดา  มิ่งขวัญ
22. นายมงคล  หอมอ้ม
23. นางสาววัชราพร  บัวทอง
24. นางสาววาสนา  ชดชื่น
25. นายวิษณุ  สุภาษร
26. นางสาวสุกัญญา  แก้วเนตร
27. นางสาวสุชัญญา  พุนนิกุล
28. นางสาวสุดาพร  ดวงพุฒ
29. นางสาวสุดารัตน์  สุพรรณนนท์
30. นางสาวสุนันทา  เสน่หา
31. นางสาวสุลิสา  แก้วลาน
32. นางสาวอนันตยา  งามพันธ์
33. นายอภิสิทธิ์  กุลมณี
34. นางสาวอรัญญา  พลแสน
35. นางสาวออรญา  สุพรรณ
36. นางสาวอำพร  ดอกคำ
37. นางสาวเบญจวรรณ  โชติพันธ์
38. นางสาวเบญญาภา  ประทุมวงศ์
39. นางสาวแสงประทีป  สิงห์อ่อน
40. นายโซน  ทองเติม
 
1. นายวันชัย  ชาวเมืองโขง
2. นายอนุชิต  ชูช้าง
3. นายกอร์ปพงษ์  เอื้อทาน
4. นายเทคนิค  เรืองแสน
5. นายสุขสันต์  พวงทอง
6. นางสมคิด  สืบสนุก
7. นางสาวบุญหลาย  หมื่นท้าว
8. นางสาวชมสิริ  ริ้วทอง
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คงศรี
2. เด็กชายชินวัตร์  มาหลี
3. เด็กหญิงธวัลพร  เชื้อแขก
4. เด็กหญิงธัญสินี  ศรีกะกุล
5. เด็กหญิงนิตยา  กันหาญาติ
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงละคร
7. เด็กชายยศพร  ทาก้อน
8. เด็กชายสรณ์สิริ  ชาหลักคำ
9. เด็กชายอำพล  พุทธรักษา
10. เด็กหญิงอุไรพร  อมรสิน
 
1. นางสาวเพชรอนงค์  วงศ์ภา
2. นางสาวอรอุมา  หมดกรรม
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลื่อมหล้า
2. นางสาวกาญจนา  นนพละ
3. เด็กหญิงณรงศักดิ์  บัวขาว
4. นายทรงชัย  นามบุตร
5. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญสวัสดิ์
6. นางสาวลัดดาวัลย์  เหลื่อมหล้า
7. นายอภิวัฒน์  กรินรักษ์
8. นายเกษมสันต์  พิมพ์รัมย์
9. นางสาวเปรมกลม  พั่วชู
10. นายแมนสรวง  สงสุข
 
1. นางวีรพร  เสนาวัฒน์
2. นางศุภวรรณ  ระหงษ์
3. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาสีมา
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ตระการจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรา  ประสาจันทร์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  อำนาจวงค์
5. เด็กหญิงรัศมี  บุญเรือง
6. เด็กหญิงสุภาพร  บุญพา
7. เด็กหญิงอัมภาพร  บุญพา
 
1. นางสาวปานกนก  มณีกรรณ์
2. นางสาววรัชยา  พุ่มพฤกษา
3. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวดอกอ้อ  ลักขนัด
2. นางสาวธิติมา  แสนลา
3. นางสาวนวีนา  แพงโท
4. นางสาวพานิดา  ดีราชรัมย์
5. นางสาวภัทริยา  กานา
6. นางสาวแมคเคล่า  คงทน
 
1. นางสาวศิริภาภรณ์  จันทะสาร
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญรอย
2. เด็กหญิงชฎาธาร  ศรีหาตา
3. เด็กหญิงณีรนุช  สุวรรณกุฏ
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จินา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ธรรมวิเศษ
6. เด็กหญิงวริศรา  ทับธานี
7. เด็กหญิงศุภานัน  บุญเรียง
8. เด็กหญิงสิรินาถ  ศิริจันทร์
9. เด็กหญิงสุนันดา  เอกพงษ์
10. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์ทอง
11. เด็กหญิงเกลิดา  เชื้อท้าว
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลงาม
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นางสมบัติ  อุ่นทวง
3. นางสาวเนาวรัตน์  สำเริง
4. นายธนันท์ชัย  ใจเดี่ยวเดชานนท์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวกิตติญา  สุขเสริม
2. นางสาวจิรารัตน์  ใหลหลั่ง
3. นางสาวนาตยา  ทางชอบ
4. นางสาวรุจิรา  โนจิตร
5. นางสาววราภรณ์  พานพุ่ม
6. นางสาวสุธิดา  สุโภภาค
 
1. นายวุฒิไกร  จันพวง
2. นางสาวสุพัตรา  ท่าหาญ
3. นายมานพ  บุษดี
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนศรี
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ถัดทองพลับ
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พั่วชู
4. เด็กชายฐานัท  ฐิติภาภักดี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงดาว
6. เด็กหญิงปาริตา  กุลภา
7. เด็กหญิงภัทรธีรา  ตรีไวย
8. เด็กหญิงยลดา  ขันเพ็ชร
9. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แสงหัวช้าง
10. เด็กหญิงลูกน้ำ  ประสพสุข
11. เด็กชายวงษธร  วงค์ด้วง
12. เด็กหญิงสุจิตรา  สิมกันยา
13. เด็กหญิงสุนิษา  คำภิลา
14. เด็กหญิงสุภารักษ์  อินธิแสง
15. เด็กชายอภินันท์  เจริญพร
16. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พุธทวงศ์
 
1. นายมนตรี  นิลศรี
2. นางณัฐณิชา  บุญคำภา
3. นางสาวรัชนี  เจริญวัย
4. นางสาวศิรินยา  สินศิริ
5. นางสาวจุฑามาศ  แก้วธรรมมา
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นางสาวจิตตราพร  กันทอง
2. นางสาวชนาพร  ศรีแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  สุภษร
4. นางสาวนรินทร  ทองแสน
5. นางสาวนฤมล  สมรูป
6. นางสาวนิภาพร  ขันสิงห์
7. นายประสิทธิ์  กำหิน
8. นางสาวปิยธิดา   สมรูป
9. นางสาวพิมพ์วิภา  หลักคำ
10. นายวิษณุ  สุขแดง
11. นายศิรพงษ์  พั่วแดง
12. นายศุภกิตติ  จินารัตน์
13. นางสาวสุกานต์ดา  วุฒิวงศ์
14. นายสุรดง  เสาร์คำ
15. นางสาวอภิญญา  ทัดศรี
16. นางอรยา  จันทะชารี
 
1. นางสาวกรพินธ์  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวสาวิณี  จันทองพันธ์
3. นางณิชชา  มะลีจันทร์
4. นางสาวภัทรียา  ธานี
5. นายดนุพล  มนัส
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาลัยเนตร
2. นางสาวศิริวรรณ  แดงทอง
3. นายสินธร  ไหลหลั่ง
4. นางสาวสไบทิพย์  เครือสีดา
5. นางสาวอรนุช  สีหล้า
 
1. นายศราวุธ  ศรีมาคำ
2. นางอริศรา  สมศรี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายศักดาเทพ  สีงาม
2. เด็กชายอาทิตย์  รูปสวย
 
1. นายเด่นชัย  แดงอาจ
2. นางสาวศิริรัตน์  อำภรณ์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทะริก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลสิน
3. เด็กชายบุญธรรม  กลิ่นหอม
4. เด็กชายปพนสรรค์  จันทร์ยิ้ม
5. เด็กชายลัทธพล  ทองนำ
6. เด็กชายวงศกร  กันหาชัย
7. เด็กชายวรพงษ์  กันหาชัย
8. เด็กชายศรพิชัย  แสงแดง
 
1. นางวริสรา  เสียงใส
2. นางสาวอรอนงค์  พงษา
3. ศ.ดร.จันทร์สมร  ชัยศักดิ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ปัดสา
2. นางสาวทิพวรรณ  กาสีวงค์
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  สายตรง
4. นางสาวสุทธิดา  สืบดี
5. นางสาวอัญมณี  ราษีบุษย์
6. นายอาม  แสงพานิชย์
 
1. นายมีชัย  ทาหอม
2. นางณัฐวดี  ทาทะสุทธิ์
3. นายยุทธพัด  ศรีสมชัย
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายทินกร  พัดลม
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายอำพล  ตาดี
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ศิลโสภา
2. นายรติชัย  ฑีฆะ
3. นางสาวรัชณี  ศรีกะชา
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  แก้ววงศ์หา
2. เด็กชายโชคศักดิ์ดา  ไชยโยธา
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายสมยศ  เชื้อจำพร
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณริยดา  จูงพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เคนบุปผา
 
1. นายแสงทอง   เหล่าสิงห์
2. นายสมยศ  เชื้อจำพร
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายรฐชน  อาจหาญ
2. นายศราวุฒิ  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายวัลลภ  บุญช่วย
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณฐนันท์  อ้วนโคตร
2. เด็กชายนรากร  สายเสมา
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายอนวัฒน์  บ้งพรม
2. นายอัษฎาวุธ  ระพาเพท
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายปารเมศ  ปีวสาร
2. เด็กหญิงอิสราพร  ไชยสลี
 
1. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายนนทนันท์  แสวงเทศ
2. เด็กชายภัทรดนัย  มิ่งขวัญ
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายไพโรจน์  คุณภาที
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยกฤต  เจริญสุข
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พุฒโสม
 
1. นายนายแสงทอง  เหล่าสิงห์
2. นายอาทิตย์  คู่แก้ว
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายวีรภัทร  ศรีหล้า
2. นายเอกพล  ทะนงค์
 
1. นายกิตติชัย  อรจุล
2. นายสรศักดิ์  สารีอาจ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวเกษราภรณ์  บัวถา
2. นางสาวเบญญาภา  คุณพาที
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายบุญฤทธิ์  สีมาฤทธิ์
2. นายเฉลิมพิสิฐ  ศิริชัย
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธ์
2. นางสาวสุนันทา  ชนะพาห์
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หาระสาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกลึงกลม
3. เด็กหญิงสุพัฒนิดา  ฉวีรักษ์
 
1. นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
2. นางสาวสุรีพร  โสวรรณี
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวสมฤดี  หอมจำปา
2. นางสาวสมฤทัย  บุดดาหน
3. นายไพรัตน์  นพดี
 
1. นายอิสระพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์
2. นางสาวทิฆัมพร  วิลาวรรณ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธนวัฒน์  ด่านกลาง
2. นายวัฒนกฤต  ปัตไตย
 
1. นางสาวนิดา  เชื้อประทุม
2. นางสาววิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกิตติรัตน์  โคตรนรินทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ข่าขันมะลิ
3. เด็กชายเอกรัตน์  คนฉลาด
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นางวรนุช  เชื้ออ่อน
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายชาญวิทย์  ศรีงาม
2. นายพงศธร  หาระสาย
3. นายวงค์วชิระ  ศรีสว่าง
 
1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นายวรพล  มีมา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปทุม  มะยัง
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภาโยธี
3. เด็กชายโชคชัย  ปุ่มสิม
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี
2. นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  จากสีพรม
2. นางสาวจันทร์จิรา  รวมพร
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  ตาน้อย
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ภาโยธี
2. นางสาวคณินณัช  กลิ่นหอม
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กหญิงดอกรัก  ไชยโอซะ
2. เด็กหญิงลามาวดี  คุณพาที
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒโสม
 
1. นางสาวสุปวีณ์  จันทร์จริง
2. นางสาวอรอนงค์  ป้องสุขา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายฐิติพงษ์  สิงห์กุมภ์
2. นางสาววิชญาภรณ์  กำเหนิดสิงห์
3. นางสาวสุวนันท์  ลุนพัฒน์
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายวิเชียร  แสงศรี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกร  จินดา
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์  ศรีวิรักษ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมยา
4. เด็กหญิงนริศรา  กุลโชติ
5. เด็กหญิงสุพรรณี  อุปจันทร์
6. เด็กหญิงสุวพัชร  ผ่องจิตร
 
1. นายสมประสงค์  สีสัญ
2. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
3. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายชนาธิป  แสงแดง
2. นายปฏิวัติ  คำแดง
3. นางสาวปภัสรา  ตริตรา
4. นายปาฎิหาร  คำแดง
5. นางสาววิจิตรา  พละพันธ์
6. นางสาวสุวรรณี  สีหานาม
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางมณีวรรณ  จริยวิทยานนท์
3. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. เด็กชายณัฐพล  ใชยะวารี
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ประสมพลอย
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวศิรินภา  มนต์ขลัง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มาลัยทอง
2. นางสาวชนัญญา  คนขยัน
3. นางสาวณัฐริกา  โพธิ์กาศ
 
1. นายรัศมี  แก้วมหา
2. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญา  สังขวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐยาพร  ทองเกลียว
3. เด็กหญิงสวรส  สายใจ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นางาม
2. นางปราณี  เพชรพันธ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวขฐิมาพร  พึ่งพบ
2. นางสาววิชชุตา  พึ่งพบ
3. นางสาววิลาสินี  ยอดคำ
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาวกชพร  จันทร์แรม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เหล่าเรือน
2. เด็กชายรัตนกร  มาลัยทอง
3. เด็กหญิงสุมินตรา  จันจำปา
 
1. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
2. นางเกษมศรี  บุญพอ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกัญญพัฒน์  ประสาร
2. นางสาวรัชโยธิน  พื้นผา
3. นางสาวโยธิตา  แว่นแก้ว
 
1. นางนิรัตน์  เกษางาม
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ศรีธรรม
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  กาสี
2. เด็กหญิงภูริชญา  กาสี
3. เด็กหญิงอักษราภรณ์  เสือสา
 
1. นางสุวรรณ  หอมเมือง
2. นางพวงเพชร  ต้นโพธิ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  พึ่งสิงห์
2. นายจักรเพชร  ล่อเฮง
3. นางสาววรรณพร  จันทาทอง
 
1. นางนวลจันทร์  คำแก้ว
2. นางพิไลวรรณ  แท่นคำ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลวดี  คำพา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  กมลเดช
3. เด็กหญิงเกษมณี  เคนสุวรรณ
 
1. นางนวลจันทร์  คำแก้ว
2. นางพิไลวรรณ  แท่นคำ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจีรภา  พิมพ์พันธ์
2. นางสาวสุมินตรา  แถมศรี
3. นายอนุพงษ์  สุวจันทร์
 
1. นางมณีวรรณ  จริยวิทยานนท์
2. นางพัชนี  พามาดี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุธ  บุญโจม
2. เด็กหญิงปิยะพร  ขอเพชร
3. เด็กหญิงสุภณิดา  แก้วขาว
 
1. นางปราณี  เพชรพันธ์
2. นางลัดดาวัลย์  ปามุทา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวฐาปนีย์  ศรีชาติ
2. นางสาวพรทิวา  โถนะวัน
3. นายวรวุธ  อาษาพนม
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นีรพัฒน์
2. เด็กหญิงอาริยา  แสนเสนา
3. เด็กหญิงเกตุมณี  นาสำแดง
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
2. นางพรพิมล  แก้วคูณ
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวดรุณี  รูปสิงห์
2. นายพณิชพล  ทาวะรมย์
3. นางสาวสุภพร  สิงหนัน
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
2. นางพรพิมล  แก้วคูณ
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงสุวันนา  สุภาษร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ลูกบัว
 
1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  สาวสวรรค์
 
1. นางสาวศิริพร  งอมสงัด
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนะ
2. เด็กหญิงเรณู  ทองจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกวิตา  บัวผัน
2. นางสาวศิริรัตน์  ราชสีห์
 
1. นายโอภาษ  ถามะพันธ์
2. นางปราณปรียา  คนฉลาด
 
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนาวิน  รูปแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  จันทาดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  คูณคำ
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายเกริกชัย  ทองมนต์
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายจักรวรรดิ์  จูมนา
 
1. นายกิตติภูมิ  เขียวขำ
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  เคียงวงค์
 
1. นายกิตติภูมิ  เขียวขำ
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศคอนสาร
 
1. นายธีวิน  สุภาพิมพ์
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายศตวรรษ  พิมพ์เพ็ง
 
1. นายกิตติภูมิ  เขียวขำ
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ภูเยี่ยมจิตร
2. นางสาวกรกมล  บัวแย้ม
3. นายกฤตานน  อระไชย
4. นายกวีพันธ์  ลาดโพธิ์
5. นางสาวชฏารัตน์  แสงชัย
6. นางสาวชลลดา  สุตราภักดี
7. นายชิษณุชา  สายโสดา
8. นางสาวฐิติยา  ศรีบานเย็น
9. เด็กชายธีรวุฒิ  พรมพา
10. นายธีระพงษ์  คูณคำ
11. นายธีระพันธ์  ศรีสุข
12. นายนันทวัฒน์  สมสูง
13. นายนันธวัฒน์  จันทร์ดอกรัก
14. นายนายทศพล  เจริญสุข
15. นายพัทธดนย์  ช้างสาร
16. นางสาวพิชชานาถ  ผิวเงิน
17. เด็กชายพีระพล  ศรีภิรมย์
18. นางสาวมณันยา  สิถิละวรรณ
19. นางสาวมัลลิกา   อุปจันทร์
20. นางสาวลูกเกด  สุขสิมมา
21. นายวิชิต  รักมั่น
22. นางสาววิลาวัณย์  ไชยจักร
23. นายสราวุธ  เจริญลภ
24. เด็กชายสุทธิพงษ์   พูลเพิ่ม
25. นางสาวอภิญญา  ลาดโพธิ์
26. นายอภิสิทธิ์  เหลากลม
27. นางสาวอรัญญา  ขุนอาราชอบช้าง
28. นางสาวอังศุธร  จันทะรักษา
29. นางสาวเจียระไน  สุภโชคสหกุล
30. นายเทพประสิทธิ์  สิทธิหนองคู
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นางสาวสุภาวดี  มุกดาพันธ์
3. นางสาวชนิตา  มงคลการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
5. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
6. นายชยุตพงษ์  ศรีสุวงศ์