หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธงไชย พรรัตนโชคโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร ผลสินธ์โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวชลธิรา พลราษฎร์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นางสาวปิยะนันท์ สมชาติโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายศุภกฤต จันทราโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร  ผลสินธ์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิรา พลราษฎร์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายธงไชย พรรัตนโชคโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนันท์ สมชาติโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
6. นายศุภกฤต จันทราโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย คชสิทธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายสวัสดิชัย ใสเนตรโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางบังอร ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย คชสิทธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายสวัสดิชัย ใสเนตรโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
5. นางบังอร ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริณืย์ ชารีีแก้วโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา หรุจันทร์โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาธิกา จันทนปโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวปรานอม มณีภาคโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี วงศ์ตาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางวิบูลย์ นพเทาว์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ศักดฺิ์ศรีโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรมัย ประทุมมาโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายปราการ จรัณยานนท์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทวน สุนิพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนกรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวแพรวระวี บุญรำไพโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน คําพันธโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนฤมล พิมโพธิ์โรงเรียนตาลสุมกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชฯกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช บุญส่งโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางสาวกอบกาญจน์ คำพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ศิโลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ผลสินธ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวจุมพร วงษาหล้าโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นายอรรถชัย เมสังฆ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ สำเภาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
9. นายไมตรี สมชัยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
10. นายประวัติ ขุนทวีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
11. นางสาวสุดาวัลย์ จันทนุชโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการ
12. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ศิโลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ผลสินธ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวจุมพร วงษาหล้าโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นายอรรถชัย เมสังฆ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายอนุสิทธิ์ สำเภาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
9. นายไมตรี สมชัยโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
10. นายประวัติ ขุนทวีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
11. นางสาวสุดาวัลย์ จันทนุชโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการ
12. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีร์พิพัชร์ ทะนุพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุญเทียมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพยงค์ แตงอ่อนโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางสาวสุดาวัลย์ จันทนุชโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการ
7. นางชนัญธิดา ยศม้าวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีร์พิพัชร์ ทะนุพันธ์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุญเทียมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพยงค์ แตงอ่อนโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางสาวสุดาวัลย์ จันทนุชโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการ
7. นางชนัญธิดา ยศม้าวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมจิต ศรีม่วงกลางโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุจริตโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุจริตโรงเรียนเชียงแก้วกรรมการ
3. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมจิต ศรีม่วงกลางโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมจิต ศรีม่วงกลางโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา มนัสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สุจริตโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเปรมจิต ศรีม่วงกลางโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรสุดา ป้องสิงห์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดวงธนูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไล กลิ่นแกวโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสัญธิชัย สาระคําโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงคยศ นิยมญาติโรงเรียนอางศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจรูณย์ พรมสีใหมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการ
3. นางจันทรเพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบรม สุรมิตรโรงเรียนอางศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร ชุมสิงหโรงเรียนอางศิลากรรมการ
3. นายสัญธิชัย สาระคําโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีพร ชุมสิงหโรงเรียนอางศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟองลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพนิดา กันยกาญจน์โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจำปี เบาชางเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณกรรมการ
3. นางสาวรัชนีพร ชุมสิงหโรงเรียนอางศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนทโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแกวพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายบรม สุรมิตรโรงเรียนอางศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแกวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรูณย์ พรมสีใหมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล กอนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา อามาตยมนตรีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯกรรมการ
3. นายวีระพล กอนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายณรงคยศ นิยมญาติโรงเรียนอางศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา อามาตยมนตรีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแกวพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนทโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงคยศ นิยมญาติโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางพนิดา กันยกาญจน์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทรเพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟองลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายบรม สุรมิตรโรงเรียนอางศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิไล กลิ่นแกวโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจันทรเพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเฟองลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพัขรา บุญยงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางวิไล กลิ่นแกวโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี เบาชางเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณกรรมการ
3. นางสาวพัขรา บุญยงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบุปผา มุระชีวะโรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟองลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจำปี เบาชางเผือกโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นายนางสาวพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายรักยม รักวงศ์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนาวี เมืองซองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายทศพร ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
6. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวฉวีวรรณ เมืองซองโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เหล็กกล้าโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]