หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขต 4 กลุ่ม 3 สพม.29 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเหล็ง เจริญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
2 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายชัยวัฒน์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขัน
4 นายอลงกต ช่วงชิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขัน
5 นายเมืองไทย ทองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขัน
6 ว่าที่ รต.เรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
7 นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการจัดการแข่งขัน
8 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขัน
9 นางอำไพ สายเบาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน
10 นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ กรรมการจัดการแข่งขัน
11 นายศรีชัย ถาวรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
12 นายโชคชัย ฟองลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน
13 นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน
14 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน
15 นายชำนาญ พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการจัดการแข่งขัน
16 นายจารึก วันคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการจัดการแข่งขัน
17 ว่าที่ รต.ชิดชัย ทองโบราณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา กรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายทินกร คลังจินดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขัน
19 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
20 ดร.อังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน
21 นางณัฐริณีย์ สาระพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
22 นางมลฤดี รัตโน ครูชำนาญการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
23 นางสาวนุจรี สุภาษร ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
24 นางสาวเจนจิรา จันชุลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
25 นายอดิเทพ ถนอมสงวน ครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
26 นายเฉลิมพล เถาว์โท ครูชำนาญการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
27 ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงาม ครู โรงเรียนอ่างศิลา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
28 นางสาวจันทิมา ทองใบ ครู โรงเรียนเชียงแก้ว เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
29 นางสาวดวงใจ นามกูล ครู โรงเรียนอ่างศิลา เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
30 นางปิยวดี ปัฐพีนางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
31 นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
32 นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์ ครู โรงเรียนโขงเจียม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
33 นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์ ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน
34 นางนันทนา วรรณคำ ครู โรงเรียนโขงเจียม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0867206201) Email: Adithep@simuang.ac.th

Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]