รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สหวิทยาเขต 4 กลุ่ม 3 สพม.29 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 27 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายปัญญาวุธ  บุญเกิด
2. เด็กชายสราวุฒิ  คงยิ่ง
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทินกร  แสนอุบล
2. เด็กชายอดิคม  เจียรนัย
 
1. นางจิราภรณ์  ภูทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจินตหรา  แก้วกัญญา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  โอษฐิเวช
3. เด็กชายรัฐกิจ  จันทร์พิพัฒน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  ทองไชย
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญยัง
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นายโยธิน  โอษฐิเวช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวปภาวดี  วัฒนสิทธิ์
2. นายราชภัฏ  ทาเทพ
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ถนอมจิตต์
4. นางสาวศิริขวัญ   ฝาคำ
5. นางสาวเกษมณี  แพงทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  สุดชาติ
2. นายศิริชัย  คชสิทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายศศินนท์  สาธุพันธ์
2. เด็กชายเอกวัฒ   คืนดี
 
1. นางวิบูลย์  นพเทาว์
2. นางสาวรินทร์นภา  บุญเนตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  นวลอินทร์
2. นางสาวปาริชาติ  ท้าวหงษ์
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
2. นางสาธิกา  จันทนป
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช   รางเงิน
 
1. นายปรีชา  บุญยัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวปิ่นมณี  บุญจวบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร  ภาพกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุธิตา  พันธ์ฝ้าย
 
1. นางพัชรา  ตั้งเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายยงยุธ  บุดโส
 
1. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  หิมะวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร  ภาพกลาง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายชัยพงษ์  อินทะโสม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร  ภาพกลาง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  พรานแม่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร  ภาพกลาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายพีระพล  โคตะนนท์
 
1. นายสมรุศ  หรุจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุวธิภรณ์  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แสนทวีสุข
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายอาจณรงค์  มณีกัน
 
1. นายวรวิทย์  ปัฐพี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายทิวตะวัน  ศรีเงิน
 
1. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงฐปนีย์  สายแวว
2. เด็กหญิงพลอยประภา  บญล้อม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อัมราวณ์
 
1. นางพัชรา  ตั้งเจริญ
2. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายธีรวัฒน์  สมสนิท
2. นางสาววิไลวรรณ  บัวใหญ่
3. นายศตวรรษ  ไชยโกฏิ
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์
2. นางรัศมี  ศรีวะรมย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายคนึงศักดิ์  บุญล้อม
2. เด็กชายชนะภัย  มะลิมาศ
3. เด็กชายอภิชาติ  มีคอนไทย
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเติม
6. เด็กชายอลงกรณ์  บุญเลี้ยง
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
2. นายวัลลภ  สุรวิทย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายจรัส    ปัททุมมา
2. นางสาวจุฬารัตน์    ภักดีกลาง
3. นายธนวันต์    แหวนสุข
4. นายปริยวัฒน์   อ่อนแสง
5. นายวุฒิไกร   พิมพ์ตรา
6. นายอานนท์   บุญยงค์
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นายปรีชา  บุญยัง
3. นายสมชาย  จันทร์พวง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัณนิกา  ยงศิลป์
2. นางสาวกาญจนา  แก้วกัญญา
3. นางสาวกิตติยา  เพ็ญชาลี
4. นางสาวจำปาเทศ  แก้วกัญญา
5. นางสาวจิตฉลิยา  บุญธรรม
6. นายชาติชาย  พันธุวงศ์
7. นางสาวญาตาวี  มณีศรี
8. นายธนาพล  แก้ววรรณา
9. เด็กชายธีรภัทร์  รุ่งแสง
10. นายรัฐธรรมนูญ  เพ็ญชาลี
11. นางสาวรัตติกาล  พิมพ์ทรัพย์
12. นางสาวรัตนาภรณ์  นาเรือง
13. นายรัตนเดช  แก่นเสาร์
14. นางสาววรรณิภา  มูลราช
15. นางสาววาสิตา  ลมขุนมด
16. นางสาวศิริกัลยาณี  สมชาติ
17. นายสันติ  โชคนัด
18. นางสาวสุชาดา  คูณทา
19. นางสาวสุภาพร  สุขหอม
20. นายอภิรักษ์  นาลาด
21. นายอภิสิทธิ์  คีรีเขียว
22. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองพิเศษ
23. นายอรัญ  ผาก่ำ
24. นางสาวอาภรณ์  ภูงาม
25. นายอำพล  ศิริธรรม
26. นายอินทร์แปลง  จันทร์แรม
27. เด็กชายอุบล  เพชรน้อย
28. เด็กชายเอกรินทร์  สระแก้ว
 
1. นายปิยะณัติ   เหล็กกล้า
2. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
3. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
4. นางสาวปนัดดา  ใจดี
5. นายกุศล  แสวงนาม
6. นางสาวปิยะกาญจณ์  สกุลว่องไว
7. นายอนุสิษฐ  สำเภา
8. นางสาวพนารัตน์  เกษงาม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กชายอนุสรณ์  นรสิงห์
 
1. นายวิชาญ  วงค์คำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายเอกตะวัน  จันทร์เขียว
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลีสาวงษ์
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปนัดดา  การะปักษ์
 
1. นายประดิษฐ์  พันยา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวิษณุ  วิริยะพันธ์
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณรงค์  แสวงผล
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์จริง
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวกานต์หทัย  เพียขันทา
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายศราวุธ   นนท์ศิริ
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวนัสสานนท์  จันทวีศิริรัตน์
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงเสาวณี  บรรลุ
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวไอยดา  เมฆาขวัญ
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวัชรพงค์  ผ่องใส
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายพลวัฒน์  หอมจำปา
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรจนี  คลังอาจ
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาววาสิตา  ลมขุนทด
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญา  นีระเม็ด
2. นายจิตรภานุ  เจริญจิตร
3. นางสาวจิรภิญญา  เพชรสูงเนิน
4. นางสาวชลธิชา  ท้าวหงษ์
5. นางสาวชลิตา  สิงห์อาจ
6. นางสาวดวงฤมล  เฉลิมศรี
7. นางสาวดาราทอง  นุวงษาคร
8. นางสาวดุรณี  อินสุวรรณ
9. นางสาวธิดารัตน์  เนื่องมัจฉา
10. นายนายสิทธิพร  แสงชมภู
11. นางสาวนิติยา  เอี่ยมศรี
12. นางสาวนิธิพร  คำบุญ
13. นางสาวปิยะพร  เจริญลอย
14. นายพงศกร  ฉันวิจิตร
15. นางสาวพรสุดา  แดนดี
16. นายพิริยพงษ์  สิงห์ราช
17. นายภานุวัฒน์  โคตะชาติ
18. นางสาวมยุรี  บุบผาเผ่า
19. นางสาวมลฤดี  แปลงศรี
20. นางสาวมุกธิดา  ดวงสีดา
21. นางสาวรัชนีกร  ทองงาม
22. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงศรี
23. นางสาวลลิตา  กิ่งมั่น
24. นางสาววนันธร  สาระคำ
25. นางสาววรรณวิศา  นาจาน
26. นางสาวศศิธร  สอนสิทธิ์
27. นางสาวศิริรัตน์  หล้าคำคง
28. นางสาวศิริรัตน์  พิมพ์ทรัพย์
29. นางสาวสายสัมพันธ์  คงทน
30. นางสาวสิรินารถ  จูมจันทร์
31. นางสาวสุจิตรา  บุญทัน
32. นางสาวสุดารัตน์  จรลี
33. นายอนันดา  นามพงษ์
34. นายอนุชา  บุญประสิทธิ์
35. นางสาวอภิญญา  บุระมาศ
36. นางสาวอรญาณี  อุ้ยสิงห์
37. นางสาวอริญา  ราชภักดี
38. นางสาวอัจจิมาภรณ์  พืชหมอ
39. นางสาวอุมาพร  นามสมดี
40. นางสาวแสงมณี  แปลงศรี
 
1. นายนวัตกร  หอมสิน
2. นายปิยะณัติ  เหล็กกล้า
3. นางสาวศิรินนภา   นามมณี
4. นางสาวอัจฉริยา  อุทธิโท
5. นายอภิวัฒน์  ศิโล
6. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
7. นางสาวกิตติภา  ธงอาษา
8. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมศรี
2. เด็กชายธนากร  นามเวช
3. เด็กชายธิวากรณ์  ทิพย์เนตร
4. เด็กชายนันทวุฒิ  สวัสดิ์พงษ์
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   โสดี
6. เด็กหญิงสุภาภักดิ์  ปูคภาค
7. เด็กหญิงอรัญญา  นาลาด
8. เด็กหญิงเกษร  ส่งศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
2. นางสาวปนัดดา  ใจดี
3. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  นันทะรัก
2. นายพักขพงษ์  นันทะศรี
3. นายพีระยทธ  ศรีแสง
4. นางสาววิไลวรรณ  ปัดภัย
5. นายวีระกุล  ศรีทา
6. นายศราวุธ  อยู่มั่น
7. นางสาวสุภัสตา  บรรเทาพิตร
8. นางสาวสุวรรณี  ท้าวน้อย
9. นายอนันดา  นามพงษ์
10. นางสาวเปรมฤดี  นามพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
2. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
3. นางสาวแพรวระวี  บุญรำไพ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงกฤษณา  ก้านคำ
2. เด็กหญิงทัศษร  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงนาขวัญ  ก้านคำ
4. เด็กหญิงน้ำพริก  บัวกิ่ง
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เขียวทองคำ
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวชนกพร  บรรพตะธิ
2. นางสาววรัญญา  ชาภักดี
3. นายจาตุรงค์  ทาระธรรม
4. นายธเนศ  สองสีดา
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. นางสาวกัญญารัตน์  สืบอาษา
2. นางสาวจิราพร  ชรินทร์
3. นางสาวนิตยา  คำพูล
4. นางสาวปราถนา  ผลเพิ่ม
5. นางสาวพลอยรุ้ง  ชัยรัตน์
6. นางสาวเบ็ญจมาศ  ขลุ่ยแก้ว
 
1. นางสาวชนกพร  บรรพตะธิ
2. นางสาววรัญญา  ชาภักดี
3. นายจาตุรงค์  ทาระธรรม
4. นายธเนศ  สองสีดา
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุระทา
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  โคตคำ
3. เด็กหญิงธนิตา  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สุจริต
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ผาดี
6. เด็กหญิงเบญจพร  ทาคำห่อ
 
1. นางรัตนาวดี  พลอาษา
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวภูเวียง  บุญชม
3. นางสาวมนสวรรค์  ผ่องใส
4. นางสาวสุฐิติมา  รินทาง
5. นางสาวอรนภา  คำวงศ์
6. นางสาวอังสุมา  ภาพันธ์
7. นางสาวอัจฉรา  กอมณี
8. นางสาวเขมมิกา  ทองคำ
 
1. นางกอบกาญจน์  คำพันธ์
2. นางสาวพฤฒิพร  วรรณศรี
3. นางสาวตรีธนา  ฐิตะสาร
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายประเทือง   ทุมยา
2. นายปริยวัฒน์    อ่อนแสง
3. นายพงศกร    วิเทียนเทียบ
4. นายศิริพงษ์   ชื่นชม
5. นายอิทธิเดช   พิมพกรรณ์
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
2. นายปรีชา  บุญยัง
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณานนท์  โคตะสา
2. นายชลธร  แพงโคตร
3. เด็กชายธนพล  สมภาวะ
4. นายยุทธศักดิ์  ใจแก้ว
5. เด็กชายวรวีร์  แสงใบ
6. เด็กชายสหรัฐ  นันตะบุตร
7. นายสิทธิชัย  ขันธะวุธ
8. นายอาทิตย์  คูณลาด
 
1. นายปกรณ์  โอษฐิเวช
2. นายนวัตกร  หอมสิน
3. นายอรรถชัย  เมสังข์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายจรัลดร  บุญราศรี
2. นายณัชพล  พันวิลัย
3. นายทวิวรรษ  สิงห์กาฬ
4. นายยุทธนา  เรือนเจริญ
5. นายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
6. นายเชาว์  สงสะอาด
 
1. นายไมตรี  สมชัย
2. นายธงไชย  พรรัตนโชค
3. นางสาวปิยะนันท์  สมชาติ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัสร  บัวสด
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จุลพล
3. เด็กหญิงสุปราณี  ตุ้มทอง
 
1. นางมลิวัลย์  บุญเทียม
2. นายธีร์พิพัชร์  ทะนุพันธ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวธิติญา  บุญศรี
2. นางสาวรินดา  พงษ์พันธ์
3. นางสาวเกตุสราพร  บุญญานุวัตร
 
1. นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  นาจาน
2. เด็กชายเมฆนาม   สวัสดิ์พงษ์
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทะเวช
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ชินนวงค์
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นายชัยรัตน์  ปรัสพันธ์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายพงศธร  บุญมี
2. นายสยมภู  ภูงาม
 
1. นายรัชพล  ศุภโกศล
2. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายบุรัสกร  จันทะเวช
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ศุภโกศล
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางทัศณี  สุนิพันธ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร  ศุภรักษ์
2. นายเนติพงษ์  กัญญะลา
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  แสวงผล
2. เด็กชายแดนสมบัติ  ศรีลาเลิศ
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นายทนงศักดิ์  เจริญจิตร
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หิมะวัน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉันวิจิตร
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปรีดียา  มูลทา
2. เด็กชายสงกรานต์  เชื้อชิด
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นายปรีชา  กัลยางาม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายคณิต  สายทอง
2. นายปฏิภาณ  ขวาอุ่นหล้า
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นางบุปผา  มุระชีวะ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวิภา  ชนะพาห์
2. นางสาววาสนา  เหล็กกล้า
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายนพรัตน์  พรสุข
2. นายรัฐพงษ์  รางเงิน
 
1. นายอดิเทพ  ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชินนวงศ์
2. เด็กชายชญานนท์  บุญส่ง
3. เด็กชายรพี  ภูทอง
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายคณาสันต์  จันทร์ผาย
2. นายรณชัย  ชายผา
3. นางสาวละอองดาว  ท้าวมา
 
1. นางสาวสุภวรรณ  ธิวงศ์ษา
2. นางวนิดา  กำแมด
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เครือวงษ์
2. นายเริงฤทธิ์  บุญเนตร
 
1. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
2. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายคงณัฐ  บุญเสงี่ยม
2. นายธนากร  สุขเสมอ
3. นายสุรเกียรติ  แสนสิงห์
 
1. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีเอม
2. เด็กชายสุรโรจน์  กอมณี
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  พิมพ์เพ็ง
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
2. นายจรูณย์  พรมสีใหม่
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  แสนทวีสุข
2. นายจตุรพร  สังโขบล
3. นายนายนิรันธ์  โลหะกุล
 
1. นายสัญธิชัย  สาระคำ
2. นายตระการเกียรติ  ไชยสัตย์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายวรเชษฐ์  ศรีพันธ์
2. นายเกียรติศักดิ์  สุติบุตร
3. นายเพลิน  คำมีกุล
 
1. นายจรูณย์  พรมสีใหม่
2. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุไรพร  จำปาศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  เรือนเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณา  โคกถิ่น
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ลีลา
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  นนท์ศิริ
6. เด็กหญิงโฉมฉาย  อนุดิษฐ์
 
1. นางสาวจำปี  เบ้าช้างเผือก
2. นางสาวฉัตรสุดา  มนัส
3. นางสาวอภิญญา  สุขพงษ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  แสนจริง
2. นายวชิรวิทย์  เกงขุนทด
3. นางสาววิไลพร  ดอนใหญ่
4. นางสาวสุวรรณิรัตน์  วงศ์กลม
5. นางสาวอรอนงค์  เหล็กกล้า
6. นางสาวอุษณียาภรณ์  จูมทอง
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
2. นายจรูณย์  พรมสีใหม่
3. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยสาร
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  หอมนวล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีลาเลิศ
 
1. นางบุปผา  มุระชีวะ
2. นายไตรภพ  ชูกร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชุฎาภา  จันทร์ศรี
2. นางสาวดรุณี  แสงเนตร
3. นางสาวปานจุลี  แก่นโสม
 
1. นางบุปผา  มุระชีวะ
2. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  พร้อมสุข
2. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วนาคอ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทะเวช
 
1. นายโกเมศ  รัตนีย์
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวปรัศนีย์   คำสุดแสง
2. นางสาวภัทรวรินทร์  อุทุม
3. นางสาวสุดาภา  บัวทอง
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นายสมชาย   แสงทอง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงจิราเจต  มูลสิน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีหลัก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จูมทอง
 
1. นายอักษร  พรรณา
2. นายกฤษดา  อ้วนล้ำ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ภา
2. นางสาววสุดา  แก้วกอง
3. นางสาววิสุดา  แก้วกอง
 
1. นางพนิดา  กันยะกาญจน์
2. นางสาวพัชรา   บุญยง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพรรณชนก  ขจรวงศ์
2. นางสาวหทัยชนก  สุดดี
3. นางสาวอารญา  คำคง
 
1. นางสาวจำปี  เบ้าช้างเผือก
2. นางสาวชัฐฐิณา  คำพร
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์สถาน
2. นางสาวรัชนีกร  พิมพ์ทา
3. นางสาวสุดารัตน์  เวชสาร
 
1. นายรัชพล  ศุภโกศล
2. นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปันทวาย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ประเสริฐสิน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชุมนวล
 
1. นางสาวรัชนีพร  ชุมสิงห์
2. นายจิรวัฒน์  ดอกดวง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  จักรศรี
2. นางสาวทิพย์เกสร  สุโคตร
3. นางสาวรัตนติพร  พิมพ์พกรรณ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   กัญญะลา
2. นางสุภาภัค  ศรียา
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทารัตน์
 
1. นายธีร์พิพัชร์  ทะนุพันธ์
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง
 
1. นายยุทธนาวี  เมืองซอง
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ทองแจ่ม
2. นางสาวบัวผัน  ทองแจ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ  เมืองซอง
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชนุดม  จิตรจันทร์
 
1. นายหยง  โชติรัตน์
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชัชพงษ์  กิ่งสุข
 
1. นายวิชิตพงษ์  บุญช่วย
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวอรปรียา   สุโภภาค
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายอัจฉริยะ  มะราชว์
 
1. นายหยง  โชติรัตน์
 
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายเกรียงเดช  ผลทวี
 
1. นายทศพร  ศรีอักษร