หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรกานต์ สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายชาญชัย ทำสะอาดโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายมงคล วิลามาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางนันทิยา ภาระเวชโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชนี จารุตันติ์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางสาวโสรัจจิ ปทุมทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายประสงค์ สร้อยเพชรโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรกาน สุภสรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ วิจิตรวงศ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางไขแสง บุญโสภาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
5. นายโกวิท สุพรรรณ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายมงคล วิลามาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสุรัตน์ ภาคแก้วโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางสาวพัชนี จารุตันติ์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
9. นายจิรศักดิ์ เลขะสันต์โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายประสงค์ สร้อยเพชรโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนโชค คำประภาโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุพิศ วงษ์บ้านหล่อโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายสุทธิชัย คงโทโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนโชค คำประภาโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุพิศ วงษ์บ้านหล่อโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายจินดา ศิริบูรณ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายประธาร วสวานนท์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวนิ่มนวล แสงสวยโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวนิ่มนวล แสงสวยโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสุทธิชัย คงโทโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนโชค คำประภาโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พรมสอนโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ มาตชัยเคนโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางจิรวรรณ นนธิจันทร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวยุภา หวังยศโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นางนิลวรรณ สีชนะโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาชัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
9. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
10. นายสุทธิชัย คงโทโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบรรพต บุญประมวลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนโชค คำประภาโรงเรียนวิจิตราพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพร โคพะทาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจิรวรรณ นนธิจัทร์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางวรณี ประเสริฐโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นางศิริลักษณ์ เหล็กดีโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
9. นางบุษกร วรรณโชติโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
10. นายสุทธิชัย คงโทโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรชัย นาสารีย์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายวัชรชัย นาสารีย์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชรชัย นาสารีย์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวศิรินทิพย์ บุญยืนโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายวัชรชัย นาสารีย์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสัณหภาศ อุทธาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสัณหภาศ อุทธาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ ธุสาวันโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายมุณี ธานีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายสัณหภาศ อุทธาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ สมปรารถนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
9. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายสัณหภาศ อุทธาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายเอกวิทย์ สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
7. นายสมศักดิ์ สมปรารถนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สมปรารถนาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นายสัณหภาศ อุทธาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางจันทิมา บัวหยาดโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพัชริดา สุวรรณกูฏโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววชิรญา สุนทรารักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเอกวิทย์ สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
6. นายชัยสงวน พรมมาโฮมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายวีระ สุรารักษ์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางนันทกาญจน์ ว่องไวโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางนันทกาญจน์ ว่องไวโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวพนมพร สายราชโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
5. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางนันทกาญจน์ ว่องไวโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
5. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางนันทกาญจน์ ว่องไวโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางรัติกร คงนิลโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ เถินมงคลโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
4. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พลูศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางลาวัลย์ พูลศรีโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิรายุ บุญสะอาดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ จันทะเสนโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสุนันทา สุภาพโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายคำภู วัฒราชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สุภาพโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพวงพร ศรีสมบูรณ์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา สุภาพโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชรี อุตมะวงศ์วรรณโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางสิริวรรณ วรรณวงศ์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายยงค์ พรมแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นายสำเภา พรหมลาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นายเชนทร์ ผางนินโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนชาไชยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
7. นายสมพร พูลเพิ่มโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
8. นายรังสรรค์ มั่นใจโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
9. นายนรินทร์ พลศักดิ์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
10. นายสมัย โสมาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นายอภิชัย ชื่นเย็นโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายอานุสิน สีชนะโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายสำเภา พรหมลาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นายยงค์ พรมแก้วโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายเชนทร์ ผางนินโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนชาไชยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
8. นายสมพร พูลเพิ่มโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
9. นายรังสรรค์ มั่นใจโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
10. นายนรินทร์ พลศักดิ์โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
11. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายวินิจ แสงงามโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางสาวกนกอร บุญประชุมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนชาไชยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
7. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติรัชช์ ไตรวัฒนธงไชยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
4. นายวินิจ แสงงามโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางสาวเพียรทรัพย์ ทองถมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นางสาวกนกอร บุญประชุมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายณิชพงษ์ บุตราชโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายกอรปวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสรุพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายกอรปวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายกอรปวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
4. นายกอรปวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นายวลงกรณ์ จันดาษโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
8. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
4. นายกอรปวิทย์ เพชราเวชโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุระชัย ชอบเสียงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นายวลงกรณ์ จันดาษโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายสรุพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางชฎาพร เขียวศรีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นางสาวแจ่มสิริ ศรีภูไฟโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวแจ่มศิริ ศรีภูไฟโรงเรียนกรรมการ
9. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เวชพันธํโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายชาญชัย แสงวิเชียรโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นางดวงใจ เคนนี่โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางดวงใจ เคนนี่โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คำประเสริฐโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
7. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา เกษียรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์โรงเรียนวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางสาวพชิรา บุญปัญญาโรงเรียนวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพัตรา ทองปนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ สายสุวรรณโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวรัชนี พรมดีโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
8. นายสุรพล กิ่มเกลี้ยงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกศุภชัย แก้วสาลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางบุญรักษ์ จันทร์พมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
6. นางศิริมา สุดชาลีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวนุศราพร อินทร์ลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสวิทย์ ทองไสลโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. สิบเอกศุภชัย แก้วสาลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญรักษ์ จันทร์พมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางศิริมา สุดชาลีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวสวิทย์ ทองไสลโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุศราพร อินทร์ลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางบุญรักษ์ จันทร์พมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางศิริมา สุดชาลีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวสวิทย์ ทองไสลโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุศราพร อินทร์ลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสำรอง สิงทองทัศน์โรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นางบุญรักษ์ จันทร์พมายโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
6. นางศิริมา สุดชาลีโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางสาวสวิทย์ ทองไสลโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนุจรินทร์ พะวังโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นาง ภารณี สุรำไพโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางสาวศิริพร อินทรีย์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางภารณี สุรำไพโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางโสภิตนภา กาญจนรักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวศิริพร อินทรีย์โรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
7. นางมณฑิตา คงศรีโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. Mrs.วารุณีย์ กำแก้วโรงเรียนวัดนาเยียวิทยากรรมการ
9. นางสมใจ สัตนาคูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
10. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิจจา กุดแถลงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายนรุทธิ สิมาวันโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางอุทัยวรรณ โสภาพิศโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสมใจ สัตนาคูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
9. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิจจา กุดแถลงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
5. นายนรุทธิ สิมาวันโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
7. นางอุทัยวรรณ โสภาพิศโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางมณฑิตา คงศรีโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
9. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา กุดแถลงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายนรุทธิ์ สิมาวันโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา กุดแถลงโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นายนรุทธิ์ สิมาวันโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสิริภัทร วัดละเอียดโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
6. นางรัชดา วิลามาศโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางบุญณิสา คำประภาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
3. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นางราตรี หงษ์ปานโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นางโสภิตนภา กาญจนรักษ์โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
7. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางบุญณิสา คำประภาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางปิรัชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางราตรี หงษ์ปานโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางบุญณิสา คำประภาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางปิรัชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางราตรี หงษ์ปานโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
7. นางสายสุดา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางบุญณิสา คำประภาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางปิรัชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางบุญณิสา คำประภาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางปิรัชนา วงศ์แหล้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกศุภชัย แก้วสาลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
5. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
6. นางบุญณิสา คำประภาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการ
7. นางสุภาพร แต้สงเคาระห์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางสาวเปรมจิตต์ ไชยประณิธานโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางยุวพา เหลากลมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทองแจ่มโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายทรงยุทธ ด้ามทองโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. สิบเอกศุภชัย แก้วสาลีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมปอง ไชยนาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยากรรมการ
6. นางเปรมจิตต์ ไชยประณิธานโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสุภาพร แต้สงเคาระห์โรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
8. นางสาวยุวภา เหลากลมโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสมโภชน์ สุภะนามัยโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ หลงกุลโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
4. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ ทองแสงโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุญสุภาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ หลงกุลโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
4. นางวลัยพร ตีเมืองสองโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย ไชยกาลโรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
5. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
6. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจำลอง ชมอินทร์โรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก พุทธศรีโรงเรียนสำโรงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ชูหาโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. นายวีรยุทธ บุตรดาโจมโรงเรียนสว่างวีระวงศ์กรรมการ
5. นายวีระชัย มณีพิมพ์โรงเรียนสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายทิวากร ธรรมมาโรงเรียนวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]