หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ สหวิทยาเขตที่ ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ระหว่าง วันที่ ๒๗ - ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายทรงกรด ไกรกังวาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายสุวัฒน์ โคตระสิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายสันต์ชัย พุทธบุญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายกิตติรัตน์ บัวงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายเสถียร ชาชุมพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 ด.ต.ขวัญใจ ประทุมพิมพ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นายเทียง ศรีลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นายสว่าง ดวงสนิท ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นางจิรา ศึกษานิเทศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายสุวิน ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายบรรพต บุญประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุนทร ประดิษฐศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายอภิชาติ ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายทองเสาร์ แก้วหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคดสว่างคุ้มวทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางนินนาท ไชยกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางกมลวรรณ ศรีมันตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายธวัชชัย มุขสมบัติ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาล ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสาวสุรัตน์ ภาคแก้ว ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
25 นางจิรกาน สุภสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
26 นายวีระศักดิ์ พลูศรี ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 นายอภิสัฒน์ วิจิตรวงศ์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
28 นายชาญชัย ทำสะอาด ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
29 นายโกวิท สุพรรณ์ ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
30 นางสาวสุรัตน์ ภาคแก้ว ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
31 นางสมบูรณ์ทรัพย์ ฤทธิแผลง ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
32 นางนันทิยา ภาระเวช ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
33 จุลนี คำมุน ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
34 นายประสงค์ สร้อยเพชร ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
35 นายมงคล วิลามาศ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
36 นางรำไพ โพธิ์ไชยแสน ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
37 นางไขแสง บุญโสภา ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
38 นายอภิชัย ชื่นเย็น ครูโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
39 นางสาวพัชนี จารุตันติ์ ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
40 นายบรรพต บุญประมวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
41 นายธนโชค คำประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
42 นายชัยพิพัฒน์ ละเลิศ ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
43 นายธีระพล เหล็กดี ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
44 นางกิ่งแก้ว ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
45 นางสาวเฉลิมพรรณ เสนาชัย ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
46 นายสฤษดิ์เดช สารสุข ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
47 นางเพชรมณี วรรณพินิจ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
48 นางศิริลักษณ์ เหล็กดี ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
49 นางกอบแก้ว แก้วงาม ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
50 นางบุษกร วรรณโชติ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
51 นางนิลวรรณ สีชนะ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
52 นางพวงเพชร สายเชื้อ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
53 นายประธาร วสวานนท์ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
54 นางสุพิศ วงศ์บ้านหล่อ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
55 นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
56 นายธวัชชัย ริ้วทอง ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
57 นางจินดา ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
58 นางจิราวรรณ นนธิจันทร์ ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
59 นางวรณี ประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
60 นางเพ็ญพร โคพะทา ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
61 นางวันเพ็ญ พรมสอน ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
62 นางวันเพ็ญ วงศ์ษาบุตร ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
63 นางพงษ์ลดา ชลธี ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
64 นางสาวยุภา หวังยศ ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
65 นางทิพวรรณ อ่อนจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
66 นายสุทธิชัย คงโท ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
67 นายทองเสาร์ แก้วหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคดสว่างคุ้มวทยานุสรณ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
68 นายคำภู วัฒราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคดสว่างคุ้มวทยานุสรณ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
69 นายกำจัด กุลโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
70 นายชัยสงวน พรมมาโฮม ครูโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
71 นางจันทิมา บัวหยาด ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
72 นายรุ่งศักดิ์ ปทุมบาล ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
73 นายพลากร ชูหา ครูพิเศษโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
74 นายวัชรชัย นาสารีย์ ครูช่วยราชการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
75 นายสัณหภาศ อุทธา ครูพิเศษโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
76 นายพันธ์ศักดิ์ พูลเสมา ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
77 นางลาวัลย์ พลูศรี ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
78 นางพวงพร ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
79 นางพัชรี อุตมะวงศ์วรรณ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
80 นายพรชัย ไชยกาล ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
81 นางรุ่งรัตน์ ธุสาวัน ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นายสมศักดิ์ สมปรารถนา ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
83 นางพัชริดา สุวรรณกูฎ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
84 นายเทิดศักดิ์ เถินมงคล ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
85 นางจิรายุ บุญสะอาด ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
86 นางสาวศิรนริศา โสภากุ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
87 นายอธิวัฒน์ จันทร์วิจิตร ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
88 นางวริศรา ดีงาม ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
89 นางสาวพนมพร สายราช ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
90 นางสุนันทา สุขภาพ ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
91 นายวีระ สุรารักษ์ ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
92 นางสาวศิริวรรณ จันทะเสน ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
93 นางรัติกร คงนิล ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
94 นางสิริวรรณ วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
95 นายอภิชาติ ทองแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
96 นายทรงยุทธ ด้ามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
97 นายสำรอง สิงทองทัศน์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
98 นายกิจจา กุดแถลง ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
99 นางบุญณิสา คำประภา ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
100 นางศิริมา สุดชาลี ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
101 นางภารณี สุรำไพ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
102 นางจิราพร ยศศรีสุราษฎร์ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
103 นางรัชดา วิลามาศ ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
104 นางสาวนุศราพร อินทร์ลี ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
105 สิบเอกศุภชัย แก้วสาลี ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
106 นายนรุทธิ สิมาวัน ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
107 นางโสภิตนภา กาญจนรักษ์ ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
108 นางสาวนุจรินทร์ ภวังค์ ครูโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
109 นางวารุณี กำแก้ว ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
110 นางศิริพร อินทรีย์ ครูโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
111 นางบุญรักษ์ จันทร์พิมาย ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
112 นางราตรี หงษ์ปาน ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
113 นางสุภาพร แต้สงเคาระห์ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
114 นายสมโภชน์ สุภะนามัย ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
115 นายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
116 นายอารมณ์ บุญห่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
117 นางดวงใจ เคนนี่ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
118 นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
119 นายพํฒนพงษ์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
120 นางสุพัตรา ทองปน ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
121 นางสิริภัทร วัดละเอียด ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
122 นางวาสนา เกษียร ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
123 นางสาวยุพาภรณ์ บุญไพโรจน์ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
124 นายณิชพงศ์ บุตราช ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
125 นายประธาร วสวานนท์ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
126 นายศักดิ์ชาย สายเจริญ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
127 นางจีรวรรณ คำประเสริฐ ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
128 นายรังสรรค์ เวชพันธ์ ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
129 นายกอรปวิทย์ เพชราเวช ครูโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
130 นายชาญชัย แสงวิเชียร ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
131 นางทิพวรรณ ศรีภาค์ ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
132 นางชฎาพร เขียวศรี ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
133 นางสาวรัชนี พรหมดี ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
134 นายทัศนันต์ หงส์ทอง ครูพิศษโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
135 นางสาววันวิสา ปัญญาสิงห์ ครูพิเศษโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
136 นายรัฐกิจ สุตะพันธ์ ครูพิศษโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
137 นางสาวพชิรา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
138 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
139 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
140 นายไพชยนต์ บุญสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
141 นางกองเพชร นวลศิริ ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
142 น.ส.ฐิติรัชช์ ไตรวัฒนธงไชย ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
143 นายนรินทร์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
144 นายอนุสิม สีชนะ ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
145 นายสมพร พลูเพิ่ม ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
146 นางสาวเพียรทัพย์ ทองถม ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
147 นายวีระยุทธ หลงกุล ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
148 นายสำเภา พรหมลา ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
149 นายยงค์ พรมแก้ว ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
150 นายเชนทร์ ผางนิน ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
151 นายวินิจ แสงงาม ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
152 นางวลัยพร ตีเมืองสอง ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
153 นายรังสรรค์ มั่นใจ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
154 นายจำลอง ชมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
155 ว่าที่ ร.ต.เอนก พุทธศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
156 นายพรชัย ไชยกาล ครูโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
157 นายชนัญญู กองวงศ์ ครูโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
158 นายวีรยุทธ บุตรดาโจม ครูพิเศษโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
159 นายทิวากร ธรรมมา ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น (ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)  
160 นายจำลอง ชมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
161 นางจันทิมา บัวหยาด ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
162 นายสุทธิชัย คงโท ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
163 นายสมโภชน์ สุภะนามัย ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
164 นางสิริวรรณ วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
165 นายสมพร ผ่องแผ้ว นักการภารโรงโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
166 นายสฤษดิ์เดช สารสุข ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
167 นายธนโชค คำประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
168 นางกิ่งแก้ว ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
169 นางนาตยา ยวนยี ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
170 นางสุภัตร ปริสุทธิกุล ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
171 นางกฤษณา ชำนินอก ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
172 นายจำลอง ชมอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
173 นางนิทรา ภวะวิจารณ์ ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
174 นางศุภฤกษ์ นันทโพธิ์เดช ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
175 นางสาวอรปรียา ทาดาวงษา ครูพิเศษโิรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
176 นางสาวนันทกานต์ สวัสดิพงษ์ ครูพิเศษโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
177 นางสาวสินาภรณ์ โคระรัตน์ ครูพิเศษโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
178 นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
179 นางสาวจุฑาทิพย์ ประพาน เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  
180 นางราตรี หงษ์ปาน ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสนามประกวด/แข่งขันโรงเรียนวิจิตราพิทยา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]