รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ สหวิทยาเขตที่ ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ระหว่าง วันที่ ๒๗ - ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายจีรพล  ใจมุ่ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวพัชนี  จารุตันติ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กุลบุญญา
2. เด็กหญิงเกวลี  หวังมีกลาง
 
1. นายมงคล  วิลามาศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลายทอง
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  นิพขันธ์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สำราญ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยกาล
5. เด็กหญิงอรพิน  สุวรรณไตรย์
 
1. นายสุทธิชัย  คงโท
2. นายสฤษดิ์เดช  สารสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชลิดา  พูลเพิ่ม
2. นายธวัชชัย  มะลิลา
3. นางสาวนิชามล  สังฆะพรหม
4. นางสาวรุ่งศิริรัตน์  ครองยุติ
5. นางสาววันวิสาข์  ดาวประสงค์
 
1. นางสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
2. นายธวัชชัย  ริ้วทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คุณสมบัติ
2. นายศตวรรษ  พันธ์บุตร
 
1. นางบุษกร  วรรณโชติ
2. นางนิลวรรณ  สีชนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชนาธิป  สว่างพฤกษ์
2. นางสาวประภัสสร  ดวงงอก
 
1. นางปณิทิตา  เสาเวียง
2. นางพวงเพชร  สายเชื้อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอรณี  กิด่วน
 
1. นายมุณี  ธานี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสนิตา  สุกใส
 
1. นายมุณี  ธานี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงอารญา  อาสาภา
 
1. นายวีระศักดิ์  พูลศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุรีย์พร  ลายประจักษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทร์วิจิตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวเงิน
 
1. นายพรชัย  ไชยกาล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศิริลักษณ์  จำศูนย์
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทร์วิจิตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ทาประจิต
 
1. นางลาวัลย์  พูลศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเวชญา  ชะนะ
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทร์วิจิตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ฉ้งทับ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อ่อนคำบง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
2. นายสมพร  พูลเพิ่ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงทิฐิตตา   ทองปัญญา
 
1. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายวัฒนา  คิดโสม
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกฤติน  หวังยศ
2. เด็กชายธนากร  ดวงราช
3. เด็กชายอัครพล  วันทารุบ
 
1. นายสมศักดิ์  สมปรารถนา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายณัฐพล  ศรีวรุณ
2. นายบารมี  ส่งเสริม
3. นายภูนิทัต  อุทุมพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  สมปรารถนา
2. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสันติภาพ  พิมพกุล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายลัทธพล  ทองแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตะสา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายอนันต์  สิงชารี
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
2. นางสาวจามจุรี  กอผา
3. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
4. นางสาวณัฐธิดา  ทองจัตุ
5. เด็กชายบัณฑิต  สร้อยรอด
6. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
7. นายสันติภาพ  พิมพกุล
8. เด็กชายเพชรรัตน์  กอแก้ว
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นางจิรกานต์  สุภสร
3. นางสาวธันยนันท์  กาทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
2. นางสาวจามจุรี  กอผา
3. นางสาวจินตปาตี  ขันทอง
4. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
5. นางสาวณัฐธิดา  ทองจัตุ
6. เด็กชายธีรภัทร์  รุ่งอรุณกาญจน์
7. เด็กชายบัณฑิต  สร้อยรอด
8. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
9. เด็กชายลัทธพล  ทองแก้ว
10. นายสันติภาพ  พิมพกุล
11. เด็กชายเพชรรัตน์  กอแก้ว
12. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พรมรัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นายสุรพล  ทางทอง
3. นายประทีป  กระจายพันธ์
4. นางสาวฝอยทอง  สมดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกฤติน  สง่าจิตร
2. นางสาวจันทร์ทิวา  ทามาดารนิ่ง
3. นางสาวณัฐิกา  สีดาบุตร
4. นางสาวธมลวรรณ  เสนบุญ
5. นางสาวธิดารัตน์  ทวีดี
6. นายธีรศักดิ์  จิตภักด๊
7. นายปริญญา  จิตเสนาะ
8. นายพงศธร  เลิศประยูรศิริ
9. นายพรชัย  จำปารัส
10. นางสาวพัทธ์ธีรา  ปิติกะวงศ์
11. นางสาวภัทรียา  วงษ์ศรีแก้ว
12. นายภาคภูมิ  สอนบุญ
13. นางสาวรักษิณา  พลรักษา
14. นางสาวรุ่งทิวา  กุคำรัด
15. นางสาววรัญญา  จารุการ
16. นางสาววารุณี  ศรีพันธ์
17. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีสุกรณ์
18. นายศุภวัฒน์  ศรีนาสันต์
19. นางสาวสาธิต  ศรีสมุทร
20. นางสาวอรอนงค์  ผลชอุ่ม
21. นายเบญจพณ  คงบุญ
 
1. นางสาวพัชริดา  สุวรรณกูฏ
2. นายชนัญญู  กองวงศ์
3. นายณัฐพงศ์  พรมลี
4. นางพรทิพย์  นัยเนตร
5. นางจิรกานต์  สุภสร
6. นายอุทัย  บุญสะอาด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวนันธ์ฑิฌา  ไชยน้อย
2. นางสาวนุสบา  ไทรมะเริง
3. นายวิธวิน  พริ้งเพลิด
4. นายอภิชาติ  บุคะจำปา
5. นายอรรถรส  ธวัชกุล
6. นายอรัญ  ภาสะกุล
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
2. นายอภัย  ปทุมบาล
3. นายวัชรชัย  นาสารีย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาคำมูล
 
1. นายพรชัย  ไชยกาล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายณัฐกานต์  ชอุ่มผล
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกรณิการ์  สิงขรแก้ว
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวพรสุดา  เพียรเสมอ
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายภูมินทร์  มุ่งซ่อนกลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพงศธร  เทพมงคล
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนนุ่ม
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐธิดา  ละออเอี่ยม
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  แสนนาม
 
1. นายพลากร  ชูหา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพงศธร  เทพมงคล
 
1. นายเทอดศักดิ์  เถินมงคล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนนุ่ม
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัชนันท์  ศิระตระกูลนันธ์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายรวีโรจน์  แสนทวีสุข
 
1. นายสิริวรรณ  วรรณวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนนุ่ม
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฉัตรจินดา  โรจน์วนิชนิกุล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิติพงษ์  จันทร์ป้อง
2. เด็กชายจตุพร  สังขฤกษ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  พลเสนา
4. เด็กหญิงณัฐญา  นาโค
5. เด็กชายดาวเรือง  ธานี
6. เด็กหญิงทัศศิกา  ชัยภา
7. เด็กชายนันทพัทธ์  ชวดทอง
8. เด็กหญิงนิตยา  ศรีธรรม
9. เด็กหญิงปานทิพย์  พับตา
10. เด็กหญิงพจมาลย์  จันทวี
11. เด็กหญิงฟ้าใส  แฝงมะณีย์
12. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  พิลาสันต์
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิณทอง
14. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  ขันทอง
15. เด็กหญิงวริศรา  พิลาสันต์
16. เด็กหญิงสุกานดา  นามวิชา
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  พวงพั่ว
18. เด็กหญิงสุรัตวดี  พวงพั่ว
19. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พุทธโค
20. เด็กชายอนันต์เทพ  โพธิ์โสภา
21. เด็กชายอนุชิต  แสงเพชร
22. เด็กชายออมสิน  แก้วเหนือ
23. เด็กหญิงอุบลรัตน์  พิมมะศรี
24. เด็กชายเกนทร์  มิ่งบุญ
25. เด็กชายเกริกชัย  สีแสด
26. เด็กชายเขมชาติ  พรมสอน
27. เด็กหญิงเทียรศิริ  โคกแปะ
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์
3. นางรัติกร  คงนิล
4. นางปราณี  นนธิ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงขฑามาศ  สุดใจ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  มีแสง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สีดาจิต
4. เด็กชายณัฐพล  แก้วนนท์
5. เด็กชายนันธวุฒิ  ไชยน้อย
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปลื้มจิตร
7. เด็กหญิงสุพิชญา  วงษา
8. เด็กหญิงอารียา  คำบาล
 
1. นางสิริวรรณ  วรรณวงศ์
2. นางจันทิมา  บัวหยาด
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วสะอาด
2. นายทรงพล  คำศรี
3. นางสาวนริศษา  บุญมาชู
4. นายนิรวัชร์  เรืองธรรม
5. นางสาวปทันทิยา  ศิลปศาสตร์
6. นางสาวมัมทวรรณ  สุวรรณหงส์
7. นางสาววราภรณ์  ถ้ำทอง
8. นายสัสดา  กุก่อง
9. นายสุดเขต  ศรีโท
10. นายเกรียงศักดิ์  ทองราช
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวนิรมล  อินทร์โสม
3. นางจิรกานต์  สุภสร
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  สมหวัง
2. นายธนากร  บุญมานันท์
3. นายธวัชชัย  นามเจริญ
4. นายวทัญญู  ประดับวงษ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  กาญจนพัฒน์
6. นางสาวสุวภัทร  คำกุณา
 
1. นางสิริวรรณ  วรรณวงค์
2. นางจันทิมา  บัวหยาด
3. นางวลัยพร  ตีเมืองสอง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกฤษพงษ์  โพธิเศษ
2. นางสาวชาลิสา  โฉมฉาย
3. นางสาวณัฐชาภรณ์  ภู่ไพจิตร์กุล
4. นางสาวณัฐริกากาญน์  อำประเสริฐ
5. นางสาวทักษิณา  ปัญญาวัน
6. นางสาวธนัญญา  จันทร
7. นางสาวนภัสสร  ยอดสิงห์
8. นางสาวปนัดดา  ยืนยาว
9. นางสาวภัทราพร  โอ้โถบุตร
10. นายมนตรี  พุฒเคน
11. นางสาววศินี  เหล่าอุ่นอ่อน
12. นายศรนัฐ  จำลองพันธ์
13. นายสุนีย์  สุรเผา
14. นางสาวอรปรียา  มวลสุข
15. นางสาวเบญทิพย์  รักษารอด
16. นางสาวแสงระวี   จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวนิรมล  อินทร์โสม
3. นายสุรพล  ทางทอง
4. นายเถกิงศักดิ์  ศรีศิลป์
5. นางจิรกานต์  สุภสร
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายณัฐพล  สีสังปัด
2. เด็กชายธนาวัฒน์  แม่นมั่น
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หมั่นสิงห์
4. เด็กชายวรวุฒิ   เอกทัน
5. เด็กชายอภิศักดิ์  ญารักษา
 
1. นางพัชรี  อุตมะวงศ์วรรณ
2. นางอัมรา  ลาผ่าน
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายดำรงศาสน์  บุตรศรี
2. นายมงคล  บรรเทิง
 
1. นางสาวโสรัจจิ  ปทุมทอง
2. นายกำจัด  กุลโชติ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กิ่งทะวงษ์
2. เด็กชายชัยชนะ  เนตรรักษา
3. เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณสิทธิ์
4. เด็กชายประสพชัย  เคนชาลี
5. เด็กชายรัชชานนท์  โคตรพงษ์
6. เด็กชายศราวุฒิ  คงลีลา
7. เด็กชายศุภกร  ศรีบัว
8. เด็กชายเจษฎานุวัฒน์  อุตรา
 
1. นางพิศมัย  บึงไกร
2. นายสำเภา  พรมลา
3. นายยงค์  พรมแก้ว
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายพัชรพล  คำบ่อ
2. นายยงยุทธ  วงศ์ใหญ่
3. นายสิทธิกร  ภาพประกอบ
4. นายสุพิชพงษ์  ดาญาน
5. เด็กชายอดิศร  แสงกล้า
6. นายเกรียงไกร  สัตย์ธรรม
 
1. นายอานุสิน  สีชนะ
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  โอบอ้วน
2. เด็กหญิงภูมิใจ  สารีอาจ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ทิพรักษา
 
1. นางกองเพชร  นวลศิริ
2. นางสาวผ่องใส  สายราช
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาวบุปผา  สีหะนาม
2. นางสาวสุมิตตรา  ภูมิคำ
3. นางสาวแคทริน  หาทรัพย์
 
1. นายวีระยุทธ  หลงกุล
2. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  จันทร์ภักดี
2. เด็กชายพลวัฒน์  สุขสาย
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
2. นายณิชพงศ์  บุตราช
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายภานุพันธ์  ดาวประสงค์
2. เด็กชายราเชนทร์  ขันรักษา
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายชานุภาพ  วิรัตน์จันทร์
2. นายธนวัฒน์  เจียวิริยบุญญา
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายขวัญ  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กชายสุทธิชัย  คำมินเสก
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายกิตติวัฒน์  ปัญตะยัง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายกิตติธร  โพนสร้างแก้ว
2. นางสาวรัตนพร  นามศรี
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายกิตติวัฒน์  ปัญตะยัง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุตรคาม
2. เด็กหญิงพัชราภา  สินธุประสิทธิ์
 
1. นายณิชพงศ์  บุตราช
2. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  ผลทวี
2. เด็กชายสุรพงศ์  พิลาศรี
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายจารุกิตติ์  กิ่มเกลี้ยง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  วินัง
2. เด็กหญิงอุ้มศิริ  แก้วบัวเคน
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายอารมย์  บุญห่อ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวสุนิสา  ศรีบ้านบาก
2. นางสาวสุรัตน์ดา  ปั้นริ้ว
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายอารมย์  บุญห่อ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวนิภาพร  ผลชะอุ่ม
2. นางสาวรุ่งนภา  กวนชาบัน
 
1. นายสุระชัย  ชอบเสียง
2. นางดวงใจ  เคนนี่
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปิยธิดา  วงศ์เสนา
2. นายอำนาจ  แสนทวีสุข
3. นายอิศรา  หงษาวัน
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายคำสัญญา  แก้วอนันต์
2. นายภควัต  มิระสิงห์
3. นางสาวสาริณี  ทัดรอง
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวนิสาชล  ศรีลาภา
2. นางสาวสุภัสสร  เจริญศรี
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายทัศนันต์  หงษ์ทอง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปีกุล
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดมาลี
3. เด็กหญิงวันวิสา  กายแก้ว
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวลำพูล  ใจเครือ
2. นางสาวสุจิตรา  เบ้าคำ
3. นางสาวแจ่มจันทร์  โคตรธาริน
 
1. นางจิตติมา  วัฒราช
2. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณชนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวรินยุพา  โคตรสมพงษ์
3. เด็กหญิงอาริยา  ตาทุวัน
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนลินทิพย์  กองพร
2. นางสาวสุนิสา  โกสม
3. นางสาวอารียา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
2. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตา  ศิริคำ
2. เด็กหญิงนีรมล  จันสีโห
3. เด็กหญิงนืภาศิริ  นาษีสา
4. เด็กหญิงสาวิตรี  คำโสภา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุวรรณสิงห์
6. เด็กหญิงเรณุกา  สาวันดี
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
3. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  ราษี
2. นางสาวดารุณี  ดวงบุปผา
3. นางสาวปิยฉัตร  สายน้ำ
4. นางสาววรรณภา  วรพิมรัตน์
5. นางสาววัชราภรณ์  นีระมนต์
6. นายเกรียงไกร  เจริญ
 
1. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
3. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปียวรรณ  กันหาสาย
2. เด็กหญิงอรทัย  จำปาคำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  จำปาคำ
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นายธีระชัย  ทารักษ์
2. นางสาวรจนา  แก้วเคนมา
3. นางสาวโสภา  อ่างคำหงส์
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชิติพัทธ  สายเชื้อ
2. เด็กหญิงศุภนิธิ  เซมรัมย์
3. เด็กชายอานนท์  ลาสิงห์หาญ
 
1. นางศิริมา  ชุดชารี
2. นางสิริภัทร  วัดละเอียด
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจริยา  ทีอุทิศ
2. นางสาวนงคราญ  สุวรรณคำ
3. นางสาวอทิตยา  แก้วงาม
 
1. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. เด็กหญิงราตรี  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงวิภาดา  บรรพชาติ
3. เด็กหญิงอารียา  มาลาสาย
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกวินตรา  วรรณทวี
2. นางสาวชวนฝัน  ดาวประสงค์
3. นางสาวสุไพรัตน์  สูงสุมาลย์
 
1. นางสาวยุวภา  เหลากลม
2. นางสาวศิราณี  ศรีเสมอ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงศศินิภา  คูณมี
3. เด็กหญิงเกศยา  แหวนนาค
 
1. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
2. นางสาวเปรมจิตต์  ไชยประณิธาน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจินจิรา  สีราช
2. นางสาวณัฐนันท์  พันธ์ยงค์
3. นางสาวพรทิพย์   พันธุ์เฉย
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฎร์
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  สอนดี
2. เด็กหญิงพิชญ์มณี  เหมะนัด
3. เด็กหญิงโสรยา  เหมธร
 
1. นางราตรี  หงษ์ปาน
2. นายนินทา  ภวะวิจารย์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  นงนุช
2. นายรุ่งเรือง  พูลสุข
3. นายเมษา  บุญนำ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
2. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา  ใยสูบ
2. เด็กหญิงสาวิลักษณ์  สรแสง
3. เด็กหญิงเกตุสิรี  วรรณเวช
 
1. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
2. นางรัชดา  วิลามาศ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐกานต์  ใจภักดี
2. นางสาวดวงใจ  เรือนเงิน
3. นางสาวปิ่นมณี  บุตสีสาย
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฎร์
2. นายประธาร  วสวานนท์
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  สอนชาติ
2. เด็กชายวันชัย  เพ็ญพิมพ์
3. เด็กชายสายธาน  ทันธิมา
 
1. นางสาวเพียรทรัพย์  ทองถม
2. นางอุไร  พันหนองหว้า
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  โล่ห์ทอง
 
1. นางสาวดาราทิพย์  แสนทวีสุข
 
90 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
91 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายจักรพันธ์  แก่นกายศ
 
1. นายพลากร   ชูหา
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายวรยุทธ  คำโสภา
 
1. นายพรชัย  ไชยกาล
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายจักรพันธ์  แก่นกายศ
 
1. นายสัณหภาส  อุทธา
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สองสี
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเบญจพล  คงบุญ
 
1. นายชนัญญู  กองวงศ์
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดาลาด
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กชายจิระพัฒน์  มุ่งดี
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ลาพรมมา
 
1. นายพลากร   ชูหา
2. นายสิริวรรณ   วรรณวงศ์
3. นายสัณหภาส  อุทธา
4. นายวัชรชัย  นาสารีย์
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. เด็กชายชราวุฒิ  แย้มยิ้ม
2. นางสาวณัฐวดี  ใจสุข
3. นายธนายุทธ  หาญวิชัย
4. นางสาวธิดารัตน์  สุริโย
5. เด็กชายนคร  อุตทะวง
6. นายนิติกร  แสวงวงค์
7. นางสาวน้ำทิพย์  มหาอินทร์
8. นางสาวปรีชญา  เพ็ญพิมพ์
9. เด็กหญิงปิยะพร  พุ่มจันทร์
10. เด็กชายพัชรพงศ์  ทอนไสระ
11. เด็กชายพีระพัฒน์  สำราญ
12. เด็กชายภัทรพล  วรรณโคตร
13. เด็กชายภานุพงษ์  สิงหาภู
14. นายมนตรี  แสนทวีสุข
15. เด็กชายรัตนชัย  คงมั่นประกายกิจ
16. นางสาววรัญญา  ภูมิเขียน
17. นายวาริชาติ  ทะคำสอน
18. เด็กชายสมพร  ไชยนา
19. เด็กชายสิทธิชัย  สายตรง
20. นางสาวสุภัคติยา  คงดี
21. เด็กหญิงสุภาพร  คงงาม
22. เด็กหญิงสุรัตนา  แก้วยอดคง
23. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยโกฏ
24. เด็กชายอิทธิกร  เหมือนลา
25. นางสาวแก้วตา  บุญตาแสง
 
1. นายวีรยุทธ  บุตรดาโจม
2. นางณัชปภา  พรรัตนธร
3. นางวริศรา  ดีงาม
4. นายวสันต์  จินาพร