หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

[ ทั้งหมด   26 ต.ค. 2558   27 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เมี่ยวเต๊ง 26 ต.ค. 2558 10.00-11.30
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง เมี่ยวเต๊ง 26 ต.ค. 2558 13.00-14.30
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 26 ต.ค. 2558 10.00-12.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 26 ต.ค. 2558 13.00-14.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6306 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6302 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6205 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6304 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6305 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 1 26 ต.ค. 2558 10.00-12.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 1 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 1 26 ต.ค. 2558 10.00-12.00
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 1 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 10.00-12.00
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 10.00-12.00
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00-14.00
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 26 ต.ค. 2558 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 08.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 08.00-12.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 08.00-12.00
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 12.00-16.00
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 12.00-16.00
6 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 12.00-16.00
7 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้องนาฏศิลป์ 1 26 ต.ค. 2558 12.00-16.00
8 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม หอประชุม 26 ต.ค. 2558 08.00-09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามฟุตบอล 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม สนามฟุตบอล 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม ห้องสมุด 26 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม ห้องสมุด 26 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 26 ต.ค. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1302 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6308 26 ต.ค. 2558 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6308 26 ต.ค. 2558 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6308 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 26 ต.ค. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น ุ2 ห้อง 6204 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 6 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 6 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 4 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 4 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 2 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 2 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 3 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 3 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00
11 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 1 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม การงานอาชีพ 1 26 ต.ค. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6203 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 09.00-10.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 09.00-10.00
8 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเดชอุดม สนามบาส 2 26 ต.ค. 2558 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนเดชอุดม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1305 26 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]