หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิโกศล จิบจันทร์โรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักริน จิตรมั่นโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ ทุมเมฆโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวบุษบง ดวงคำโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายสุนทร บุญสงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ช่างถมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
7. นางดวงใจ สมบูรณ์ผลโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ แสงสว่างโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
9. นายเกรียงไกร สายป้องโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ ชารีแก้วโรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรวัส โสระเวชโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรพนม ปรัสพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ ไกรกลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ช่างถมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
7. นางนารี วรเสนาโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางโบตั๋น จันทร์ทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยันต์ เรืองคำโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ พรมภักดีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นายปัญญา จันทร์ทองโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายภคพล พรมกองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางโบตั๋น จันทร์ทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ พรมภักดีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ เนินทรายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา จันทร์ทองโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายเชี่ยวชาญ โมฬีชาติโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
7. นายชัยยันต์ เรืองคำโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
8. นายภคพล พรมกองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสนอง คำทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ หอมสมบัติโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุบล ศรีทาบุตรโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางไพรเวียง ทุมมากรโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรศักดิ์ บุณฑริกโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
8. นางสาวพิชญา โมฬาศรีโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
9. นางสาวเดือนดารา พลแสนโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
10. นางลักษณา พินากันโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ ทองชุมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพุธกันยา พรมชาติโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กะมุลโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายสนอง คำทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ สีหะวงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิชญา โมฬาศรีโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
7. นายสุรัตน์ เย็นเสมอโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
8. นางจิดาภา สุวรรณมุขโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววิรัตน์ พิบูลวรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
8. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสนอง วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายชาญศักดิื์ บุญเลิงโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
7. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
6. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดนัย แสงสิงห์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางนวลสมร ธรรมวงษ์ศาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
8. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
9. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายอธินัฏฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
8. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุนโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายอนุชา คู่แก้วโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
2. นายบุญเสริม เสาว์ปาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายตะวัน บุดดาแพนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาวรรณ พาลแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ ชนะศรีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนะ ชนะศรีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารี แพงรูปโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุไร แสงนวลโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
6. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ศรีนวลโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุไร แสงนวลโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
6. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีนวลโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสถิตย์พงศ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ศรีนวลโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา นามวาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทชา กลางประพันธ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวเมลาวัลย์ บุดดีวงศ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทชา กลางประพันธ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา นามวาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเมลาวัลย์ บุดดีวงศ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา นามวาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวเมลาวัลย์ บุดดีวงศ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทชา กลางประพันธ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา นามวาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวเมลาวัลย์ บุดดีวงศ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทชา กลางประพันธ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายยุธิน พิชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายประวิทย์ จักษุนิลโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายยุธิน พิชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยากรรมการ
4. นางวรรณภา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานพ มนัสโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ สีสวยโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ ทุมมาบัติโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นาคพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางพรหมพร เพื่อสุขโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นายยงยุทธ ทุมมาบัติโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ตุนาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเสวิตา ศรีภาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรวงทอง ศรีลาชัยโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางนันทกานท์ ราชรินทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ไชยทองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธิติมา ประธานโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
7. นางกัลยา ทองงอกโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
8. นางสาวสุวภัทร คูณภาคโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปนัสยา กุลการีโรงเรียนดงสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคำพลอย สายทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา พุทธาสมศรีโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา ทับแสงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางยองใย ขัมภรัตน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
7. นางสาวนัยนา วงศ์สาคำโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ แก้วพลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญเรือน พันธ์ุทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา โนนน้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ วรรณวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวสายสมร สีแหล้โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา โนนน้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวสายสมร สีแหล้โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางขวัญเรือน พันธุ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกันยา กระก่ำโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายขันเงิน ราชยาโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
5. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกันยา กระก่ำโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุขโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุลโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นายเชิดชัย มีกุศลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นางณิชกานต์ นามวงศ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา พิลาทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กุลพันธ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กุลพันธ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ทองทวีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสายสมร สีแหล้โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางกชนิภา ปัททุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายราวี รอบโลกโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ทองทวีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางกชนิภา ปัททุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปชุนารัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายราวี รอบโลกโรงเรียนดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย พันธ์ศิริโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล ทองทวีโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางนาทยา ศรไชยโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายนิรันดร์ บุตรสง่าโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสืบพงค์ สุดตาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสืบพงค์ สุดตาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายสืบพงค์ สุดตาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายจรรยา ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสืบพงค์ สุดตาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อารีย์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อารีย์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
2. นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายชนกรณ์ พิมาโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายพุฒิธร บุญสุขโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
2. นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
3. นายชนกรณ์ พิมาโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายพุฒิธร บุญสุขโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ขันทำโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกาวเดือน ชัยกลางโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวขัวญเรือน จะโรจระโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
5. นางอรทัย กุลบุตรโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปภาดา บุญประมวลโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสกาวเดือน ชัยกลางโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายธันยวัตร แก้วสุขโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา อ่อนประทุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ทุมมาบัติโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางละมัย สุวรรณสิงห์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางสุภัชชา คำภานิลโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
7. นายสิทธิพล ชลธีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
8. นางสาวศุลีมาศ ศิลปศาสตร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวนิพร ศิลปศาสตร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา อ่อนประทุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางละมัย สุวรรณสิงห์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิพล ชลธีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ จำเริญโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายยศกร เจริญยุทธโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์พันธุ์ จันทร์ธรรมพรโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ สุรวิทย์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางปิยนุช โลสันตาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นายสิฬาชัย จะโรจรโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ อนันทวรรณโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ ดอกแขมกลางโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย คำพะทาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางมนัญชยา หาระชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
6. นายอาชิระ ศรีประสารโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยกร แสงสว่างโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ดวงโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยกร แสงสว่างโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละมัย สุวรรณสิงห์โรงเรียนน้ำยืนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ วันสารัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ เสริมชื่อโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละมัย สุวรรณสิงห์โรงเรียนน้ำยืนรองประธานกรรมการ
3. นางนงค์ลักษณ์ เสริมชื่อโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐิรา อกนิษฐานนท์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางละมัย สุวรรณสิงห์โรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐิรา อกนิษฐานนท์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
3. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ จันทร์พวงโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางภัทรวดี คงคาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ นาคำโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ นาคำโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี โตนันต์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิดา จันมาทูลโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิดา จันมาทูลโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิดา จันมาทูลโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิดา จันมาทูลโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนิดา ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสรา แก้วคำโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสรา แก้วคำโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร ดวงเบ้าโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัสสรา แก้วคำโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภมาน นิชรัตน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา ลาสุดตาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสุภกิจ ชาญทุ่มโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสุภกิจ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนรัญ มณีนิลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทรัสม์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]