หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางณฐวรรษ์ ไสว ครู โรงเรียนเดชอุดม ประมวลผล
2 นางสุกันยา กระก่ำ ครู โรงเรียนเดชอุดม ประมวลผล
3 นายสันติภาพ ภิรมย์ตระกูล โรงเรียนเดชอุดม ประมวลผล
4 นางศิริยนต์ ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นางณัฐธภา ตรงดี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายสมหมาย แสงสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายวีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายทวี แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุพล ทิพย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายไพบูลย์ บุณฑริก ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายธีรวัฒน์ วงษาบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวสุวิมล หมายมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายวีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายเสกสรรค์ ยุภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายธำรงค์ วิเศษรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายไสว บุตวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายทองสอน โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายพรพิชิต ทองหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายสฤษดิ์ ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายศรชัย สุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวสุวิมล หมายมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาววันทนา วงศ์มั่น ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวงามสิริ โฮมหุ้มแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการกองเลขานุการ
48 นายวีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
49 นางสุกันยา กระก่ำ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
50 นางสาวศุจินทรา พลอาษา ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
51 นางสาวจารุวรรณ ศรีลาทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
52 นางสาวสังวาลย์ วงค์สุทา ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
53 นางสาวนวลพรรณ จันทพิมพ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
54 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
55 นางณฐวรรษ์ ไสว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
56 นายสันติภาพ ภิรมย์ตระกูล โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
57 นางสาวกรวิภา จิบจันทร์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
58 นายณัฐพล ทองทวี ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
59 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
60 นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
61 นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุล ครู โรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
62 นางสุภาพร เรือนแก้ว ครู โรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
63 นางปรียา บุญผง ครู โรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
64 นางวิมล อินธิสอน ครู โรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
65 นางสาวสาริศา วงไชยยา ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
66 นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
67 นายจำนงค์ พรมโลก ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
68 นายสุขี บรรลือ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
69 นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์
70 นายทวี แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
71 นายอมร มากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
72 นางสุภาวดี ประสระบาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
73 นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์ ครู โรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
74 นายธำรงค์ วิเศษรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
75 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
76 นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
77 นางสาวขนิษฐา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์
78 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายเสกสรรค์ ยุภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายสนอง คำทอง ครู โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นางสาวสุวิมล หมายมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นางรุ่งทิวา สารเสนา ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
83 นายพรเทพ ศาลาแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางแสงจันทร์ คาดสนิท ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 นางสาวทิฆัมพร กอมณี ครู โรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 นางสาวปนัสยา กุลการี ครู โรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
90 นางยองใย ขัมภรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 นางกัลยา ทองงอก ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นางสาวสาวิตรี ทวีศรี ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
94 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
95 นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
96 นางจิตติมา โนนน้อย ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
97 นางสาววรรณภา พิลาทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
98 นางณิชกานต์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
99 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
100 นางณฐวรรษ์ ไสว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
101 นายวีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม
102 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม
103 นายนิรันดร์ บุตรสง่า ครู โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม
104 นายยรรยง สินธ์งาม ครู โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม
105 นางสาวศุภมาน นิชรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม
106 นายจงรัก วิเศษรอด ครู โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มเรียนร่วม
107 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นายสุพล ทิพย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
109 นายไพบูลย์ บุณฑริก ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
110 นายพรพิชิต ทองหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
111 นายวสันต์ นวลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
112 นายไสว บุตวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
113 นายศักดิ์สิทธิ์ จำเริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
114 นางสุจิตรา บุราชรินทร์ ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
115 นางนาทยา ศรไชย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
116 นายยงยุทธ ทุมมาบัติ ครู โรงเรียนปลาขาววิทยานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
117 นางสกาวเดือน ชัยกลาง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
118 นางนิตยา พันธ์น้อย ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
119 นางผกา โพธิ์ไกร ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
120 นางสาวพุทธยา สารพัฒน์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
121 นางสาวศุภมาน นิชรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
123 นางสาวขวัญเรือน หนูย้อย ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
124 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
125 นางธัญญาภรณ์ มีทองแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
126 นายสุภกิจ ชาญทุม ครู โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
127 นางกาญจนา วงค์ไชยา ครู โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
128 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มศิลปวัฒนธรรมอีสาน
129 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
130 นายศรชัย สุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
131 นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุข ครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
132 นายอาชิระ ศรีประสาร ครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
133 นายทองพูล เกตุศักดิ์ ครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
134 นางกุหลาบทิพย์ สืบสา ครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
135 นางนงคราญ ขนทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
136 นายจรรยา ขนทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
137 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
138 นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
139 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
140 นายสมชาย งามนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
141 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์ ครู โรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
142 นางสุภาวดี ประสระบาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
143 นางสาวนันทพร เวธิตะ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์
144 นายทองสอน โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
145 นายสฤษดิ์ ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
146 นายยุธิน พิชัย ครู โรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
147 นายประสาน โยทองยศ ครู โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
148 นายอธินัฐ ธิษาไชย ครู โรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
149 นายสุชาติ บุญอินทร์ ครู โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
150 นางอรนุช บุญอินทร์ ครู โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
151 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
152 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
153 นายสมพงษ์ คำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
154 นายอนันต์ พูลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
155 นายธีรวัฒน์ วงษาบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
156 นางสุภาวดี ประสระบาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
157 นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
158 นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันศิลปะ-ดนตรี
159 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
160 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
161 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
162 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
163 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
164 นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
165 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
166 นางอุบล พุ่มแพ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
167 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
168 นายอนุชิต จันทป ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
169 นางสาวนันทพร เวธิตะ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
170 นางนิภาพร เป็นมงคล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
171 นางสุภาวดี ประสระบาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
172 นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
173 นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
174 นางสาวขนิษฐา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
175 นางสาวสังวาลย์ วงค์สุทา ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
176 นางสาวจารุวรรณ ศรีลาทอง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
177 นางสาวนวลพรรณ จันทพิมพ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
178 นางดวงฤทัย บุญประสงค์ แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
179 นางสาววาสนา รูปโสม แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
180 นางเพ็ญนภา ปาชิโร แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
181 นางแสวง ส่งสุข แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
182 นางสาววิไลลักษณ์ อักโข ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
183 นางสาวกรวิภา จิบจันทร์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
184 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
185 นางวิลาวัณย์ ระวะรักษ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
186 นางขวัญใจ ศิริจันทร์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
187 นางสาวเพ็ญพร ขจรกลิ่น ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
188 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
189 นางขจรศรี เวียงแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
190 นายจิรายุ เดชะกุลตระกูล โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
191 นายธนกฤต อนุพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
192 นายมนต์รัก หมื่นกุล โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
193 นายธนวัฒน์ มาลัยพวง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
194 นายสพลดนัย นารักษ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
195 นายกฤษฎา โสมปิตตะ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นายเจษฏา งามขำ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นายนัฐพงษ์ จารีย์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
198 นายนัฐพงษ์ จารีย์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
199 นายบวรศักดิ์ ศัทธรินทร์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 นายวันเฉลิม สอนจันทร์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นายวุฒิวัช บัวขาว โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นายอภิสิทธิ์ เสือชุมแสง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางสาวสะไบทิพย์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นางสาวสะไบทิพย์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
205 นางสาวสรัญญา สังกะเพศ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
206 นางสาวกนิษฐา แก่นลา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
207 นางสาวกาญจนา แผ่นคำลา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
208 นางสาวจิดาภา เทพจันตา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
209 นางสาวชฎาภร หอมหวาน โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
210 นางสาวชลดา พุทธเกษ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
211 นางสาวธีรกานต์ โคตรตัส โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
212 นางสาวพีระพักตร์ รักญาติ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
213 นางสาวรัญญา โสภี โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
214 นางสาวอนงค์นาฏ โอภาพ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
215 นางสาวอาภาพร บันลือ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
216 นางสาวนัฐกมล นามวา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
217 นางสาวน้ำฝน จำปามนต์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
218 นางสาวปนัดดา เครือแสง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
219 นางสาวประนิดา หัตถมา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
220 นางสาวหทัยทิพย์ สีดาชาติ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
221 นางสาวเอื้ออังกูร โคตรแก้ว โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
222 นางสาวนัฏฐนิชา นนทา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
223 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเขียว โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
224 นางสาวปภัสวรรณ เจริญ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
225 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
226 นางสาวอรณิชา สมจันทร์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
227 นางสาวอรุโณทัย พรมเวียง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
228 นางสาวสุกัญญา วาระสุข โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
229 นางสาวจินจุดา จันทรฤทธิ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
230 นางสาวจุฬารัตน์ อ้วนเต็ม โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
231 นางสาวทิพกร พุทรา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
232 นางสาววรรณิกา จันสาขะ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
233 นายรณชัย ปรโมท โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
234 นายณัฐชนน สมหมาย โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
235 นายณัฐวุฒิ แสวงศรี โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
236 นายอดิศร พรมบรรพ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
237 นายปรานปริญญ์ เสียงเสนา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
238 นายพสกรณ์ สิงห์สีทา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
239 นายวรเมธ อดทน โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
240 นายพันธกานต์ เสียงแจ้ว โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
241 นายณัฐพงศ์ ดอนธานี โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
242 นายอนันต์ โคตรตัสสา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
243 นายอภิสิทธิ แซุจุง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
244 นายทิวากร ธรรมวัติ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
245 นายณัฐพงษ์ ตงแก้ว โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
246 นางสาวจิรประภา สารสิทธิ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
247 นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิลา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
248 นางสาวธิดารัตน์ อาจอ่อนศรี โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
249 นางสาวปิ่นสุดา อำพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
250 นางสาวศิริณา พละศักดิ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
251 นางสาวสิริยากร แก่นจันทร์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
252 นางสาวสุธิดา กาทอง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
253 นางสาวจิตรสุดา ศรีนวล โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางสาวนรินทร์ธร สามิลา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางสาวนิภาวรรณ รุ่งแก้ว โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาวบุษยากร ทารักษ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางสาวแพรวพรรณ ภักดีล้น โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวจุติพร โสดากุล โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
259 นางสาววรรวิภา ภูนาเพร็ชร โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
260 นางสาวกนกพร กาญจนพัฒน์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
261 นางสาวกรกนก ทารินทร์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
262 นางสาวเพ็ญนภา กุลเคน โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
263 นางสาวปรารถณา บุตรโส โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
264 นางสาววิจิตรา บุญคำ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
265 นางสาวกฤษณา ศิริเทพ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
266 นางสาวพนิตสุภา เศียรทอง โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
267 นางสาววริศรา เบาะแฉะ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
268 นางสาวสุภัทรา ผาสุข โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
269 นางสาวสุภาวดี บุญเจือ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
270 นางสาวนันท์นภัส บุญมางำ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
271 นางสาวนันท์นภัส บุญมางำ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
272 นางสาวประกายฟ้า พงษ์ภา โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
273 นางสาววิยะดา สมชาติ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
274 นางสาวอรทัย สมรักษ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
275 นางสาวสิริกัลยา เพ็ชสิทธ์ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
276 นางสาวศิริภัทสร ระวังกิจ โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
277 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
278 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
279 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
280 นายทวีศักดิ์ นำผล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
281 นางวิลาวัณย์ ระวะรักษ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
282 นางอนงศรี โลมากาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
283 นายสุรสิทธิ์ ผลดี เจ้าหน้าที่อัดสำเนาเอกสารโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
284 นางสาวคริษฐา ทองคำ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
285 นางสุพาภรณ์ โชคเหมาะ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
286 นางสาวจุฬาลักษม์ ชะบาศรี เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
287 นางประยูร เยี่ยมจะบก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
288 นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
289 นางมยุรี นันทะกาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
290 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
291 นายจิรโชติ ชารีชุม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
292 นางนวลละออง ฉลวยแสง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
293 นางสาวทิพย์สุดา โลมากาล ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
294 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
295 นายยุราช หาระสาร ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
296 นางสกาวเดือน ชัยกลาง ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
297 นางสาวสาริศา วงไชยยา ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
298 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
299 นางยองใย ขัมภรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
300 นายพรเทพ ศาลาแก้ว ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
301 นางสาวศุภมาน นิชรัตน์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
302 นางสาวขวัญเรือน หนูย้อย ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
303 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
304 นายธนชาติ หาระสาร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
305 นายวีระ ทองพิทักษ์ ครู โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]