รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายมงคลเกียรติ  อุดมพันธ์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  โพธิ์ขาว
 
1. นายศรันย์  วิเชียรศาสตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายนพชัย   บุญรินทร์
2. เด็กชายอรรถชัย  เครือคุณ
 
1. นายสมพงษ์  แสงชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทันเต
2. เด็กชายนภสิทธิ์   ซึมรัมย์
3. เด็กหญิงราตรี  ปลาคำทอง
4. เด็กชายสุวิทย์   แก้วคันโท
5. เด็กชายอนุชัย   มาสาโน
 
1. นายทศพล  ศรีนวล
2. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวณัฐมล  สายทอง
2. นางสาวนุชธิดา  นาถาบุตร
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์วงค์
4. นายภูวดล  สุขสุทธิ์
5. นายสุรเชษฐ์  ศรีทน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นางพิศมัย  ปริหา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงสวิตตา  บุญศรี
2. เด็กชายอาทิตย์  ลีสี
 
1. นางบุษรารัตน์  เชยจันทา
2. นายวีระชาติ  กรินรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายสมใจ  สมยา
2. นางสาวอำพร  ประทุม
 
1. นางสาวกมณทรรศฉ์  ปัตทุมมา
2. นางสาวสิวิมล  ใจใหญ่
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พรมราช
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวปภัสสร  ต่อนคำสนธิ์
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธีระพงษ์  ใจหาญ
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วงศ์สาบุตร
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายวิษณุกรณ์  คำภาทู
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงอินทินันท์  สุนันทา
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายอัฐกร  แก้วหาวงค์
 
1. นายธีรพัทร์  ผิวพรรณธนาพล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  สุทธิสนธ์
2. เด็กหญิงวิยภา  ต่อนคำสน
 
1. นายดนัย  แสงสิงห์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จำเริญ
 
1. นายดนัย  แสงสิงห์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวมาริสา  วิชาดี
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  ตันสุ
2. เด็กชายนภดล  อารีย์
3. เด็กหญิงวรภา  จึงตระกูล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายบรรยง  พรมศรีใหม่
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นายทรัพย์ประเสริฐ  มูลอ่อน
2. นางสาวมุขสุดา  อุดมศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  พิมพ์พัฒน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายพีรวัส  โสระเวช
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายชัยณรงค์  ดรุณพันธ์
 
1. นายสมยศ  โฉมเฉลา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายสุทิราช  บุญเชิญ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงรำไพร  สีสด
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายนัฐพล  ขำจิตร
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เด่าทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายทศพร  สีสิงห์
 
1. นายบุญเสริม  เสาว์ปา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ชูชีพ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวศุภากร  ปรีชาเลิศ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทะสิทธิ์
 
1. นายบุญเสริม  เสาว์ปา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวสิรารมย์  สรแสง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามสร
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจารุวรรณ  ดวงศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายศิริพงศ์  สาธุสนธ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวน้ำส้ม  ศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวพรพิมล  สายรัตน์
 
1. นางสาวลำดวน  บุญไชย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายวัชรพงษ์  ดวงมะณีย์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธนชิต  สีเลือด
 
1. นายศุภศัลย์  ตะเคียนศก
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายประทาน  ทาศิริ
 
1. นายสมยศ  โฉมเฉลา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  จันลาพันธุ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายวิศรุต  วิลาวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวพุทธิดา  ใสแสง
2. นางสาวมณีกานต์  ใสแสง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  บุตรสมาน
4. นายวัชรพงศ์  ดวงมะณีย์
5. เด็กชายศิริพงศ์  สาธุสนธ์
6. นางสาวสิรารมย์  สรแสง
7. นายสุทิราช  บุญเชิญ
8. นายสุวินัย  โคตรบัณฑิต
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
2. นายชัยรัตน์  จบศรี
3. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจารุวรรณ  ดวงศรี
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ขันตีสาย
3. นางสาวน้ำส้ม  ศรีจันทร์
4. นางสาวบุษกร  ขันโท
5. นางสาวปนัดดา  ศรีนวล
6. เด็กชายปวริศร์  หล่าบรรเทา
7. นายพัฒนพงษ์  พละการ
8. เด็กชายภาสกร  หวังดี
9. เด็กชายรัชพล  เจริญศรี
10. นางสาววาสนา  วิชาพูล
11. นายวิศรุต  วิลาวรรณ์
12. นายศิวกร  วงศ์วัน
13. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
14. นายสหรัฐ  ฤทธิ์ทา
15. เด็กชายโชคอนันต์  มะลิลา
 
1. นายจิรโชติ  ชารีชุม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยานี  กล่ำพุทธา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  หัสสา
3. เด็กชายธวัชชัย  ขุมาลี
4. เด็กชายมนตรกฤษ  วิลานันท์
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีไชย
6. เด็กชายรัฐพล  สายเนตร
7. เด็กชายฤกษ์ชัย  ศรีทา
8. นางสาววนิดา  ยินงาม
9. เด็กหญิงวรนิษฐา  นำระนะ
10. เด็กหญิงวราลี  บุตตะวงศ์
11. เด็กหญิงวิภาดา  เข็มพรมมา
12. เด็กหญิงอริญา  เสาราช
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
3. นายวุฒินันท์  พะสียา
4. นางสาวขวัญวิภา  บุญยงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกชกร  วุฒิเสลา
2. เด็กหญิงกนกพร  ผกาลา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแสง
4. เด็กหญิงขณิตรา  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงณีรนุช  สาจะลี
6. เด็กหญิงทรงพร  พรมภักดี
7. เด็กหญิงธนะวดี  กุลวันดี
8. เด็กหญิงน้ำค้าง  เปี่ยมสติ
9. เด็กชายปวริศร์  หล่าบรรเทา
10. เด็กหญิงพรชิตา  วันริโก
11. เด็กชายรัชพล  เจริญศรี
12. เด็กหญิงวนัสนันท์  พิมพ์มาตย์
13. เด็กหญิงวริศรา  ศิลา
14. เด็กหญิงวายุรี  โทนา
15. นางสาววาสนา  วิชาพูล
16. นายวิศรุต  วิลาวรรณ์
17. เด็กหญิงศศิภา  ศิริณุ
18. นายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
19. เด็กหญิงอัจฉรา  โชตะวัน
20. เด็กหญิงอารียา  ภาระวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นางพลอยนรินทร์  จันทร์ชนะ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  สิมสุวรรณ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สายชนะ
3. เด็กชายบรรดิฐ  ทองชัย
4. เด็กชายวรพล  พุ่มทอง
5. เด็กชายอณุวัฒน์  โพธิ์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต  เยาวเรศ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายธนากร  อักษร
2. นางสาววรรณพร  จันทร์ทรง
3. นายวิจิตร  พิมพา
4. นายอธิวัฒน์  สิมโล
5. นายอารักษ์  ทุมยา
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
2. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
3. นายสมยศ  โฉมเฉลา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  พุทธเคน
2. เด็กหญิงกชพรรณ  บุญเพ็ง
3. นางสาวจันทร์ทิพย์  โนนทา
4. เด็กหญิงจิราภา  โตมร
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงคำ
6. นางสาวชญานุช  คำลุน
7. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศิริปี
8. นางสาวธิดารัตน์  ทองรินทร์
9. นายธีระยุทธ  ส่องแสง
10. นางสาวนภมิตร  ดวงเนตร
11. นายนวมินทร์  สีทำมา
12. นายนายธวัชชัย  กุลบุตรดี
13. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พันธุ์กิ่งทิพย์
14. นางสาวน้ำฝน  ทุ่มโมง
15. นางสาวประกายดาว  ทิพรอด
16. นางสาวภัทรกันย์  แก้วมณี
17. นายภานุพงษ์  คำภิรมย์
18. นายภานุวัฒน์  ทองเกลี้ยง
19. เด็กชายภูมิใจ  ใจสว่าง
20. เด็กชายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
21. เด็กชายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
22. เด็กหญิงวราพร  บุดดีแพง
23. นางสาววราวรรณ  ทองละมูล
24. นายวุฒิพงษ์  บุญยืน
25. นางสาวศศิธร  ลังกา
26. เด็กชายศิวเวท  วงษาบุตร
27. นายสองเมือง  ใจสว่าง
28. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทุประภา
29. นางสาวสุธิดา  ธิวงค์
30. นางสาวสุภาพร  พรมปากสา
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปัดทอง
32. เด็กชายอนุกูล  ใชยสุข
33. นางสาวอรุณรัตน์  แสนงาม
34. นายอานนท์  ผลชะอุุ่ม
35. นายเกียรติสักดิ์  เเสงใส
36. นายเจษฎา  สัญจร
37. นางสาวเดือนเพ็ญ  สารพันธ์
38. เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  สมพร
39. เด็กชายโชคทวี  ดารุณพันธ์
 
1. นายยุธิน  พิชัย
2. นายชวลิต  กล้ายุทธ
3. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนวล
4. นางสาวนารี  แพงรูป
5. นายอธินัฏฐ์  ธิษาชัย
6. นางสาวอรอนงค์  พิลาล้ำ
7. นายตะวัน  บุดดาแพน
8. นายใผ่  พันงาม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายยุทธนา  คำเฮือง
 
1. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายอัฐกร  แก้วหาวงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงเกษสุดา  สมแสวง
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปานสูงเนิน
 
1. นางอุไร  แสงนวล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายเรวัติ  วงตะลา
 
1. นางดรุณี  ยายี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายสาคร  ป้อมรักษา
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวอัญชลี  กันหาสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวอุไรพร  สายแวว
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายกิตติพัชญ์  สิรไชยพัฒน์
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายธนายุส  ศรีโกศล
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลจันทร์
 
1. นายอัครวัฒน์  ไชยสัตย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวธิติยา  อุวิทัต
 
1. นางสาวกัญญรัตน์  นุ้ยเลี้ยง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายเจษฎา  เรือนเจริญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชวกร  ศรีวงศ์ษา
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงนิรชา  มณีสาย
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลชญา  เกษียณรัตนกุล
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกติมา  บุตรดีพันธ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลราช
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์พวง
4. เด็กชายกฤษกร  วัฒนศัพท์
5. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลจันทร์
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชาวสองคอน
7. เด็กหญิงจิราพัชร  สีหราช
8. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วพวง
9. เด็กหญิงดาริกา  บุดบัว
10. เด็กชายธีรภัทร  ชุมนวล
11. เด็กชายนันทวัฒน์  นาจาน
12. เด็กหญิงประติภา  บับพิบูลย์
13. เด็กชายพลวัฒน์  จำปาแย้ม
14. เด็กหญิงพิณผกา  วารินทร์
15. เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมือนเหลา
16. เด็กหญิงมยุรา  เกตุรักษา
17. เด็กชายรัชภูมิ  ปัฐมาศ
18. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตรีเมฆ
19. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิมพ์กิ่ง
20. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนคำผา
21. เด็กหญิงวาสนา  ประเทศ
22. เด็กชายวุฒินันท์  หวังสารกลาง
23. เด็กชายวุฒิโรจน์  ปรโม
24. เด็กหญิงสินีนาฏ  แอ่นโก
25. เด็กชายสิริศักดิ์  หมายเกื้อ
26. เด็กหญิงหทัยภัทร  สมทรัพย์
27. เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์คูณ
28. เด็กหญิงอารีพรรณ  ขันตีสาย
29. เด็กหญิงอินทิรา  โบราณ
30. เด็กชายเทพฤทธิ์  ทองเกลียว
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
2. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
3. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
4. นายอัครวัฒน์  ไชยสัตย์
5. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
6. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
7. นางสุภาวดี  ประสระบาล
8. นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกัญญณัฐ  บุดดาวัน
2. นางสาวกัลยารัตย์  แอ่นโก
3. นายกิติศักดิ์  เทศนา
4. นายกิติศักดิ์  มะคะวา
5. นางสาวจติพร  จันทร์ทรง
6. นางสาวจุลัยลักษณ์  บัตรสุวรรณ
7. นางสาวชมนาฏ  พวงคต
8. นายชวกร  ศรีวงศ์ษา
9. นายชาติราชันย์  จันทร์กระจ่าง
10. นายณนน  เจริญบุญ
11. นายทักษิณ  ขันโท
12. นางสาวทัตทิชา  โพธิมาตย์
13. นายธนโชติ  ภาคสุโพธิ์
14. นายธีรเดช  พลราช
15. นายนครินทร์  หารจันทร์
16. นายนนท์กฤษ  สุกโกศล
17. นายประจักษ์  พรโสม
18. เด็กหญิงปวีณา  สุพรรณ
19. นางสาวพรวลัย  มูลชื่นพันธุ์
20. เด็กหญิงพัชรีนุช  ครุทงอย
21. นางสาวพิจิตรา  บุญชื่น
22. นางสาวพิทยารัตน์  แสนทวีสุข
23. นางสาวภัทรวดี  ผลาศรี
24. นางสาวภัทวรรณ  ทิพย์สุข
25. นายรณชัย  ปรโม
26. นายวิทวัช  บุญทม
27. นายสมัชญ์  ดวงศิริ
28. นางสาวสรัญญา  สังกะเพศ
29. นายสหัสวรรษ  กิ่งแก้ว
30. นางสาวสายฝน  ประทุมเลิศ
31. นายสุขวิชญ์  ทุมมา
32. นางสาวสุชัญญา  ทารา
33. นางสาวสุชาดา  วงษาคำ
34. นางสาวสุภาพร  มาลาคำ
35. นายอนาวิล  หัดทะมา
36. นางสาวอภัสรา  บุญโสภา
37. นายอภิสิทธิ์  อาทิตย์
38. นายอภิสิทธิ์  แซ่จุง
39. นางสาวเสาวลักษณ์   เกงขุนทด
40. นายไอศวรรย์  สิงห์สถาน
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
2. นายอัครวัฒน์  ไชยสัตย์
3. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
4. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
5. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
6. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
7. นางสุภาวดี  ประสระบาล
8. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายจินดาพร  แก้วทน
3. เด็กหญิงทวีพร  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุญชิต
5. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ธงไชย
6. เด็กชายวิศรุต  พุ่มจันทร์
7. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยชนะ
8. นายสุภิชัย  เรื่อนเจริญ
9. เด็กชายอรรพล  ศรีแสง
10. นายอัฉราพร  สอนสา
 
1. นางสาวรัตติยา  นามวา
2. นางสาวปัณพร  วงษ์กลาง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  ทะรัน
2. นางสาวนิภาพร  สีตา
3. นางสาวปวีณา  หลังคา
4. นายพรชัย  โคตบัญดิส
5. นางสาวรัตติญากรณ์  ดวงบุปผา
6. นายสรวิชญ์  วิลานันท์
7. นายอนุพงษ์  ภักดี
8. นางสาวอรวรรณ  นะมี
9. นายอิศรา  เฉลิมพระจง
10. นายไพรวัลย์  ใจน้อย
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ไชยจันทร์
2. เด็กหญิงจริยา  ขันทะวัตร์
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ประมนต์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  คำมุงคุณ
5. เด็กหญิงเปรมวดี  นานวล
 
1. นางสาวเมลาวัลย์  บุดดีวงศ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  ทะรัน
2. นางสาวนิภาพร  สีตา
3. นางสาวน้ำทิพย์  คำโส
4. นางสาวปวีณา  หลังคา
5. นายพรชัย  โคตบัญดิส
6. นางสาวรัตติญากรณ์  ดวงบุปผา
7. นางสาวศิริวรรณ  บุญช่วย
8. นายอนุพงษ์  ภักดี
9. นางสาวอรวรรณ  นะมี
10. นางสาวอรวี  ขันทา
11. นางสาวอิสริยาภรณ์  โคตรมนตรี
12. นายไพรวัลย์  ใจน้อย
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาวนุชรินทร์  รังษีกาญจน์ส่อง
3. นางสาวณัฎฐนิชา  หนันทิสิงห์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มาสาโน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาวัล
3. เด็กหญิงจีระวรรณ  สาระวงศ์
4. เด็กชายชินกร  นงภา
5. เด็กหญิงฐาปณีย์  วัลภา
6. เด็กชายนันทวัฒน์  นิพวงลา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ขุมคำ
8. เด็กหญิงพัดสลี  เสาราช
9. เด็กหญิงพิยะดา  อุทธรส
10. เด็กชายวรัญชิต  ศรีสุธรรม
11. เด็กชายวีระศักดิ์  ขะมาลัย
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทัดสิงห์
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พินากัน
14. เด็กชายสิรวิชญ์  ทันสา
15. เด็กหญิงสุธีมนต์  ไผ่โส
16. เด็กชายอดิศักดิ์  ทะรัน
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาวนุชรินทร์  รังษีกาญจน์ส่อง
3. นายวิทชัย  แจ่มจุ้ย
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  วัลภา
2. นางสาวนิตยา  ทะรัน
3. นางสาวนิภาพร  สีตา
4. นางสาวน้ำทิพย์  คำโส
5. นางสาวปวีณา  หลังคา
6. นายพรชัย  โคตบัญดิส
7. เด็กหญิงพิยะดา  อุทธรส
8. นางสาวรัตติญากรณ์  ดวงบุปผา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทัดสิงห์
10. นางสาวศิริวรรณ  บุญช่วย
11. นายสรวิชญ์  วิลานันท์
12. นายอนุพงษ์  ภักดี
13. นางสาวอรวรรณ  นะมี
14. นางสาวอรวี  ขันทา
15. นายอิศรา  เฉลิมพระจง
16. นายไพรวัลย์  ใจน้อย
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาวณัฎฐนิชา  หนันทิสิงห์
3. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
4. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายคณาธิป  ดอนกลอย
2. นายนฤธีร์  แป้นสกุล
3. นายสหรัฐ  วงศ์เดชา
4. นายเจษฎา  วอทอง
5. นายเจษฎา  จำปาทอง
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นางสาวบุณยานุช  อุสาจิตร
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวนิรมล  อุตสาหะพันธ์
2. นายมงคล  วงษ์นาม
 
1. นายสุริยา   โมคเบ็ญ
2. นางสาววรรณภา  ดวงเบ้า
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายคเชนทร์  ป้องประดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบจันดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  เกรียงสินวุฒิกร
4. เด็กชายปฏิพงค์  พาดี
5. เด็กชายปริญญา  สารกอง
6. เด็กชายปัญญา  สุริสุ
7. เด็กชายพิพัฒน์  เจริญทัศน์
8. เด็กชายวิษณุ  แถลงสุข
 
1. นายมานพ  มนัส
2. นายพรพนม  ปรัสพันธ์
3. นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายจักรพงษ์  แก้ววรรณา
2. นายชัยนรินทร์  มายา
3. นายนิติศาสตร์  กวดนอก
4. นายวิสูตร  ผิวขาว
5. นายวุฒิชัย  แทนเจริญ
6. นายอชิตพล  จันมณี
 
1. นายวันชัย  นาคพันธ์
2. นายวัฒนะ  ชนะศรี
3. นายสงวนศักดิ์  พาสง่า
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงขนิษฐากานต์  นนท์พรมมา
2. นางสาวนริตา  บุญทิสา
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองครบุรี
 
1. นางสาวกาญจนา  พื้นพรหม
2. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกัญณัชราภรณ์  ยะราช
2. นางสาวนฤมล  แดงอาจ
3. นางสาวภัคณิช  ศรีระทุน
 
1. นางสาวลำดวน  บุญไชย
2. นางพนัชกร  นิสา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายปิติพร  ไตรยสุทธิ์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีอภัย
 
1. นางสาววิไลภรณ์  บรรพบุตร
2. นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ่
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  ทาสมบูรณ์
2. เด็กชายพัทรพงษ์  ชะนาเทศ
 
1. นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
2. นางสาวปภาดา  ศรีนวล
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธีรโชติ  สิมพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  ศิริวัฒนาทกุล
 
1. นางจิตติมา  โนนน้อย
2. ว่าที่ร้อยเอกกชภูมิ  ศรีละวรรณ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวกิจ  ตรีเมฆ
2. เด็กหญิงนีภาภรณ์  คำวิเศษ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ่
2. นางสาววิไลภรณ์  บรรพบุตร
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายนิรัตสัย  โคตรชมพู
2. นางสาววรรณศิลป์  เหล่างาม
 
1. นางสุกันยา  กระก่ำ
2. นางจิตติมา  โนนน้อย
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  พิมประจิตร
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  หอมหวล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สายทากุล
2. นางพรหมพร  เพื่อสุข
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายรัฐธรรมูญ  หนูแท่น
2. เด็กชายวิทวัฒน์  สอนบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางณิชกานต์  นามวงศ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายปรเมษฐ์  คาดสนิท
2. เด็กหญิงเสาวภา  พรมวงค์
 
1. นางสาวนิพาภรณ์   ส่งเสริม
2. นายไพฑุรย์   กุลพันธ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายณัฐวุฒิ  จันทรา
2. นางสาวศวิตา  ศรีนวล
 
1. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
2. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายศุภโชค  การนา
2. นายเจตรินทร์  บุญกัน
 
1. นายสมพร  ทองใบ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาววิสุดา  วงศ์ประเทศ
2. นางสาวอนงค์นารถ  ศรีโกศล
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  พรมมาสุข
2. เด็กชายบุณยกร  ทองพิมพ์
3. เด็กหญิงวิระยา  อมรสิน
 
1. นายราวี  รอบโลก
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ทานิล
2. นางสาวพิมพ์พร  บุญปก
3. นางสาวศิริภา  แก้วคำกอง
 
1. นายณัฐพงศ์พันธุ์  จันทร์ธรรมพร
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวนาตยา  ละนิโส
2. นายศุภวิชญ์  สุพรหม
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายก้องภพ  ปรีชาเลิศ
2. เด็กชายภูมิรินทร์  สมยา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางสาวอำพร  วงศ์ศรีแก้ว
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายพีระพล  สมศรี
2. นายอดิศักดิ์  สดีวงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์  อักษร
 
1. นายวิจักษ์  โชคทรัพย์
2. นายสืบพงค์  สุดตา
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์เงิน
2. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  นิลดวงดี
3. เด็กชายวัชรพงศ์  ดอกกุลบุตร
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางสาววรรณภา  สายมาตย์
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายภูมินทร์  สาวิสา
2. นายวาสุเทพ  เคลือดี
3. นางสาวอริสรา  เจริญทัศน์
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นางสุภาพร  เรือนแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนันทวุฒิ  คำเกิ่ง
2. เด็กชายวิมงคล  จรูญภักดิ์
3. เด็กชายเชี่ยวชาญ  บุญเลี้ยง
 
1. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
2. นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายอิทธิพล  ศุภบุตร
2. นายเจษฎาวุธ  สุจริต
3. นายเศรษฐการ  สายลุน
 
1. นายประสิทธ์  สายลุน
2. นายภาณุศักดิ์  นิชรัตน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงปภัสรา  กวดนอก
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  สาระพันธ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ประสมทอง
 
1. นายประสิทธ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาววาสนา  ถามล
2. นายเกียรติศักดิ์  อุระสาย
3. นางสาวไข่มุก  แก่นหอม
 
1. นายประสิทธ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงดาริกา  พวงประภา
2. เด็กชายธีรพงษ์  วันทา
3. เด็กชายนพรัตน์  สิงหะชัย
4. เด็กหญิงภัณทิรา  คะณารักษ์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชะคำภู
6. เด็กหญิงสไบทอง  กออำไพ
 
1. นายประสิทธ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายธัญกร  ย่อมไธสง
2. นางสาวปรียา  เพ็งคำมูล
3. นางสาววรรณวิสา  สายคำภา
4. นายอัจฉริยะ  ช่วงไชย
5. นายอุกฤษฎ์  แสงท้วม
6. นายเศรษพงศ์  แก้วคำกอง
 
1. นายประสิทธ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสิรินทรา  สายป้อง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุดตา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันตี
3. เด็กหญิงอัฉรา  ชัยพล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์
2. นางสาวสายสมร  สีแหล้
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวธนภรณ์  อ่อนประทุม
2. นางสาววชิรา  ชมชื่น
3. นางสาวสุภัสสร  คันทจันทร์
 
1. นางวัฒนา  อ่อนประทุม
2. นางสาวรุจิรา  ยาประกัลป์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายณัฐพล  บุดศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงสุดใจรัก  มณีศร
 
1. นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์
2. นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายจิรายุ  สุพะนานัย
2. นางสาวนัณชยา  กัญญาสาย
3. นายนันทวัฒน์  สาธุจรัญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เกลี้ยงรส
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  แย้มชาติ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ประทีป
 
1. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
2. นางสาววิภาวดี  บุดดา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวธนัตดา  กระเบื้องเก่า
2. นางสาวพัชรี  สุนีย์
3. นางสาววลัยพรรณ  จันทะเนตร
 
1. นางสุจิตรา  บุราชรินทร์
2. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงดวงพร  โพธิ์ภักดี
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมานัด
3. เด็กชายอัศนี  นามวงศ์
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางสีดา  พิลา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวพรรณี  จันทร์ดาสุข
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนคำวงค์
3. นายเจษฎาภรณ์  กัญญาศรี
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. นางสุภัสสรา  แก้วคำ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ประสงค์ราช
2. เด็กหญิงสุกานดา  พรมทา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คูณอาจ
 
1. นางละมัย  สุวรรณสิงห์
2. นางนิราวรรณ  จะโรจร
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ไชยนิยงยศ
2. นางสาวศริญญา  ปัตพรรณา
3. นางสาวเพชรไพลิน  เชื้อแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นางสาวนวลจันทร์  ทองเหลือง
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  ทะนา
2. เด็กหญิงสกุลเเก้ว  จันทะไข่สร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาตรีสาย
 
1. นายสิฬาชัย  จะโรจร
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาววรรณภา  มณีรัตน์
2. นางสาวศศิณี  อ่อนคำลุน
3. นางสาวอารยา  อ่อนศรี
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นายธนันดร  ชนะกุล
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงดวงมณี   หงส์ทอง
 
1. นางสาวธนิดา  จันมาทูล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชโนชัย  นาขาวกอ
 
1. นายธนภัทร  ดวงเบ้า
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะวงษ์
 
1. นายสุธี  บาตสุวรรณ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายมณเฑียรชัย  แก้วคำชาติ
 
1. นายประวิทย์  จักษุนิล
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญนภา   อรรคธรรม
 
1. นางสุภัสสรา  แก้วคำ
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายถาวร  ทาเพียรถุ
2. เด็กชายอาณาจักร์  จันดาคูณ
 
1. นางสาวดาริกา  ลาสุดตา
2. นางสาวธนิดา  จันมาทูล
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายปฏิภาณ  ศิริสำราญ
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ปัถถาสาย
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
122 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธนพล   เพ็งพงษา
 
1. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
 
123 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นิตอินทร์
 
1. นางทัศนีย์  มุสิกสวัสดิ์
 
124 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายอิทธิพล  ศุภบุตร
 
1. นายประสิทธ์  สายลุน
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายศักรินทร์  เรืองขำ
 
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายปริญญา  พละวงศ์
 
1. นายสุริยา  โมคเบ็ญ
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกนกวลัย  โทวาท
2. นางสาวกรพิณ  สิงคำ
3. นายจักรพันธ์  ลายสาน
4. นายทะนงศักดิ์  ศรีบุระ
5. นางสาวทิพวรรณ  ลาภสาร
6. นายนรฉัตร  บุญล้น
7. นายนันทพงศ์  สรแสง
8. นางสาวนิรมล  อุตสาหะพันธ์
9. นายบรรจบ  สำเภา
10. นางสาวปนัดดา  เบ้าคำกอง
11. นางสาวปาริฉัตร  คำแพงจีน
12. นางสาวปิยาภรณ์  คำมี
13. นายพัฒศกร  ใยยงค์
14. นายภานุพงษ์  เลื่อมใส
15. นางสาวภาวินี  จันไทย
16. นางสาวมาลัย  สมจันทร์
17. นายวราวุญ  แสงศรีจันทร์
18. นายวุฒฒิชัย  เพ็งพาท
19. นายศักรินทร์  เรืองขำ
20. นางสาวสกุลกาญจน์  สงวนรัตน์
21. นางสาวสุกัญญา  สิงห์คำ
22. เด็กหญิงสุกัญญา  ปักเข
23. นางสาวสุธิดา  ปรือทอง
24. นายสุรเดช  นะโส
25. นางสาวอมลวรรณ  ศิริจันทร์
26. นายอรรถพล  วรรณประภา
27. นางสาวเกษแก้ว  ผัดศรี
28. นางสาวเปรมฤดี  ยืนมั่น
29. นายเอกมงคล  จันดารัตน์
 
1. นายสุริยา  โมคเบ็ญ
2. นายนรัญ  มณีนิล
3. นางสาวนันทชา  กลางประพันธ์
4. นางวรรณภา  ดวงเบ้า