หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ พลสูงเนินโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธินีย์ ศิริมงคลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นายไกรษร โกมาลย์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ยืนยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวสัญ จันทร์พยาโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ โพธิผลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุธ อ่อนผุยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายพรหมพิทักษ์ ศรีชนะโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญมาก โพธิ์ชัยแก้วโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะรัตน์ สีคงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชนากานต์ บัวพิศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ นาคคงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันทนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนต์ชัย ทับบุญโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นายกีรติ กันคงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางชนากานต์ บัวพิศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ นาคคงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันทนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นายมนต์ชัย ทับบุญโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นายกีรติ กันคงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ พรหมแสงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ เสนาไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางปัทมากร ปณะราชโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางมานิดา สมหวังโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสุภาพร เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ไสยเลิศโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ประวันทาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสมสนุก จวนสางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการ
4. นางปาริฉัตร บุญมาตุ่นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา บุญศาสตร์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นางศุภารมย์ นกอยู่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายทองทวี ปัชชาดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายทองทวี ปัชชาดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายวิจิตร ทองน้อยโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวาปีโรงเรียนอุดรธรรานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกมล ภูษาวิเศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวัส เพ็งคำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทดร.วิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายวษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนาริสา เจิมขุนทดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวเรวดี ศิริกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายวีระยุทธ ชุมทะสอนโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนาริสา เจิมขุนทดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายวีระยุทธ ชุมทะสอนโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงห์พงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงห์พงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนสิริวัณวรี1 อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ พุทธเสนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนสิริวัณวรี1 อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ พุทธเสนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ พลลมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ พลลมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมมาศ พรหมเจตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ศิริกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางฐณภัชร์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสกล เทพภูบาลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายวีระยุทธ ชุมทะสอนโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปาฏิหาริย์ สาฆ้องโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสังคม พลวีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายชวลิตร พูนสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
6. นายวัชวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐวิทย์ ไขว้วงษ์โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
8. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปาฏิหาริย์ สาฆ้องโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายสังคม พลวีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายชวลิตร พูนสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
6. นายวัชวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐวิทย์ ไขว้วงษ์โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
8. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายลาวัลย์ พุ่มแจ้โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เอรินเดอร์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารประธานกรรมการ
3. นางยุวดี พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางละมัย ชอบผลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสุชาดา ทบวงษ์ศรีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
7. นางสบาภรณ์ วันสาสืบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
8. นางพนิดา อินทะสีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุตโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
10. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
11. นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
12. นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวน้ำอ้อย น้อยหาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางลาวัลย์ พุ่มแจ้โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เอรินเดอร์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารประธานกรรมการ
3. นางยุวดี พิมพ์ปัจฉิมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางละมัย ชอบผลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสุชาดา ทบวงษ์ศรีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
7. นางสบาภรณ์ วันสาสืบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
8. นางพนิดา อินทะสีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุตโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
10. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
11. นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
12. นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวน้ำอ้อย น้อยหาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา กันหะบุตรโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายพลากร ขุริมนต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วงศ์กลางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจามจุรี ไชยกิจโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทะไชยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ศรมยุราโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วงศ์กลางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจามจุรี ไชยกิจโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทะไชยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ศรมยุราโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา กันหะบุตรโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายพลากร ขุริมนต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา กันหะบุตรโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายพลากร ขุริมนต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ จันทร์แดงโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ชนะน้อยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางวีณา ภูคานาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ภานุรักษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ จันทร์แดงโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ชนะน้อยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางวีณา ภูคานาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี ภานุรักษ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางบุญญาพร สาฆ้องโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เสนาเสถียรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ แก้วแก่นโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อินทรประเสริฐโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางบุญญาพร สาฆ้องโรงเรียนอุดรพิฃัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เสนาเสถียรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภาวินี อ้วนศรีเมืองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ แก้วแก่นโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อินทรประเสริฐโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสนโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภิฃญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อันทะราสีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา บัวพลโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นายรณชิต ยศอ่อนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสนโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อันทะราสีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา บัวพลโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นายรณชิต ยศอ่อนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุ สนิทภักดีโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวภัทราพร ใบลาศโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุ สนิทภักดีโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางปภิชญา เรืองโคโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวภัทราพร ใบลาศโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลากร ขุริมนต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เพ็งลีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนิกร จำปาหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุรุศาสตร์ กลางประพันธ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายนิกร จำปาหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุรุศาสตร์ กลางประพันธ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอนุ สนิทภักดีโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางศศิประไพ ภิเศกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายอนุ สนิทภักดีโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาวโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางศศิประไพ ภิเศกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง นามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประไพ สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประไพ สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชาติเจริญ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการ
5. นายสุริยะ วิชัยพลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติเจริญ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางปานทอง ธนูรัตน์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์กรรมการ
3. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นายลือชัย ศรีกุลดรโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์กรรมการ
3. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิรี หรูปานวงษ์โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิรี หรูปานวงษ์โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์งาม แก้วมณีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์งาม แก้วมณีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางวราภา โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมานสินี นามลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางวราภา โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมานสินี นามลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ศรีสมจักร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ญาณไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ ศรีสมจักร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ญาณไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
5. นางสาววิยะดา ศิริกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี จันโสพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิกนกวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพาดา บรมฤทธิ์โรงเรียนอุดนธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู้แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพาดา บรมฤทธิ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี น้อยระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู้แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพาดา บรมฤทธิ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี น้อยระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวสุพาดา บรมฤทธิ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู้แก้ววิทยากรรมการ
7. นางรัชนี น้อยระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรดรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรดรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จันทรดรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จันทรดรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จันทรดรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยุรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
6. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยุรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุตชรินทร์ มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
6. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยุรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
6. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราขินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเอกมล ภูษาวิโศธน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรนิจ แผ่งชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]