หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ประธานศูนย์แข่งขัน
2 ว่าที่ ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
3 นางรัศมี วุฒิเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
4 นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
5 นายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
6 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
7 นายบรรจบ พรหมถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
8 นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
9 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
10 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
11 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
12 นางศุภารมย์ นกอยู่ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
13 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
14 ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางธัญพร ธนชาญเชาวน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางกัญญณัช ลิ้มโชติการ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายศรายุทธ สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางณัฏฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางอัญชุลี สนิทภักดี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
26 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
27 นางนงนุช โนนคู่เขตโขง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
28 นางสุภาพร พละกรต ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
29 นางพนิดา อินทะสีดา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
30 นางสาวพอดี สมสะอื้น ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
31 นางรุ่งทิวา ทองแสน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
32 นางเพลินจิตร์ ใหญ่โสมานัง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
33 นางอรวรินทร์ อภิวิมลลักษณ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
34 นางอัจฉรา กิจนุกร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
35 นางสาวสิริกานต์ ดงชมภู ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
36 นางสาวศุภธิดารัตน์ ไมยะปัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
37 นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
38 นางสาวจริญา จำใบรัก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
39 นางสาวตติพร สมอุ่มจารย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
40 นางสาวธัญญธร ทิพวัจนา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
41 นางสาวชาลินี กอผจญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
42 นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
44 นางสุภาพร พละกรต ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
45 นายสุริยะ วิชัยพล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นายประสงค์ อุณาพรหม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นางนาริสา เจิมขุนทด ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นางนิรมล บาโลโย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายยงศักดิ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นายสุพจน์ อินทะหอม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
56 นายนฤพล จันทู ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
57 นางนิรมล บาโลโย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
58 นางนิจวิภา สุระเสียง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
59 นายสุริยะ วิชัยพล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
60 นางนิภาภัทร สาระคำ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
61 นายสุภกิจ กลางนอก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
62 สุรสิทธิ์ ชารีกัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
63 นายธนัติพงษ์ กิจนุกร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
64 นายคฑาวุธ อ่อนผุย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
65 นางสาวชาลินี กอผจญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
66 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปะชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
67 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
68 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
69 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
70 นางณัฏฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
71 นางสุทธิดา ราชฤทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
72 นางนภาลัย ชาปลิก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
73 นางสาววิยะดา ศิริกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
74 นางศศิประไพ ภิเศก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
75 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
76 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
77 นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
78 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
79 นางอรุณี นิรานนท์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการแข่งขัน
80 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
81 นางนภาลัย ชาปลิก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
82 นางอรุณี นิรานนท์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
83 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ พนักงานธุรการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
84 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
85 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
86 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
87 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
88 นางศุภารมย์ นกอยู่ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
89 นางสุภาพร พละกรต ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
90 นายรณชิต ยศอ่อน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
91 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
92 นางศศิประไพ ภิเศก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
93 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
94 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
95 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
96 นางธัญพร ธนชาญเชาวน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และสื่อสาร
97 นายโสภณ กลับแป้น ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และสื่อสาร
98 นายณกรณ์ พลเวียง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และสื่อสาร
99 นายสุรศักดิ์ พันธ์คำ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และสื่อสาร
100 นายรชธร เดชะบำรุงศักดิ์ ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และสื่อสาร
101 นายมาโนช เหรียญณรงค์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และสื่อสาร
102 นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
103 นางพรทิพา กลางโยธี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
104 นางยุพคิน ไชยรบ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
105 นางผ่องศรี มาตย์นอก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
106 นางสุภาวดี หรูปานวงษ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
107 นางพรรณาภรณ์ กาลวิบูลย์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
108 นางปภิชญา ค้าขาย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
109 นางนัทกมล ติยะวงศ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
110 นางรุ่งทิพย์ ภูขยัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
111 นางสาวพันทิพา ลุนบุตร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
112 นางชอุ่ม พรหมแสง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
113 นางประภัสสร ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
114 นางสกุณา อยู่ยืน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
115 นางรังสิมา เบ็ญจกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
116 นางนภัสนันท์ กฤตาพลาภพ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
117 นางวิลัยพร หลาบเงิน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
118 นางสาวสุรภี คำมีคร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
119 นางสาวสุมาลี สอนบุญมี ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
120 นางพัชรินทร์ เพชรชา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
121 นางนงเยาว์ ปรีพูล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
122 นางพรทิพย์ อินทรพานิช ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
123 นางบัญญัติ ชนเพชร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
124 นายจำลอง นามอาษา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
125 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
126 ว่าที่ร้อยตรีวรันธร ทองบ่อ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
127 นางสุจิตรา ศรีชาย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
128 นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
129 นางพนิตพร สลาฟเตอร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
130 นางสาวลดาวัลย์ น้อยนรินทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
131 นางนงลักษณ์ ราชกรม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
132 นางปราณี ดีป้อม ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
133 นางกุณฑรี ดุสิตพันธ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
134 นางสาวมะลิจิตร แก้วไพฑูรย์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
135 นางสาวสิริพงษ์ พิจารณ์จันทร์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
136 นางทวีพร จันทร์รักษ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
137 นางสุวดี รุจิเรข ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
138 นายประมวล ไชยโคตร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
139 นายเกรียงไกร เจริญพงศ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
140 นางปรียาภร กวีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
141 นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
142 นางมณีรัตน์ บุญเจริญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
143 นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
144 นางสาวอัญญาณี ณ พัทลุง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
145 นายสุภกิจ กลางนอก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
146 นางวิภารัตน์ ปิติวัชรากุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
147 นางวารีรัตน์ ทองดี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
148 นางวรทัย ศรีสอาด ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
149 นายตฤณ แก้วเกตุ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
150 นางวิภา เมืองมิ่ง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
151 นางมาลัย กิจขยัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
152 นางกมลชนก วงษ์ปัจฉิม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
153 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
154 นายธีรภัทร์ ป้องปิด ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
155 นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
156 นายสราวุฒิ สุริยา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
157 นายกฤษดา สุดทวี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
158 นายองอาจ อินทรพานิช ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
159 นางสาวศิริพร สุริยา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
160 นายประยูร เพชรชา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
161 นางจันทิมา บุญบูรรุ่งเรือง ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
162 นางสุเทวา สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
163 นางเรณู สุทธิพงษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
164 นายสุริยะ วิชัยพล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
165 นางกษมล เสิกภูเขียว ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
166 นางระเบียบใหม่ ประจันตเสน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
167 นางสาวดวงสมร เมืองโคตร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
168 นางพิศวาส หนูมอ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
169 นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
170 นางสุมาลี ทีปสว่าง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]