สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 34 0 2 5 36
2 ประจักษ์ศิลปาคาร 32 3 0 9 35
3 อุดรธานีพิทยาคม 29 9 0 6 38
4 สตรีราชินูทิศ 28 5 0 2 33
5 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 27 2 0 17 29
6 บ้านหมากแข้ง 27 1 0 9 28
7 โนนสูงพิทยาคาร 23 4 1 2 28
8 สุมเส้าพิทยาคาร 21 3 1 5 25
9 ราชินูทิศ ๒ 20 6 0 6 26
10 เพ็ญพิทยาคม 16 2 0 1 18
11 ธาตุโพนทองวิทยาคม 14 3 0 2 17
12 สามพร้าววิทยา 14 2 0 2 16
13 จอมศรีพิทยาคาร 13 5 0 3 18
14 หนองวัวซอพิทยาคม 13 5 0 2 18
15 อุดรพัฒนาการ 12 2 0 2 14
16 เทศบาล ๓ 11 0 0 0 11
17 แสงอร่ามพิทยาคม 10 7 0 2 17
18 สร้างคอมวิทยา 10 3 0 1 13
19 เทศบาล ๖ 10 0 0 1 10
20 อุดรพิทยานุกูล ๒ 9 1 0 0 10
21 เชียงพังพัฒนวิช 7 1 1 0 9
22 อุดรธรรมานุสรณ์ 6 3 0 5 9
23 นิคมสงเคราะห์วิทยา 6 0 1 2 7
24 เชียงหวางพิทยาคาร 5 1 0 1 6
25 หนองยางชุมพิทยาคม 4 1 0 2 5
26 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 2 3 0 2 5
27 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 0 0 0 1
28 เทศบาล ๗ 0 0 0 9 0
รวม 404 72 6 98 482