สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ประจักษ์ศิลปาคาร 32 3 0 9 35
2 สตรีราชินูทิศ 27 5 0 2 32
3 อุดรพิทยานุกูล 27 0 2 5 29
4 อุดรธานีพิทยาคม 26 8 0 6 34
5 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 26 2 0 17 28
6 บ้านหมากแข้ง 26 1 0 9 27
7 โนนสูงพิทยาคาร 20 4 1 2 25
8 สุมเส้าพิทยาคาร 19 3 1 5 23
9 เพ็ญพิทยาคม 16 2 0 1 18
10 ราชินูทิศ ๒ 13 6 0 6 19
11 จอมศรีพิทยาคาร 13 5 0 3 18
12 หนองวัวซอพิทยาคม 13 5 0 2 18
13 อุดรพัฒนาการ 12 2 0 2 14
14 เทศบาล ๓ 11 0 0 0 11
15 แสงอร่ามพิทยาคม 10 7 0 2 17
16 ธาตุโพนทองวิทยาคม 10 3 0 2 13
17 เทศบาล ๖ 10 0 0 1 10
18 อุดรพิทยานุกูล ๒ 9 1 0 0 10
19 สร้างคอมวิทยา 8 3 0 1 11
20 สามพร้าววิทยา 7 2 0 2 9
21 นิคมสงเคราะห์วิทยา 6 0 1 2 7
22 เชียงพังพัฒนวิช 5 1 1 0 7
23 เชียงหวางพิทยาคาร 5 1 0 1 6
24 อุดรธรรมานุสรณ์ 4 2 0 5 6
25 หนองยางชุมพิทยาคม 4 1 0 2 5
26 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 2 3 0 2 5
27 เทศบาล ๗ 0 0 0 1 0
รวม 361 70 6 90 527