สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 19 9 4 32 34 0 2 5 36
2 โนนสูงพิทยาคาร 12 3 4 19 23 4 1 2 28
3 สตรีราชินูทิศ 11 7 3 21 28 5 0 2 33
4 ประจักษ์ศิลปาคาร 9 5 14 28 32 3 0 9 35
5 อุดรธานีพิทยาคม 8 6 4 18 29 9 0 6 38
6 สุมเส้าพิทยาคาร 8 5 2 15 21 3 1 5 25
7 ราชินูทิศ ๒ 7 2 2 11 20 6 0 6 26
8 บ้านหมากแข้ง 6 5 5 16 27 1 0 9 28
9 จอมศรีพิทยาคาร 6 2 1 9 13 5 0 3 18
10 เทศบาล ๓ 5 5 0 10 11 0 0 0 11
11 เพ็ญพิทยาคม 5 3 5 13 16 2 0 1 18
12 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 4 8 3 15 27 2 0 17 29
13 เทศบาล ๖ 3 3 3 9 10 0 0 1 10
14 สามพร้าววิทยา 2 6 3 11 14 2 0 2 16
15 ธาตุโพนทองวิทยาคม 2 3 1 6 14 3 0 2 17
16 สร้างคอมวิทยา 2 2 0 4 10 3 0 1 13
17 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 2 0 1 3 2 3 0 2 5
18 อุดรพัฒนาการ 1 2 3 6 12 2 0 2 14
19 อุดรพิทยานุกูล ๒ 1 2 0 3 9 1 0 0 10
20 เชียงพังพัฒนวิช 1 1 2 4 7 1 1 0 9
21 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 1 3 6 0 1 2 7
22 หนองยางชุมพิทยาคม 1 1 0 2 4 1 0 2 5
23 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
24 หนองวัวซอพิทยาคม 0 3 3 6 13 5 0 2 18
25 อุดรธรรมานุสรณ์ 0 2 0 2 6 3 0 5 9
26 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 2 3 5 1 0 1 6
27 แสงอร่ามพิทยาคม 0 0 1 1 10 7 0 2 17
28 เทศบาล ๗ 0 0 0 0 0 0 0 9 0
รวม 117 87 67 271 404 72 6 98 482