สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 13 8 4 25 27 0 2 5 29
2 โนนสูงพิทยาคาร 12 1 4 17 20 4 1 2 25
3 สตรีราชินูทิศ 11 6 3 20 27 5 0 2 32
4 ประจักษ์ศิลปาคาร 9 5 14 28 32 3 0 9 35
5 สุมเส้าพิทยาคาร 7 5 1 13 19 3 1 5 23
6 จอมศรีพิทยาคาร 6 2 1 9 13 5 0 3 18
7 อุดรธานีพิทยาคม 5 6 3 14 26 8 0 6 34
8 บ้านหมากแข้ง 5 5 5 15 26 1 0 9 27
9 เทศบาล ๓ 5 5 0 10 11 0 0 0 11
10 เพ็ญพิทยาคม 5 3 5 13 16 2 0 1 18
11 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 4 7 3 14 26 2 0 17 28
12 เทศบาล ๖ 3 3 3 9 10 0 0 1 10
13 ราชินูทิศ ๒ 2 2 1 5 13 6 0 6 19
14 สามพร้าววิทยา 2 2 1 5 7 2 0 2 9
15 สร้างคอมวิทยา 2 1 0 3 8 3 0 1 11
16 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 2 0 1 3 2 3 0 2 5
17 อุดรพัฒนาการ 1 2 3 6 12 2 0 2 14
18 ธาตุโพนทองวิทยาคม 1 2 1 4 10 3 0 2 13
19 อุดรพิทยานุกูล ๒ 1 2 0 3 9 1 0 0 10
20 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 1 3 6 0 1 2 7
21 หนองยางชุมพิทยาคม 1 1 0 2 4 1 0 2 5
22 หนองวัวซอพิทยาคม 0 3 3 6 13 5 0 2 18
23 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 2 3 5 1 0 1 6
24 เชียงพังพัฒนวิช 0 1 1 2 5 1 1 0 7
25 อุดรธรรมานุสรณ์ 0 1 0 1 4 2 0 5 6
26 แสงอร่ามพิทยาคม 0 0 1 1 10 7 0 2 17
27 เทศบาล ๗ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 98 75 61 234 361 70 6 90 437