ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.25 ทอง ชนะเลิศ
2 เพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.25 ทอง 4
5 หนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชินูทิศ ๒ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.75 เงิน 4
5 ธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.75 เงิน 5
6 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.50 เงิน 6
7 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 7
8 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.75 เงิน 8
9 หนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 9
10 เชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68.75 ทองแดง 10
11 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

หมายเหตุ : สตรีราชินูทิศ เข้าร่วมแข่งขัน ได้คะแนน 85 เหรียญทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 4
5 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 4
6 อุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 4
7 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7

หมายเหตุ : อุดรพัฒนาการ เข้าร่วม ได้คะแนน 90 ระดับเหรียญทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 4
5 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 5
6 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 6
7 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7
8 ราชินูทิศ 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7

หมายเหตุ : มัธยมสิริวัณวรี 1 เข้าร่วม ได้คะแนน 78 ระดับเหรียญเงิน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 4
5 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 5
6 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 6
7 แสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 7
8 อุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 8
9 จอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม
10 ธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.25 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 7 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 3 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.75 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล 3 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สร้างคอมวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชินูทิศ 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 จอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิทยานุกูล 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามพร้าววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธาตุโพนทองวิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.80 ทอง 4
5 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.20 ทอง 5
6 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.80 ทอง 6
7 แสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.80 ทอง 7
8 ราชินูทิศ 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม
9 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองยางชุมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิคมสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.70 ทอง 4
5 แสงอร่ามพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.70 เงิน 5
6 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.20 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.60 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดรธรรมานุสรณ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.60 เงิน 4
5 ราชินูทิศ 2 สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.60 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.60 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน