รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วสมุทร
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ธรรมวงศ์ศรี
 
1. นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายนพรัตน์  ธานีกุล
2. เด็กชายบัณฑิต  ขวาลำธาร
 
1. นางสุภาพร  พละกรต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  สาระดี
2. นางสาวกัญญาวีร์  ประทุมวัน
3. นางสาวชไมพร  ศฤงคาร
4. นางสาวรัชนีพร  เกตุพิมล
5. นางสาวสโรชา  นกแก้ว
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
2. นายก้องเกียรติ  เทวสกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยุกตรมย์
2. เด็กหญิงพัทรทริญา  สุวรรณบุตร
 
1. นางทรงรัตน์  นิตย์คำหาญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1. นายณัฐพล  ศิริรัตนพงษ์
2. นางสาวปภาวี  พันธพนม
 
1. นางสมสนุก  จวนสาง
2. นายสมบูรณ์   จวนสาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอริศรา   โยชน์สุวรรณ
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายอนันดา  จันทคัต
 
1. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กุลศรี
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวพลอยนภรัตน์  ศิริกรโภคกุล
 
1. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายกิตติชัย  สารีโท
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวทิชากร  ก่อกุศล
 
1. นายยุทธนันท์  เทือกขันตี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสนุก
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงจารุณี  มูลเอก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เดชโยธา
 
1. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
2. นายพนัส  วีระชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ธรรมเรืองฤทธิ์
 
1. นายสมพงค์  คนขยัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวอรพรรณ  ผันสนาม
 
1. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายคณิน  กองสะดี
2. เด็กชายอัสนพงษ์  ชาวกล้า
3. เด็กชายอาณาเขตต์  ชาวประชา
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
2. นายสุกรรณ์  รอบรู้
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชลดา  วิภาตา
2. นางสาวลิเลียน  ไออันซอน
3. นางสาววรรณพร  เต็มสิริตระกูล
 
1. นายสุขสันต์  ศรีสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรภณ  ทะเวผล
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนทศิลป์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิษฎานันท์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปานกมล  เทพจิตร
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนาพร  เพ็ชรสาย
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ชืดนอก
 
1. นางสาวเมทินี  คำมี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ์  ชวนประกอบ
 
1. นางสาวเมทินี  คำมี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวธัญพิชชา  ภักดิ์สงศรี
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิตา  เกื้อปัญญา
 
1. นางสาวเมทินี  คำมี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาสมชัย
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวนพมาศ  เกาะแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกัลชาญ  เมืองนาง
 
1. นายวชิรวิทย์  หันจางสิทธิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไมตรีแพน
3. เด็กหญิงนันทิยา  สารีบุตร
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  โสมประยูร
5. เด็กหญิงพันนิภา  ทินพันธ์
6. เด็กชายศักดา  โคตรแสนลี
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
2. นายเอกตระการณ์  ซื่อไกรกุลธวัช
3. นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
2. นายชินกฤต  จำปาหมื่น
3. นายธัชนนท์  ใจแจ้ง
4. นายภูริพัฒน์  คมฉันท์
5. นายสิปปกร  ส่อนหา
6. นายอติรุจ  วรกิตติฉัตร
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นายฐิติกร  ปฐมชัย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฉกรรณ์ศิลป์
2. นายกฤษฎา  สัลพรหม
3. นายกิตติธร  เพ็งศรี
4. นางสาวจารุวรรณ  โสชัยยันต์
5. นายจิรัฏร์  บุนนาค
6. นายฐิติกร  สุรัตนะ
7. เด็กชายธนกร  บัวผัน
8. นางสาวธัญญานุช  ศิริสัตย์
9. เด็กหญิงธัญธิญา  เพียรใส
10. นางสาวธิดารัตน์  คำทะเนตร
11. นายนพพร  มีชาติ
12. นางสาวนภาพร  กาหวาย
13. นางสาวนิดา  ตะวงษ์
14. นางสาวนุชติญา  พุกสุนทร
15. นายปฏิการ  ธาตุมี
16. นางสาวปริญญา  แสนดี
17. นายปิยสิทธิ์  ผมไผ
18. นายพยัคฆ์  พรมนอก
19. นางสาวพรสุดา  นนท์ยะโส
20. นางสาวพัชริดา  รักษานนท์
21. เด็กชายภานุวิชญ์  ปาฏิหาริย์
22. นางสาวรัตติกา  ดงทะนา
23. เด็กหญิงวราพร  ชาวป่า
24. นางสาววาริณี  โสภารักษ์
25. นางสาววิสุลดา  ภายศรี
26. เด็กชายศรัญย์  บุตรอุดม
27. นายศาสนพงษ์  อินสุเพ็ช
28. นางสาวศิริญญา  พฤฒิสาร
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  มารศรี
30. นางสาวศิริลักษณ์  โพนแป๊ะ
31. นายศุภชัย  อินโสภา
32. นางสาวสกุลรัตน์  บุญรอด
33. นางสาวสมฤดี  พังกุล
34. นางสาวสุทธิดา  รามฤทธิ์
35. นางสาวสุภาดา  อุต้น
36. นายสุรภัทร  งอกบุ้งคล้า
37. นางสาวอนุวรรณ  จิตรบุตร
38. นางสาวอรัญญา  พังภักดี
39. เด็กหญิงแพรวนภา  วงจันดา
40. นายไพรัช  จันสุข
 
1. นายจำลอง  ศรีพลัง
2. นางนวลศรี  ศรีพลัง
3. นายณรงค์ศักดิ์  สีดอน
4. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
5. นายสกล  เทพภูบาล
6. นายธีรพล  ทะวาปี
7. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
8. นายแสวง  อินทะเกษ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์ดี
 
1. นางอรัญญา  ธาตุไชย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. นายทินกร  บัวเงิน
 
1. นางฐณภัชร์  พูลสวัสดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. นางสาวรัตนากร  พิจารณ์
 
1. นางฐณภัชร์  พูลสวัสดิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายจักรพล  พร้อมใจ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โง่นแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไมตรีแพน
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวรวีพร  บุตตะโยธี
 
1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. นายธีระพัฒน์  น้อยมนตรี
 
1. นางพิมล  ตันประเสริฐ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวรสิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายพสุธร  ยอดรัก
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายบรรพต  มุงคุณโคตร
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กหญิงกัณญาพัชร  จันทาศรี
2. เด็กชายกันตเมศฐ์  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงจริญญา  ทามะฤทธิ์
4. เด็กชายจักรกฤษ  ฆ้องลา
5. เด็กชายจักริน  บัวคอม
6. เด็กหญิงจิดาภา  ภาษี
7. เด็กชายจิรพัส  คำภู
8. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองจันทา
9. เด็กชายชลัช  ศรีสร้างคอม
10. เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัดภูมี
11. เด็กหญิงฐิติมา  ขอสุข
12. เด็กหญิงณฐยา  บุษบาวรรณ
13. เด็กหญิงณัฐวิกา  บุญเกิด
14. เด็กชายธนภูมิ  นันตะวัน
15. เด็กชายธนากร  โฆสิต
16. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ฮามจันทร์
17. เด็กหญิงธิมาพร  กะตะศิลา
18. เด็กชายนันทเดชา  ขันเขต
19. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีตระนิตย์
20. เด็กชายพิชัย   โพนที
21. เด็กชายพิชิต  โพนที
22. เด็กชายภาสกร  สมเครือ
23. เด็กหญิงมนัสญา   มะโม
24. เด็กหญิงมลฤดี  โฆสิต
25. เด็กชายรัชเรศ  กุลไธสง
26. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  คำจันทร์
27. เด็กชายวรวุฒิ  ชัยชนะ
28. เด็กชายวรานนท์   ซ้ำศาสตร์
29. เด็กหญิงวราภรณ์  มิถุรัตน์
30. เด็กหญิงวราภรณ์  อัปการัตน์
31. เด็กหญิงวิชญาดา  คำทะเนตร
32. เด็กชายวีรวุฒิ  ชาวเกวียน
33. เด็กชายสุกฤษ  กะตะสิลา
34. เด็กหญิงสุภาวดี  พงษ์ไทย
35. เด็กชายสุรพัส  บุญเกตุ
36. เด็กชายอาทิตย์  สายคุณ
37. เด็กหญิงอโรชา  คำเมียงคูณ
38. เด็กชายเกรียงไกร  ฆ้องลา
39. เด็กหญิงเมธินี  ศรีพิมพ์ขัด
 
1. นายไชยเนตร  กรมธรรมมา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกล้าณรงค์  ประทุมลัย
2. นายกิตติพงศ์  บุญธุโสภณ
3. เด็กหญิงจิตรลดา  สายาพัฒน์
4. นายจิรกิตติ์  ลีสง่า
5. นายจิรายุ  สงวนนาม
6. เด็กหญิงชณนันท์ศิริ  อุปการ
7. นางสาวชนัญชิตา  คำวิชา
8. นายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
9. นายณฐพง  ปัญญาพงษ์เมธ
10. นางสาวณัฐชาวดี  ผดุงสันต์
11. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์สัตย์
12. นายณัฐพล  วงศ์ธรรม
13. นายทัศพล  เกิดบ้านจอก
14. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
15. เด็กหญิงนรีกานต์  ดีปา
16. นายนันทวัฒน์  นาคเสน
17. นางสาวบุญญชา  ใจเปรียว
18. นางสาวปลายฟ้า  ภู่สวัสดิ์รัตนา
19. นายปิติรัก  คำริแง
20. นายพัสพล  ชาญธีระเดช
21. เด็กหญิงพิชญาภา  สุปัญญา
22. นางสาวพิมลนาฏ  เชียงไฝ
23. นายภูริพัฒน์  คมฉันท์
24. นางสาวมนัชญา  มะลาศรี
25. เด็กหญิงมนัสนันท์  ต่างกง
26. นายรัฐวิทย์  ปิติธนาวรพงศ์
27. นายรัฐศาสตร์  ชูน้ำเที่ยง
28. นางสาววรางคนางค์  พลับแก้ว
29. นายศรัทธาชน  คำมะมูล
30. นายสิปปกร  ส่อนหา
31. นายสุกฤษฎิ์  บุญหล้า
32. เด็กหญิงสุธิศา  ธวัชพลังกร
33. เด็กหญิงสุภัสรา  พานนนท์
34. นางสาวเจนนิเฟอร์  อินเนสต์-เทลเลอร์
35. เด็กหญิงเชอร์รี่  สีบานเย็น
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นายวิษณุ  สกุณี
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงขิมพร  ช่อทิพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  จิตต์โม้มา
3. เด็กหญิงชุติมา  อุดมเพ็ญ
4. เด็กชายนราวุฒิ  เมืองศรี
5. เด็กชายยงยุทธ  อุดต้น
6. เด็กหญิงวราพร  พฤฒิสาร
7. เด็กหญิงวิมลสิริ   ไขศรี
8. เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีทะจักร
9. เด็กชายเจษฎาภรณ์   แดงศิริมา
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พลัดภูมิ
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
2. นางอรพิมล  ป้องเรือ
3. นางสินีนาฏ  นิวาสะวัต
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวจริยาดา  คำวงษ์
2. นายชัยณรงค์  ชาตินาม
3. นายณัฐพงศ์  พันธ์หลวง
4. นายทักษภาคิน  วงค์โชติ
5. นางสาวธนพร  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
6. นายนวพล  พรมเลิศ
7. นางสาวพรธิดา  สีทองภาพ
8. นางสาววชิรญา  ชาเนตร
9. นายวิรุฬห์  นาทะยัพ
10. นางสาวเมธาวี  ปัทมาสิทธางกูล
 
1. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
2. นายณัฐวุฒิ  พรมที
3. นางสาวจิดาภา  หิริโกกุล
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทะวรรณ  ผมไผ
2. เด็กหญิงณัฐติกา  ชาวสกล
3. เด็กหญิงดรุณี  ศรีสุระ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรชัย
5. เด็กหญิงนันทิดา  ดวงพัง
6. เด็กหญิงศุภาดา  ประชาเสสัง
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ไฮคำสี
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สุนทะวงศ์
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. นายสญชัย  อันภักดี
3. นางสาวจรูญศรี  ศรีเชียงหวาง
4. นางสาวประภัสสร  พังตุ้ย
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวกนกพร  วรแสน
2. นายกฤษณะ  จารย์โพธิ์
3. นายคเชนทร์  ดำเวียงคำ
4. นายจักรพันธ์  อันโยธา
5. นางสาวช่อผกา  แก้วศรีจันทร์
6. นายธนกฤต  เผ่าพันธ์
7. นางสาวพิมพ์ชนก  สำมะลี
8. นายศุภกฤต  บุ่งนาม
9. นายศุภศักดิ์  มาตะยา
10. เด็กหญิงสโรชา  จูไหล
11. นางสาวอนัญญา  แสนเสน
12. นายอนุชิต  ชัยนาม
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว
3. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  เหล่า
2. เด็กหญิงชญากัญจน์  มานินชลาทิพย์
3. เด็กหญิงชไมพร  เดิมขุนทด
4. เด็กหญิงญาณิศา  อภิรัตน์วัฒนากุล
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พินิจ
6. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เลทเซล
7. เด็กหญิงเพ็ญรดี  ชีกว้าง
8. เด็กหญิงโมเอะ  ซาโต้
 
1. นางศิวพร  ราชพรหมมา
2. นายศักดิ์ชัย   มัตตาโพธิ์
3. นายณัฐวุฒิ  พรมที
4. นางสาวจิดาภา  หิริโกกุล
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายขวัญชัย  ธนศรีพนิชชัย
2. นายธนกฤต  เผ่าพันธ์
3. นายธนโชติ  กันหาลา
4. นายปฏิภาณ  บุดดีหัส
5. นางสาวรุจิภา  สุขกิจ
6. นางสาวศิริลักษณ์  ฉายาวัฒนะ
7. นางสาวศิริอร  บุตรศรี
8. นายศุภกฤต  บุ่งนาม
9. นายศุภศักดิ์  มาตะยา
10. เด็กหญิงสโรชา  จูไหล
11. นางสาวอนัญญา  แสนเสน
12. นายอุดมทรัพย์  คนิสาร
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว
3. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ภูพานทอง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์นอก
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พังแสสุ
4. เด็กหญิงกุลสตรี  ชำมะลิ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  โสวัน
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  ผึ้งทอง
7. เด็กหญิงภัทรภร  จันทุดม
8. เด็กหญิงศศิธร  อินทะขีณี
9. เด็กหญิงสุธิดา  ชูสร้อย
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
2. นางสาววันวิสา  กุลลินพล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวจริยาดา  คำวงษ์
2. นางสาวฉัตรลิตา  จอกทอง
3. นายชัยณรงค์  ชาตินาม
4. นายณัฐพงศ์  พันธ์หลวง
5. นายทักษภาคิน  วงค์โชติ
6. นางสาวธนพร  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
7. นายนวพล  พรมเลิศ
8. นางสาวพรธิดา  สีทองภาพ
9. นายพิศอุไท  โสภาคำ
10. นางสาวพุทธิดา  สีทองภาพ
11. นางสาววชิรญา  ชาเนตร
12. นางสาววิณัชญา  เสริญไธสง
13. นายวิรุฬห์  นาทะยัพ
14. นางสาวสุนิตตา  มะธิตะโน
15. นางสาวเมธาวี  ปัทมาสิทธางกูล
 
1. นางพัชรา  ทิพย์อาสน์
2. นางสุภาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
3. นางศิวพร  ราชพรหมมา
4. นายณัฐวุฒิ  พรมที
5. นางสาวจิดาภา  หิริโกกุล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพล  พลหาร
2. นายธนากร  สุตะคาน
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ผาผล
4. เด็กชายนวพล  เมฆคำรณ
5. นายเอกพันธ์  ธรรมธาตุ
 
1. นายสกล  เทพภูบาล
2. นายศุภชัย  ขันดี
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวอภัสรา  บุญทัน
2. นายเอกชัย  สาลีลักษณ์
 
1. นายวิเชียร  ศิริวงษ์
2. นางสาวสุกฤตา  จันทร์เพ็ง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงพรชิตา  มหาโล
2. เด็กชายพลพล  เปลี่ยนผึ้ง
3. เด็กชายพิทวัส  อาษาจิตร
4. เด็กหญิงมินทร์ตรา  มั่นเมือง
5. เด็กชายยุทธการ  จันทร์โพธิ์
6. เด็กชายยุทธนา  วิชัย
7. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อินธิราช
8. เด็กชายอนันต์  หมั่นบ่อแก
 
1. นายว่าที่เรือตรีโสรัจ  สวัสดิกูล
2. นายเรวัตร  กันหา
3. นายสุดใจ  มุกขะกัง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญพา
2. เด็กหญิงอรไพลิน  อัครบุตร
3. เด็กหญิงอลิษา  แก้วก่อง
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นางสาวพรทิพย์  หวานขม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวกษมา  แก้วแก่น
2. นางสาวทัศนีย์  ชาวสุรินทร์
3. นางสาวสุพัตรา  เสนาคบุตร
 
1. นางอรุณี  เอรินเดอร์
2. นางรันดร  ปากอุตสาห์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงนัจฉรีพร  จันทยุทธ
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถีสูงเนิน
 
1. นางสาวรัชฎากร  เพิ่มคูณทวี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวดุสิตา  มูลคำสุก
2. นายเกษม  ฉันทพัฒนธรรม
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวสุรภา  สุโพธิ์แสน
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัตร  พังตุ้ย
2. เด็กชายปกรณ์  สมสร้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายธนา  สุดสน
2. นายโดมเดช  สมพะยอม
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นายติณณภพ  สาอุตม์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลนิณา  รัตนคุณ
2. เด็กหญิงวิไลวัลย์  จันทะนัน
 
1. สิบเอกพลวิสิษฐ์  นามีผล
2. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กชายยุทธพิชัย  โยธาแข็ง
2. เด็กชายอมรเทพ  ตาลอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  อรรคบุตร
2. เด็กชายอนิรุท  ชาวกล้า
 
1. นายวสันต์  แก้วแก่น
2. นายยุทธนา  บัวพล
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาววริษา  รัตนเมือง
2. นายสุทธิพงษ์  นนตรี
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายณัฐวุฒิ  อัคราช
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกรกนก  ทองดี
2. นายปรางค์นิธิ  อินทะวงษ์
 
1. นายรณชิต  ยศอ่อน
2. นางสาวชื่นสุคนธ์  เอนกประเสริฐ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายพชรพล  ส่อนไชย
2. นายอัครเดช  แก้วมณีโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อันทะราสี
2. นายปรีชา   ดีนาง
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนก  แก้ววันนา
2. เด็กหญิงอรชา  แก้วพรม
3. เด็กชายโพธิรัตน์  เทพาหน
 
1. นายสุทธิพล  การดี
2. นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายทรัพย์ทวี  เพ็ชรสาย
2. นางสาววริศรา  รัตนเมือง
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายณัฐวุฒิ  อัคราช
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายพลากร  พรมรักษา
2. เด็กชายวิศวะ  รอดบุญมา
3. เด็กชายสุรชา  สีลาอาสน์
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
2. นายสนธยา  หมู่หัวนา
 
80 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธนพล  รถหามแห่
2. นายพันธุ์พญา  ทรทึก
3. นายวิศรุต  นาทันทอง
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กชายสรศักดิ์  ม่วงเพชร
2. เด็กหญิงอธิชา  หมั่นดี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชินพาด
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ 1. นายจักรินทร์  ภักดีพันธ์
2. นางสาวมินตรา  แพงสา
3. นางสาววรรณภา  มูลคม
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวชลทิพย์  ประจิมทิศ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพจนีย์  บัวโฮม
2. เด็กหญิงพจมาน  บัวโฮม
3. เด็กหญิงพรนภา  เหลี่ยมศรี
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนนางชน
3. เด็กหญิงปรียา  ยลละออ
4. นางสาวปิยฉัตร  ศรีทอง
5. นางสาวพิมพ์วิภา  อรุณดี
6. เด็กชายมนตรี  บุญปก
 
1. นางธันยาภรณ์  ลาสม
2. นางสมบูรณ์  ศรีนุกูล
3. นางวนาพร  วังคำแหง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
2. นางสาวพิมพิกา  หงษ์โสภา
3. นางสาวสุภาพร  แสนคำ
4. นางสาวอริยา  พิมพ์คีรี
5. นางสาวอัญชลี  อินอร่าม
6. นางสาวเกษร  คำแสน
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางพัชรินทร์  สมพงษ์
3. นางพิสมัย  วิริยะภาพ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เย้ยกระโทก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พงษ์ประพัฒน์
3. เด็กหญิงไพลิน  สระแก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  หาริกุล
2. นายวายุ  ไชยธนนันท์
3. นางสาวสิวิภา  มะโนราช
 
1. นางสาวสวลี  ศรีกุลวงษ์
2. นางวิสาขา  ทองน้อย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นายณัฐพล  อุ่นแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  สวัสศรี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมาสุข
 
1. นางเกศินี  วงษ์อุบล
2. นางชวนชม  คนขยัน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  อินทร์พามา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศิลารินทร์
3. นายโรจนันท์  อ่อนบุญ
 
1. นางเกศินี  วงษ์อุบล
2. นายรุ่ง  งามวงศ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. นางสาวพรเจริญ  เทือกท้าว
2. นางสาวยุวธิดา  สีท่าไฮ
3. นางสาวสริญญา  คงวิสุทธิ์
 
1. นางปราณี  ศิริโยธา
2. นางพวงผกา  พุทธาวัง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วงค์หาริมาตร์
2. เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อหมอ
3. เด็กหญิงอรญา  นาพังคะบุตร
 
1. นายสญชัย  อันภักดี
2. นางสาวจิรารัตน์  สีแจจันทร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชลยาณี  หีบแก้ว
2. นางสาวนรินธร  แสงหมี
3. นางสาวสุภิดาว  ดอกชะบา
 
1. นางจันทร์งาม  แก้วมณี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวณัฐธิชา  ภูกาบ
2. นายวศิน  แก้วก่า
3. นางสาวอารีรัตน์  พัดฐาน
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
2. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวกัลยา  ชาติดอน
2. นายณรงค์ชัย  ทองโคตร
3. นางสาวอลิสา  จันทร์อินทร์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
2. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  บุตตะโยธี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  แสนเมืองชิน
3. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฐิติมา  ไวสีแสง
2. นางสาวนภัสสร  เริงศิลป์
3. นางสาววราพร  โนนทะขันธ์
 
1. นางวนิดา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวมาลา  กองนาง
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายธนันชัย  ใจเป็น
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อะวารีิ
3. เด็กหญิงวัลย์นิภา  ปะริโต
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยมนตรี
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กชายอำพล  แสงเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงทอง
 
1. นางพรวิภา  ทองการะสงค์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพวัจนา
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวกรวินท์  แสนแก้วเฮื่อง
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายรัชชานนท์  ภาโนมัย
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มหาอำมาตย์
2. เด็กชายภวัต  กระแสร์
 
1. นางสุรีย์รักษ์  พรศักดา
2. นางสาวประภารัตน์  เกื้อธวัชเกียรติ
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ธิมากุล
2. เด็กหญิงศุภานัน  พรมวงษ์
 
1. นางอภิชญา  ยะไวทย์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายชานน์  อ่อนสี
2. เด็กชายปริญญา  โคตรโสภา
 
1. นางสาวประภารัตน์  เกื้อธวัชเกียรติ
2. นางสุรีย์รักษ์  พรศักดา
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายเสกสรรค์   พิมพ์ผล
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาว ภัททิยา   พรมนิต
 
1. นายเสกสรรค์   พิมพ์ผล
 
111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายปัญญพัฒน์   คำมะนาง
 
1. นายเสกสรรค์   พิมพ์ผล
 
112 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นาย วัชรเกียรติ   โยธะพล
 
1. นายเสกสรรค์   พิมพ์ผล
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายฌานปกรณ์   เฉียบแหลม
 
1. นายเสกสรรค์   พิมพ์ผล
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายปริญญา  พิมพ์โสดา
 
1. นายกมล  สัตพันธ์