หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเรืองสิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางเขมจิรา เชียงกระโทกโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงัด จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
6. นางสุธัญญา วีระกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวดวงใจ บุญหล้าโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นายอรย์ธัช ผกาเชิดโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธภพ ศรีกงพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
6. นางสุธัญญา วีระกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายธวัชชัย คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
8. นายวุฒิไกร วิจารย์ขันธ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอาคม ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์เดช พลหล้าโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยราชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิราภา แก้วจรูญโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญจันทร์ สุวรรณพรมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
7. นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่มโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
8. นายสายันต์ เหล่าลือชาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธงชัย สังสุทธิโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธีรสันต์ เครื่องพาทีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยราชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นายสมคิด พรมหมินทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายโสภณ อัมรัตนเจตแจ่มโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
6. นางจิราภา แก้วจรูญโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญจันทร์ สุวรรณพรมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
8. นางแสงแข ศรีฉายาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคำกอง นิลสุวรรณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทาชาติโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางปราณี ศรีนาพลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวรังคนา คำถาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสายฝน พรมมาโรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
7. นายพูลสินธ์ ไชยโคตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
8. นางสาวทัศนีวรรณ วันทองทัศโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
9. นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
10. นางเพลินพิศ โคตรทองพางโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
11. นางสาววัชรี วันธงชัยโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางคำกอง นิลสุวรรณโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวแพรวนภา แพงวาปีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางลัดดา ชานนตรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุกิต โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นายวชิรานนท์ พันธ์หอมโรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
7. นางสาววราภรณื แสงใสโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
8. นางอาภารัตน์ บริกุลโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
9. นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
10. นางเพลินพิศ โคตรทองพางโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
11. นางสาววัชรี วันธงชัยโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
6. นางสาวรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นายปรีชา กลิ่นหอมโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
6. นายปรีชา กลิ่นหอมโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา ถารบุตรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์โรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์โรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์โรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติเทพ ธรรมพงษ์โรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ หรพร้อมโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีกงพานโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจีรวัฒน์ พลอุทัยโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายฐากูร วงค์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ กรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ กรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายฐากูร วงค์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายจีระวัฒน์ พลอุทัยโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุระวัน จันทจรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ เภาพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล ผางลำเนียงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
5. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
7. นางสาวฉวีวรรณ สุจินดาโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่งโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพล ผางลำเนียงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
7. นางสาวยุวดี ราชสีห์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ชุมแวงวาปีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีระพล ศรีมูลดาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เกษโสภาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
7. นางสาวภาจิรี บุญจูงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางภาจิรี บุญจูงโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นายวีระพล ศรีมูลดาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
6. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
7. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนพพร สุวัตถินันท์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ชารีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
6. นายพงศกร โกชารักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีระพล ศรีมูลดาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ ชารีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปวริศา สีดามาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ ชารีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางชญานันท์ จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ จำปาแดงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย จ่าเหลาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ จำปาแดงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย จ่าเหลาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ภาประเวชโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกราช รักษ์ทองโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายสันติ ขามวิเศษโรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
5. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูลโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จันทรวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพิศมัย บะคะพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอรณิชชา พิทักษ์จารุพันธ์โรงเรียนพันดอนวิทยากรรมการ
6. นางพิศมัย บะคะพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นายไพบูลย์ พระเมืองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พันธ์ศรีทุมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสังคม วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พันธ์ศรีทุมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสังคม วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา พึ่งตระกูลโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ สิมมาโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สิมมาโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุพล พันธ์ศรีทุมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสังคม วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสุพล พันธ์ศรีทุมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสังคม วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางประภาสนันท์ ธรศรีโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางเหลาทอง สมฤทธิ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จันทรวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา สิมพาโรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
6. นางพยอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา วิบูลย์สินโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นางบังอร จันทรวงษาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา สิมพาโรงเรียนคำยาพิทยากรรมการ
6. นางพยอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี จันโสพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิกนกวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี จันโสพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิกนกวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพาดา ขรมฤทธิ์โรงเรียนอุดนธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุประจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพาดา ขรมฤทธิ์โรงเรียนอุดนธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างติมวืทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. Mr.ชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววืทยากรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยุรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ป้านภูมิโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]