หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่าง วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประธานกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
2 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
3 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
4 นายวีระชัย บุญคำมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
5 นายธีรวุฒิ พิทักษ์ชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม สพม.20 กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา
6 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
7 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
8 นายชวา ป้องขวาเลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
9 นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
10 นายพิชิต บุญสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
11 นายธวัชชัย โสมาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
12 ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
13 นายวิศิษฏ์ อิสระดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
14 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
15 นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
16 นายวิจิตร พงษ์เมธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
17 นายสุรชาติ วงศ์อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
18 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
19 นายจักรกฤษ ไกรวาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
20 นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
21 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
22 นายอิศรา วรรณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
23 นายอาทิตย์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
24 นายราชัย กิติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรรมการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
25 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
26 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
27 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
28 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
29 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
30 นายฉลาด สิทธิคุณ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์การแข่งขัน
31 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานคณะกรรมการเลขานุการ
32 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
33 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
34 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
35 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
36 นายฉลาด สิทธิคุณ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
37 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
38 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
39 นายสุพจน์ สุวรรณภักดื ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
40 นายเถลิงศักดิ์ ตะไก่แก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการเลนานุการ
41 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการ
42 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
43 นางขนิษฐา สารปรัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
44 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
45 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
46 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
47 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเลขานุการ
48 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
49 นายศุภศร ไชยคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
50 นายวิศิษฏ์ อิสระดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
51 นายอานนท์ นนทวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
52 นางลำไพ รัตนโรจน์ ครู โรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
53 นายพงศกร โซ่พิมาย ครู โรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
54 นางวินิต ผลจันทร์ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
55 นายสมร แดนระเบียบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
56 นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
57 นายสุนทร ปัญจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
58 นายชะโลม บุตรแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
59 นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
60 นายอิศรา ภาประเวช ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
61 นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
62 นายธงชัย พรมเลิศ ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
63 นายสกลรัตน์ สิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
64 นางวีรยา อุปศักดิ์ ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
65 นางพรรณเพ็ญ อ่อนน้อม ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
66 นายยศ สามเมือง ครู โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
67 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
68 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
69 นายสุพจน์ สุวรรณภักดื ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
70 นายเถลิงศักดิ์ ตะไก่แก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
71 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
72 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
73 นางขนิษฐา สารปรัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
74 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
75 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
76 นายฉลาด สิทธิคุณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
77 นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
78 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
79 นายอาคม ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
80 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
81 นางสุรางคณา ปะตังถาโต ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
82 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
83 นายพิทักษ์ พันธุวาปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
84 นางพนารัตน์ เอกทัศน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
85 นางกนกวรรณ ประกอบศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย และการสื่อสาร
86 นายวีระชัย สดสุชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
87 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
88 นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
89 นายนราวุธ การอรุณ ครู โรงเรียนคำยางพิทยา กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
90 นางนรีรัตยา กำนาดี ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
91 นายพงศกร โซ่พิมาย ครู โรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
92 นายสฤษธิ์ หินนาง ครู โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
93 นายสุพรรณ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
94 นางสุธัญญา วีระกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
95 นายเสน่ห์ อุ่นสิม ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
96 นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
97 นายสถาพร วงศ์จิรทนุวัฒน์ ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
98 นายอิศรา ภาประเวช ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
99 นางไพรวัลย์ มาตย์เทพ ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
100 นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์ ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
101 นายศรันยพงศ์ จันทะศรี ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
102 นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์ ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
103 นายสันติ ขามวิเศษ ครู โรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
104 นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ครู โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ กรรมการดูแลระบบ (ADMIN)
105 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
106 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
107 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
108 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
109 นางสาวจิตรลดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
110 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
111 นายชินวุฒิ วังภูมิใหญ่ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบ (ADMIN)
112 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการฝ่านสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
113 นายประพจน์ ขามรัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
114 นายสุพจน์ สุวรรณภักดื ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
115 นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
116 นายสุพล พันธ์ศรีทุม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
117 นายณรงค์เดช พลหล้า ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
118 นายธงชัย ลุนสะแกวงษ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
119 นายอาวุธ เพิ่มสูงเนิน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
120 นายนิพนธ์ สนธิสวน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
121 นายประมูล บุตรภูมิ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
122 นายทองสุข ชัยเดช ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
123 นายมนูญ คำจันทร์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
124 นางยุพา ไกกาศ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
125 นายเถลิงศักดิ์ บัวแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
126 นายอุนาโรม ปราบมะเริง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
127 นายสำนวน จำปาแดง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
128 นายพิชิต วุ่นซีแซง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
129 นางทองชื่น สิทธิธรรม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
130 นางฉวีวรรณ วงษ์ชัยนัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
131 นายสัญญา ภวะวิจารณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
132 นายวสันต์ ปุ่นสกุล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
133 นายไพวรรณ เกตุจันทึก นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
134 นายวัชระ ศรีภักดี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
135 นายณธกร ภาโนมัย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
136 นางสาวปริญญาฉัตร ชื่นใจ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
137 นางสาวลลิตา บุญทาป นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
138 นางสาวกนกพร ชินนอก นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
139 นายอนุชา มุกดาม่วง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
140 นายภากร ปัญญาชัย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
141 นายศิวพงษ์ ตั้งตระกูล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
142 นายอนาวิล โพธิ์เลิศบำรุงงาม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
143 นางสาวดวงนภา ทาปลัด นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
144 นายคชา ธุระนนท์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
145 นายศรีรัตน์ โพธิแสง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
146 นางสาวขวัญนภา ศรีจุมพล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
147 นางสาวลลิตา บุญโยค นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
148 นายิยะ นิลธิราช นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
149 นางสาวดวงธนพร หล้าษา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
150 นายภูริวัฒน์ ตางจงราช นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
151 นายอนุชิต โพธิ์ดอกไม้ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
152 นายภิญโญ ลาดแลน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
153 นายวีรสิน สีเหลือง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
154 นายนัฐพงศ์ บริสุทธิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
155 นายศิริพงศ์ อุบลครุฑ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
156 นายศราวุฒิ แสงใส นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
157 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
158 นายพยัพย์ ชัยภูมี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
159 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
160 นายปียะ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
161 นายธงชัย สังสุทธิ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
162 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
163 นายธีรพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
164 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
165 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
166 นายจำนง ขาวเมืองน้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
167 นางทัศนีย์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
168 นางอรุณี ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
169 นางบังอร จันทวงษา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
170 นายจักรี ราโชมาศ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
171 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง โสตทัศนศึกษา และปฏิคม
172 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
173 นายสุพจน์ สุวรรณภักดื ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
174 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
175 นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
176 นายสุรชาติ พ้องเสียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
177 นางยุรีมาศ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
178 นางสาวแสงระวี กลิ่นกุหลาบไพร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
179 นางสาวภัสรา อรุณมีศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
180 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการการเงินและพัสดุ
181 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการการเงินและพัสดุ
182 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
183 นางปาริชาต เวียงแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
184 นางสาวทองประศรี เรืองเศรษฐี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
185 นางสาวฐิตานันท์ ฤทธิ์นายม ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
186 นางคำกอง นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
187 นางสาวจรุณี ศรีทาดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
188 นางสาวณัฐฐินันท์ จวงทอง เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
189 นางสาวหนึ่งฤทัย จิตตฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการการเงินและพัสดุ
190 นางพีชญาภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการการเงินและพัสดุ
191 นางวชิราภรณ์ พลไทยสงค์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงินและพัสดุ
192 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการประเมินผล
193 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการประเมินผล
194 นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
195 นางสาวประเทือง หลานวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
196 นางสาวปิยะรัตน์ สีคง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
197 นายไพบูลย์ พระเมือง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
198 นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
199 นางสาวจิตรลดา จันทะรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
200 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
201 นายชัชวาล วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการประเมินผล
202 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการประเมินผล
203 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล
204 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล
205 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล
206 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี ประธานกรรมการพิธีการ/พิธีกร
207 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี รองประธานกรรมการพิธีการ/พิธีกร
208 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการพิธีการ/พิธีกร
209 นายสุรชาติ พ้องเสียง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการพิธีการ/พิธีกร
210 นางอมร รัตนกลาง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและเลขานุการพิธีการ/พิธีกร
211 นางสาวภัทรา ริกำแง ครู โรงเรียนกุมภวาปี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิธีการ/พิธีกร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]