สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 57 1 0 2 58
2 ศรีธาตุพิทยาคม 42 5 0 1 47
3 วังสามหมอวิทยาคาร 40 4 0 5 44
4 หนองแสงวิทยศึกษา 27 0 0 1 27
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 22 3 0 3 25
6 หนองแดงวิทโยดม 20 1 1 4 22
7 กุงเจริญพิทยาคม 18 0 0 2 18
8 สีออศิลปศาสตร์ 15 1 0 6 16
9 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 15 0 0 3 15
10 ประจักษ์ศิลปาคม 14 1 0 9 15
11 กมลาลักษณ์ 13 1 1 2 15
12 นานกชุมวิทยาคม 11 1 1 1 13
13 สามพาดพิทยาคาร 11 1 0 3 12
14 ทมนางามวิทยาคม 10 4 1 4 15
15 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 10 0 1 6 11
16 ตาดทองพิทยาคม 8 2 0 2 10
17 แชแลพิทยานุสรณ์ 6 0 2 0 8
18 คำยางพิทยา 6 0 0 6 6
19 เสอเพลอพิทยาคม 6 0 0 3 6
20 พันดอนวิทยา 2 1 0 3 3
รวม 353 26 7 66 452