สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังสามหมอวิทยาคาร 20 8 9 37 40 4 0 5 44
2 ศรีธาตุพิทยาคม 16 9 8 33 42 5 0 1 47
3 กุมภวาปี 15 16 11 42 57 1 0 2 58
4 สามพาดพิทยาคาร 5 4 0 9 11 1 0 3 12
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 4 3 7 14 22 3 0 3 25
6 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 3 7 1 11 15 0 0 3 15
7 กุงเจริญพิทยาคม 3 4 2 9 18 0 0 2 18
8 สีออศิลปศาสตร์ 3 2 2 7 15 1 0 6 16
9 ประจักษ์ศิลปาคม 2 4 1 7 14 1 0 9 15
10 หนองแสงวิทยศึกษา 2 3 7 12 27 0 0 1 27
11 หนองแดงวิทโยดม 2 2 4 8 20 1 1 4 22
12 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 2 2 0 4 10 0 1 6 11
13 นานกชุมวิทยาคม 2 1 2 5 11 1 1 1 13
14 ตาดทองพิทยาคม 2 1 1 4 8 2 0 2 10
15 คำยางพิทยา 2 1 1 4 6 0 0 6 6
16 พันดอนวิทยา 2 0 0 2 2 1 0 3 3
17 ทมนางามวิทยาคม 1 1 2 4 10 4 1 4 15
18 กมลาลักษณ์ 0 3 2 5 13 1 1 2 15
19 เสอเพลอพิทยาคม 0 2 0 2 6 0 0 3 6
20 แชแลพิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 6 0 2 0 8
รวม 86 74 60 220 353 26 7 66 386