สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังสามหมอวิทยาคาร 22 13 10 45 48 4 0 5 52
2 ศรีธาตุพิทยาคม 18 11 9 38 47 5 0 1 52
3 กุมภวาปี 15 16 12 43 58 1 0 2 59
4 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 8 4 7 19 28 3 0 5 31
5 หนองแดงวิทโยดม 5 4 5 14 26 1 1 4 28
6 สามพาดพิทยาคาร 5 4 0 9 11 1 0 3 12
7 หนองแสงวิทยศึกษา 4 4 7 15 30 0 0 1 30
8 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 3 7 1 11 15 0 0 3 15
9 กุงเจริญพิทยาคม 3 4 2 9 18 0 0 2 18
10 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 3 4 0 7 13 1 1 6 15
11 สีออศิลปศาสตร์ 3 2 2 7 15 1 0 6 16
12 ประจักษ์ศิลปาคม 2 4 1 7 14 1 0 9 15
13 เสอเพลอพิทยาคม 2 3 1 6 10 0 0 3 10
14 ทมนางามวิทยาคม 2 1 2 5 11 4 1 4 16
15 นานกชุมวิทยาคม 2 1 2 5 11 1 1 1 13
16 ตาดทองพิทยาคม 2 1 1 4 8 2 0 2 10
17 คำยางพิทยา 2 1 1 4 6 0 0 6 6
18 พันดอนวิทยา 2 0 0 2 2 1 0 3 3
19 กมลาลักษณ์ 0 3 2 5 13 1 1 3 15
20 แชแลพิทยานุสรณ์ 0 1 0 1 6 0 2 0 8
รวม 103 88 65 256 390 27 7 69 424