สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 58 1 0 2 59
2 วังสามหมอวิทยาคาร 48 4 0 5 52
3 ศรีธาตุพิทยาคม 47 5 0 1 52
4 หนองแสงวิทยศึกษา 30 0 0 1 30
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 28 3 0 5 31
6 หนองแดงวิทโยดม 26 1 1 4 28
7 กุงเจริญพิทยาคม 18 0 0 2 18
8 สีออศิลปศาสตร์ 15 1 0 6 16
9 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 15 0 0 3 15
10 ประจักษ์ศิลปาคม 14 1 0 9 15
11 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 13 1 1 6 15
12 กมลาลักษณ์ 13 1 1 3 15
13 ทมนางามวิทยาคม 11 4 1 4 16
14 นานกชุมวิทยาคม 11 1 1 1 13
15 สามพาดพิทยาคาร 11 1 0 3 12
16 เสอเพลอพิทยาคม 10 0 0 3 10
17 ตาดทองพิทยาคม 8 2 0 2 10
18 แชแลพิทยานุสรณ์ 6 0 2 0 8
19 คำยางพิทยา 6 0 0 6 6
20 พันดอนวิทยา 2 1 0 3 3
รวม 390 27 7 69 424