รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนกุมภวาปี
ระหว่าง วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  ตับกลาง
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  แก้วแสนชัย
 
1. นางณิชชพัชญ์  เบิกบานดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล   จันทะแพน
2. เด็กชายธีระวัฒน์   ศรีทอง
 
1. นายสิทธิพงค์   สุ่มมาตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายกฤษฎากร  ภูกาบเงิน
2. เด็กหญิงณัฐทิมา  จันทรเสนา
3. เด็กชายสุภกฤษฎิ์  บำรุงภักดี
4. เด็กหญิงอัญชลีพร  ศรีวงศ์ราช
5. เด็กหญิงอินตหลา  เจียรวาปี
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นายก้องตะวัน  โสภิณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายพงค์ศักดิ์   บุตรดาวาปี
2. นางสาวสรัลนุช   คำมงคล
3. นายอภิสิทธิ์   โคตรสุโน
4. นายอภิโชค   รีศรีคำ
5. นางสาวอมรรัตน์   แสงทอง
 
1. นางสาวกมลชนก   มงคลแก้วเลิศ
2. นางแสงแข   ศรีฉายา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  เชื้ออ่ำ
2. นายศุภกร  ธนะไพบูลย์
 
1. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
2. นางสาววิไลลักษณ์  บุญตา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกฤติศักดิ์   หลักคำ
2. นางสาวจุฑามาศ   ศรีหริ่ง
 
1. นางสาวแพรวนภา   แพงวาปี
2. นายประสิทธิ์   จันซ้าย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  ภูล้นแก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอริศรา  ช่างไชย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพสุดา  ศาสตรา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวแพรวพรรณ  รักษาผล
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  สนิท
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายชิงชัย  สุจริต
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายบุญต้อม  สันประภา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิติยา  แก้วหนองสังข์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักคุย
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางรัชฎา  ศรีโลห้อ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐนิดา  จ่าบุญ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์   วาริชน
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  อนุมาตย์
2. เด็กชายมงคล  อสุรินทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ถาวิกุล
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวนงลักษณ์  ภูษา
2. นางสาวประภัสสร  ปุริเส
3. นางสาวพัชรา  อุนาสี
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายสมเกียรติ  รัตนจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายอนุพงศ์   ทศศรีลา
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจักรพรรดิ์   เชียงใต้
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายศราวุฒิ   ดีทองหลาง
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญรักษา
2. เด็กหญิงชุติมน  ขันธจร
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สุวรรณรังษี
4. เด็กหญิงวิรัญญา  ภาวงศ์
5. เด็กหญิงอมิตา  วงศ์ภา
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
2. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สายเสมา
2. นายธนาวิทย์  สีสา
3. นางสาวธีร์รินทร์  ธรรมวงษ์
4. นายนนทรักษ์  เอนไชย
5. นายสันติ  สรวงศิริ
6. นายเกียรติศักดิ์  อรัญทอง
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
2. นายวิสูตร  คำฤาชัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ปัตตานี
2. เด็กชายคุณากร  นันทมาตย์
3. เด็กชายจตุรพร  สุขสร้อย
4. นางสาวจินตรา  ยางธิสาร
5. นางสาวจิราพร  สรรพอาสา
6. เด็กชายฉัตรชัย  เทพนวน
7. เด็กหญิงชลธิชา  กุลเดช
8. เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์  หลักคำ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตตะอินทร์
10. นายทวีวัธ  ประมูลจักโก
11. นายทีปกร  มาตรมงคล
12. เด็กหญิงนฤมล  ปวงปะชัง
13. นางสาวนลิตา  เวียงสิมมา
14. นางสาวนีราภา  อักษรดี
15. เด็กหญิงปัทมา  เมฆสุวรรณ
16. นางสาวพนิตธิดา  มหาดไทย
17. นางสาวพรนิภา  บัวเกตุ
18. นายพัชรพล  ภาวงศ์
19. นางสาวพิสมัย  จันทะมัน
20. นายภูวเนศ  บุญเหลือม
21. นางสาวมยุรี  ภาเภา
22. นางสาวรัชนีกร  สีแก้ว
23. นางสาวรัตติยา  คนาเถ
24. นางสาวราตรี  กองทูล
25. นายวีระพงษ์  โนนทิง
26. นายศรุต  กันสนุกา
27. นายศักดิ์ดา  วงศักดิ์
28. เด็กชายศุภจิต  มาตย์บรรเทา
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เจิมขุนทด
30. นายสิทธิกร  ภาวงศ์
31. เด็กชายสุภสร  ศาลาสิม
32. นางสาวสุระธี  พลบำรุง
33. นายอดิศร  ชัยปา
34. นายอธิศ  มินทะระ
35. นายอธิส  โตนา
36. เด็กชายอนันตศักดิ์  การถัก
37. นายอนุชา  มังคะรัตน์
38. เด็กชายอโนชา  ชูประยูร
39. นายเนติพงษ์  ดวงมาลา
40. นางสาวเบญจวรรณ  พันธ์เหนือ
 
1. นายมานพ  พงษ์สวัสดิ์
2. นายกิตติเทพ  ธรรมพงษ์
3. นายอธิวัฒณ์  ศรีสุวรรณ
4. นางตรีประดับ  บุญสาร
5. นางลำไพ  รัตนโรจน์
6. นางสาววิจิตรา  สิมพา
7. นางขนิษฐา  พิมพ์คีรี
8. นางสาวสุภาพร  โสภิณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายภัทรเดช  ภักดีราช
 
1. นายธีระพงษ์  สารคม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. นายรัตนชัย  หลักคำ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำยางพิทยา 1. นางสาวพนิตธิดา  มหาดไทย
 
1. นายอธิวัฒณ์  ศรีสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาววันวิสา  ดวงแจ่ม
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายเทพฤทธฺ์  แก้ววันทา
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายเอกรัตน์  บุตรศิริ
 
1. นางดวงฤทัย  ปาทา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นายธีระพงษ์  สารคม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนพมาศ  เศษสุวรรณ
 
1. นางสาวสิริโรตม์  จงปัตนา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพฤทธิ์  โสภาบุตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีจุลฮาต
 
1. นางสาวสิริโรตม์  จงปัตนา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวแพรวพรรณ  ดุลย์มา
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีจันทร์มูล
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจรัญ  นครศรี
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งกันยา  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  วันนาคำ
2. นายกันตพล  อุ้ยปะโค
3. นายกิตติพงษ์  ภูลายดอก
4. นายกิตติศักดิ์  ผิวเหลือง
5. นายกิติศักดิ์  สอนสติ
6. นางสาวกุสุมา  ไชยวงทิพย์
7. นางสาวขวัญจิรา  แก้วศักดิ์
8. นางสาวขวัญจิรา  พาดี
9. นางสาวจารุวรรณ  พิมลา
10. นางสาวดวงใจ  มาตงามเมือง
11. นายต้น  ศรีรักษา
12. นางสาวทอฝัน  สอนสติ
13. นางสาวนิตยา  ถมโพธิ์
14. นางสาวปวีณ์สุดา  พาดี
15. นางสาวปาริชาติ  รัตนวงศ์
16. นางสาวพลอยนภา  ธรรมลี
17. นายภายุพักตร์  เวฬุุณารักษ์
18. นายวรเมธ  เมฆสุวรรณ
19. นายวัชรพงษ์  สำนักวังชัย
20. นายสรณ์ศิริ  พวงศรี
21. นายสิทธิพล  พิมพรภิรมย์
22. นางสาวสุดารัตน์  ทับหงษา
23. นายสุรัติพงษ์  รัตนะมงกุฏ
24. นายอภิวัตร  พลแสง
25. นายอภิสิทธิ์  มาศวิเชียร
26. นายอัษฎาวุธ  อุ้ยปะโค
27. นายอานนท์  วงศ์สุริยา
28. นายเด่น  ราชแก้ว
29. นางสาวแพรวิไล  ธรรมลี
30. นายไชยวัฒน์  เลิศศิริ
 
1. นายอรรณพ  จันทร์แสง
2. นายสุภักดิ์  ภักดีสมัย
3. นางสาวสุทิศา  ศรีมาตย์
4. นางสาวสายฝน  สุวรรณศรี
5. นายโสภณ  แก้ววิเศษ
6. นางสุดาทิพย์   นนตระอุดร
7. นายครรชิต  ยางกลาง
8. นายสกลรัตน์  ศิริกุล
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายชาญเดช  สาดมุณี
2. เด็กหญิงธนพร  ทองลา
3. เด็กชายธีรพงษ์  ทองผัง
4. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีแก้วอ้ม
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุวรรณศรี
6. เด็กหญิงวริศรา  จรุงพันธ์
7. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
8. เด็กชายอภินันท์  รอดพันธ์
9. เด็กหญิงอริศรา  ไชยสาส์น
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเรือง
 
1. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
2. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
3. นางสาวจิราภรณ์  ผลาผล
4. นายชยากร  นาหงษ์
5. นางสาวบุญญากร  พรมบุตร
6. นางสาวพัชริดา  เภาพาน
7. นายวัชรินทร์  จันทร์โสม
8. นางสาวศิริลักษณ์  สาคร
9. นายสุวัฒน์  สุระภา
10. นายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
3. นายสุรศักดิ์  หล้าสา
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. นางสาวปวีณา  พระเจริญ
3. เด็กหญิงพิมพิชา  ชัยศิริ
4. นายยุทธพงษ์  แสนลุน
5. นางสาวศิริวรรณ  ยอดคำปา
6. เด็กหญิงสุภาพร  วันจรูญ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นางรัชฎา  ศรีโลห้อ
3. นางสาวเด่นจันทร์  อิ่มชมชื่น
4. นายอาวุธ  ท้าวเนาว์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. นางสาวชนัญธรณ์  โกสี
3. นางสาวธัญสุดา  โสดาดี
4. นางสาวปวีณา  พระเจริญ
5. นางสาวพรพรรณ  วรรณพราหมณ์
6. เด็กหญิงพิมพิชา  ชัยศิริ
7. นางสาวศิริวรรณ  ยอดคำปา
8. เด็กหญิงสุภาพร  วันจรูญ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
3. นางมยุรา  แท่งทอง
4. นายอาวุธ  ท้าวเนาว์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพรรณ  ภูพันนา
2. นางสาวจิราภรณ์  ภูพันนา
3. นางสาวณัฏฐิณิชา  ศรีวงษา
4. นางสาวนภา  ขานเกตุ
5. นางสาววิรดา  แพงจันทร์
6. นางสาวสุดารัตน์  พลนิกร
7. นางสาวสุพัฒตรา  ภักดี
8. นางสาวสุมลฑา  แก้ววันนา
9. นางสาวอันธิกา  เลิศชนบท
10. นางสาวอินฐิอร  เลิศชนบท
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
2. นางสาวสุมาลี  ศรีทัตชิ
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. นายชนกชนม์  โพธิ์นิล
3. นางสาวชนัญธรณ์  โกสี
4. เด็กหญิงธัญจิรา  โรจนปาน
5. นางสาวธัญสุดา  โสดาดี
6. นายปฏิภาณ  โคตรบุพผา
7. เด็กหญิงประวีณา  พระเจริญ
8. นางสาวพรนรินทร์  วงษ์เพ็ญ
9. เด็กหญิงพรพิมล  ชินมา
10. เด็กหญิงพิมพิชชา  ชัยศิริ
11. นายยุทธนา  ทาปลัด
12. นายยุทธพงษ์  แสนลุน
13. นางสาวศิริวรรณ  ยอดคำปา
14. นายสหรัฐ  ศรีเที่ยง
15. นายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
16. เด็กหญิงสุภาพร  วันจรูญ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นายไพโรจน์  โคตรศรี
3. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
4. นางสุทธิกานต์  ฤทธิขันธ์
5. นางมยุรา  แท่งทอง
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
2. นางสาวจิราภรณ์  ผลาผล
3. นายชยากร  นาหงษ์
4. นางสาวบุญญากร  พรมบุตร
5. นางสาวปิยะศิริ  ดวงดี
6. นางสาวพัชริดา  เภาพาน
7. นางสาววรรัตน์  ทิ้งโคตร
8. นางสาววรัญญา  ทัฬหสังวรศิลป์
9. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
10. นายวัชรินทร์  จันทร์โสม
11. นางสาวศิริลักษณ์  สาคร
12. นางสาวสุกฤตา  ทุมเพ็ง
13. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาจันทร์
14. นายสุวัฒน์  สุระภา
15. นายองอาจ  ใยเมือง
16. เด็กหญิงอริศรา  ไชยสาส์น
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นายชินวุฒิ  วังภูมิใหญ่
3. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
4. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
5. นายสุรศักดิ์  หล้าสา
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติชัย  คุณาปฐม
2. เด็กชายขุนณงค์  โคตรมณี
3. นายภาณุเดช  นนทะมาศ
4. นายภูชิต  คำพูล
5. นายอมรศักดิ์  เพียมูล
 
1. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
2. นางลัดดา  ชานนตรี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
2. เด็กชายจักรภัทร  พันรู้ดี
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีวิรัตน์
4. เด็กชายบูรพา  วรรณพราหมณ์
5. เด็กชายผ่านศึก  กองณรงค์
6. เด็กชายวัชร  ชานันโท
7. เด็กชายอัมรินทร์  บุรมศรี
8. เด็กชายเดชาธร  ยลวงค์
 
1. นางธัญญาณี  กียะกูล
2. นายสมศักดิ์  กียะกูล
3. นายอาวุธ  ท้าวเนาว์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายจักรรินทร์  สีหาวงศ์
2. นายทินนาฏ  ขาวกา
3. นายธีรเชษฐ์  ตระการ
4. นายภานุวัฒน์  หมื่นพรม
5. นายรัตวัน  แสนโคตร
6. นายศักดิ์สิทธิ์  เวียงอินทร์
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย  ฤทธิ์มหา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กหญิงนันทนา  นันทะมิตร
2. เด็กหญิงปนัดดา  นามหิงษ์
3. เด็กหญิงสุนิตรา  วงษ์ทาสี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สุจินดา
2. นางราณี  จันทร์ใด
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวศิรินภา  มหาวัน
2. นางสาวสมไสว  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอรปรียา  วรรณเสริฐ
 
1. นางพูลศรี  จันโทพลัง
2. นางฉวีวรรณ  เหล่าเรือง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายพาคินทร์  ศิริแสง
2. เด็กชายอนุชาติ  สินธุชาติ
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายวสันต์  ปุ่นสกุล
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อุตรดิษฐ์
2. เด็กชายณัฐพล  กัญญาพัน
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธีรกิต  บุตรอินทร์
2. นายศรชัย  เสมามิ่ง
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  เขตผดุง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เหลือผล
 
1. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
2. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายชนัญญู   นะวะโคกศรี
2. นายพลวัฒน์  โคตะมี
 
1. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
2. นางสาวปวริศา  สีดามาตย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาตะนัน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สืบแสน
 
1. นายสถาพร  วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร  วงษ์เจริญ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายศุภวัฒน์   หมื่นเดช
2. เด็กชายสุรพัฒน์   บำรุงภักดี
 
1. นายสถาพร  วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นายชุมพร  ปิ่นโพธิ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชวาลย์  การดี
2. เด็กชายนครินทร์   ก้อนจันทร์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
2. นายสฤษดิ์   สมศิริ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายบัณฑิต  ชนะพจน์
2. นายพีระชัย  ราชโสภา
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายประดิษฐ์  ดอนน้ำขาว
2. นายพร้อมพล  พรมดวงดี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สังขะทิพย์
2. นางสาวมนัสชนก  เทพพร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายณภัสกร  วงศ์อักษร
2. นางสาวปิยะรัตน์  ชมภูพื้น
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายทัพมงคล  ขันอาษา
2. เด็กชายบริวัตร  ประเสริฐสิน
3. เด็กชายอรรถภูมิ   เรืองปัญญาธรรม
 
1. นายศิลา   อรรถบรรจง
2. ว่าที่ร้อยตรีวโรดม  สุขใจ
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  โยธาฤทธิ์
2. นางสาวปาริชาติ  ผิวคล้ำ
3. นางสาววราภรณ์  มโนรินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สิงห์หลง
2. นายอรรถชัย  สีเสน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายศิวกร  อนันต์เอื้อ
2. นางสาวสิริรัตน์  กาลบุตร
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายวัชระ  ศรีภักดี
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายธนวุธ  วิกล
2. เด็กชายธวัชชัย  ไชยวัน
3. เด็กชายเจษฎา  นิลคง
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายธีรภัทร  แก้วศรี
2. นายวุฒินันท์  เหลาพร
3. นายอัศวิน  อนุประดิษฐ์
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายชินวัตร  ส่งสุข
2. เด็กชายนพัฒน์  แงงคำ
3. เด็กชายปฎิภาร  เทสัตพันธ์
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายธนสาร  สีหาโคตร
2. นายปฏิภาณ  นิยม
3. นายสุรชัย  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายไพบูลย์  พนมเขต
2. นางอุไร  พนมเขต
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงยลดา  อิ่มวิชา
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีวงศ์ราช
3. เด็กชายสิรภัทร  พลาสี
 
1. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
2. นางสุธัญญา  วีระกุล
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาษา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พลโยธา
3. นางสาวณัฐริกา  พลโยธา
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐริชา  พานพิมาย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โนนสูง
3. เด็กหญิงวรรณษา  ช่างน้ำ
4. เด็กชายวันชนะ  ช่างน้ำ
5. นางสาวสุพัตรา  ความสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่างน้ำ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ดีสินธุ์
2. นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร
3. นางสาววราภรณ์  ชำนิงาน
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  คำย่อย
2. นายปิยพงษ์   มะไลเงิน
3. นายปิยะศักดิ์  ชรารัตน์
4. นางสาววริศรา  ฤทธิ์มนตรี
5. นายสุทธิเกียรติ  คำฤาชัย
6. นางสาวอินทิรา  จรเด็จ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
3. นางจมาศ  สิมมะโน
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชินโสม
2. เด็กหญิงปภัสรา  ภูผาเด็น
3. นางสาวศรัญญา  ข่าทิพย์พาที
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นางสาวอมรรัตน์  แสนลคร
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวจิตรกัญญา  วงสิงห์
2. นายสำราญ  โพธิคำตา
3. นางสาวอริษา  แต้มคำภี
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุงคลแสน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  สุกง
3. เด็กหญิงวิชุดา  มโนรินทร์
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวนิรัชพร  โพธิ์ใคร
2. นายรัฐพงศ์  ไพศาล
3. นางสาวลักษณพร  โสภิณ
 
1. นางจมาศ  สิมมะโน
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กหญิงนัทธมน  ช่างไชย
2. เด็กหญิงบุษยา  สีสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิรีธร  เพ็ญเสนาะ
 
1. นางนงเยาว์  พงษ์วุฒินันท์
2. นางชฎาพร  โพธิทากุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวฉลองภรณ์  ภูกองไชย
2. นางสาววริศรา  โพธิ์ศรีอุ่น
3. นางสาวอินทิรา  หมายชัย
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางบังอร  จันทวงษา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายสายัญต์  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุนิตา  กุนันท์
3. เด็กหญิงอาวัษฎา   ทำสวนมอญ
 
1. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. นางสาวขวัญฤดี  นาคเสน
2. นางสาวจินดาวรรณ  สุดดี
3. นางสาวอังคณา  ชัยพล
 
1. นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร
2. นางสาวสาวิตรี  ดีสินธุ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โคตะมี
2. นายพรพินิจ  พรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิรินยา  กองสีหา
 
1. นางเกศกนก  อินแปง
2. นายกฤษณะ  อิ่มเจือ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  สมรวย
2. นางสาวสุธัญญา  อนุมาตย์
3. นางสาวอาภรณ์  จันทร์ปัญญา
 
1. นางวรรณา  พระไตรราช
2. นายเพชรพเยาว์  ภิเษก
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  หลักคำ
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สายทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  วงษ์รินยอง
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  เหล่าลาพระ
2. นางสาวอัญธิกา  คำพิฑูร
3. นางสาวอาริยาภรณ์  หลักคำ
 
1. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกลื่นสุคนธ์  วงศ์ภู่
2. นางสาวศิริโสภา  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีปะโค
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นายศักดิ์ศรี  นาชัย
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวมณธิชา  เหล่าราช
2. นายศราวุธ  หอมสมบัติ
3. นางสาวอรอุมา  แสงหัวช้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางสาวกรรณิกา  มหาวัน
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายเรืองชัย  สุโพธิ์
 
1. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  พันธ์โยศรี
 
1. นางสาวรณิดา  กัลยาบุตร
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายดำรงค์  สุดกระโทก
 
1. นายสมเกียรติ  จันทะคร
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวทิพวรรณ  ไชยทา
 
1. นางบัวเงิน  มหาเพชร
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นายสถาพร  หัดสิม
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วิบูลย์กุล
2. เด็กชายเกรียงไกร  ผักไหม
 
1. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
2. นางบัวเงิน  มหาเพชร
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  หงคำดี
 
1. นายณัฐพงษ์  ศรีกงพาน
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายจตุรภัทร  พึ่งสว่าง
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายธนธรณ์  ปาระศรี
 
1. นายศรัณยพงศ์  จันทะศรี
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายวิษณุ  นามนา
 
1. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิลพิพัฒน์
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติชัย  คุณาปฐม
 
1. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายวทัญญู  นครชัย
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  สาสีทา
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาพร  กาลจักร
2. เด็กชายกุลธวัช  ทับสมบัติ
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ประไพ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาสีทา
5. นายณัฐพงษ์  สาสีทา
6. นายณัฐพงษ์  ทำสีหา
7. เด็กชายธนธรณ์  ปาระศรี
8. เด็กชายธีรพันธุ์  แดงน้อย
9. นางสาวผกายมาส  คำตา
10. นางสาวพรลดา  บุตตโลบล
11. นายพลวาทิน  ชัยโก
12. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มาตย์วิเศษ
13. นางสาวมุขรินทร์  หวังสุดดี
14. เด็กชายรัฐพงษ์  ชุมอภัย
15. เด็กชายวทัญญู  นครชัย
16. นางสาววราลักษณ์  มะชัย
17. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทวีวุฒิ
18. นายวิวิธชัย  แสนแสง
19. นายศักดิธัช  ใจมั่น
20. นายสกล  กาละเพชร
21. เด็กชายสิทธิ์ติโชค  สุนทองห้าว
22. นางสาวสิริขวัญ  กุลากุล
23. นางสาวสุธาสินี  คำนวนอินทร์
24. นางสาวสุพรรษา  สีตาล
25. เด็กชายอนุสรณ์  ดรดีเลิศ
26. นายอภินันท์  อุดม
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุลนิตย์
28. นางสาวเจนจิรา  ศิริชนม์
29. เด็กชายโชคทวี  ชัยเกตุ
30. นายไกรสันต์  อุประ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
2. นางสาวปิ่นทิพย์  พิมพา
3. นางนิภาพร  หลักคำ
4. นายศรัณยพงศ์  จันทะศรี
5. นายประเสริฐ  สีดำ
6. นางสาวสมฤทัย  โพธิจัก
7. นางสาวอนุศรา  ช่างปรุง