หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งฝน ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 1 (พิรุณราช) ชั้น 2 ห้อง 111 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
2 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 1 (พิรุณราช) ชั้น 3 ห้อง 121 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 324 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 325 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 326 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 323 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 1 ห้อง หน้าห้องศิลปะ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
8 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 1 ห้อง หน้าห้องศิลปะ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
14 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
16 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
17 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
18 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
19 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
20 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
21 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
22 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
23 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
24 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
25 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานข้างอาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานข้างอาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 411 (ห้องภาษาไทย) 5 พ.ย. 2558 9.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 5 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ศูนย์ ICT ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 5 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 5 พ.ย. 2558 9.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ศูนย์ ICT ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง มัลติมีเดีย 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 1 ห้อง 212 (ห้องชีววิทยา) 5 พ.ย. 2558
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ห้องเกษตรกรรม ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรม 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง คหกรรมผ้า 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 1 ห้อง 214 (ห้องเคมี) 5 พ.ย. 2558 10.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2558 9.00-16.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง ห้องบูรณาการ 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 5 พ.ย. 2558
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 5 พ.ย. 2558
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]