หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 1 (พิรุณราช) ชั้น 2 ห้อง 111 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 1 (พิรุณราช) ชั้น 3 ห้อง 121 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 324 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 325 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 326 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 3 (ยลนภา) ชั้น 2 ห้อง 323 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558
11 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
12 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
13 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
14 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
15 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
16 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
17 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
18 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
19 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 3 (ลานกิจกรรม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
21 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 1 (หอประชุม) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 411 (ห้องภาษาไทย) 6 พ.ย. 2558 9.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ศูนย์ ICT ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ศูนย์ ICT ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ ICT 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง มัลติมีเดีย 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ห้องเกษตรกรรม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง ศูนย์วัฒนธรรม 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 418 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 2 (หยาดฝน) ชั้น 1 ห้อง 214 (ห้องเคมี) 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 6 พ.ย. 2558 9.00-16.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อาคาร 4 (กาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง ห้องบูรณาการ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 6 พ.ย. 2558
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ห้องเรียนร่วม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ห้องเรียนร่วม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ห้องเรียนร่วม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้องเรียนร่วม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 ห้องเรียนร่วม ชั้น 1 6 พ.ย. 2558
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ห้อง ม.2 ม.3 ม.4 ชั้น 3 6 พ.ย. 2558
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 ห้อง ม.2 ม.3 ม.4 ชั้น 3 6 พ.ย. 2558
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ห้อง ม.2 ม.3 ม.4 ชั้น 3 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เวที 2 (เวทีชั่วคราว) ชั้น 1 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]