หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิชชุกร ทิพย์เสถียรโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชานิตย์ เบญจจินดาโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวงค์ณภา แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายพงศธร จรุงไทยโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางศรีนวล พลนิโคตรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
6. นางสุปรียา กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางยาจิตร นามโยธาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ยงยืนโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร จุลอักษรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร จรุงไทยโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นายมีชัย วงศ์นครธรรมโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
8. นายวิชัย พลประจักษ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย กุคำใสโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวพรรณ มูลแก้วโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จันทร์สุภีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายโกวิท ชูปัญญาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ดาวัลย์ ตาลเจิมโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายวิรุฬห์ชิต ขุบุญชิตโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิเชียร อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ซองภูมินทร์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธันยพร จันทะศรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพงศกร ชื่นนานโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนัย นาสว่างโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาลินี ผิวศิริโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ แสนพินิจโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา ศรีเสนโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
7. นางผ่องใส จันทร์สมคอยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุศลิน ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โพธิราชาโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรนิจ ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ไสยเลิศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางปิยะนัย นาสว่างโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐวัศ เกตุโสภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวมีนา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนก เสี่ยงบุญโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางนภัสวรรณ ปุนตุงโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางนภัสวรรณ ปุนตุงโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายโอภาส บุญมาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายโอภาส บุญมาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ คนเขมรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทองอินทร์ คนเขมรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ปุนตุงโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโอภาส บุญมาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโอภาส บุญมาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายคทาวุธ สายทองโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายคทาวุธ สายทองโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสันติ ศรีปานโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสันติ ศรีปานโรงเรียนพิชญวิทย์กรรมการ
5. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายปราการ เวียนเตียงโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายปราการ เวียนเตียงโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
7. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
8. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
9. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายปราการ เวียนเตียงโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายปราการ เวียนเตียงโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
7. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คำแสนกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
6. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
6. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายสกลสุข ยืนสุขโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
6. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาต ศรีปานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
6. นายสกลสุข ยืนสุชโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
7. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร ภูเกตุโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัศมิ์ ขุราษีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี เมืองเหลาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อุดมศักดิ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริน วรวะลัยโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมกรธวัช สุริยะกาญจน์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร กลั่นเกิดโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายชวลิต พูนสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
6. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต พูนสุวรรณโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชุมพล นาแถมเพชรโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวชโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุรีพร กลั่นเกิดโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นายอภิทวัฎฐ์ ศรีอวนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
6. นายวัชรวิชญ์ บุญตาระวะโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจารี ท้าวพาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงฤทัย เพ็งคำปั้งโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนงค์นุช ศรีดามาตย์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ทุมสงครามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวยุวดี มงคลโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางพาณี แสนละครโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
7. นายนิตยา ฤาชากุลโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมาลี ศรีมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพียงฤทัย เพ็งคำปั้งโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ หาศิริโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุวดี มงคลโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวผ่องนภา โยธะพลโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสาวเกษรินทร์ สำราญบุญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ เมิกม่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพนอมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวดี วงศ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ โพธิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี วงศ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายอดิเทพ ไชยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางรวงทอง นนทะชัยโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
6. นายสุรเดช จันทาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ โพธิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ พิชัยวัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรเดช จันทาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตรกมล ก้อนสุวรรณโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนั่น บุดดีคำโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ พระวิเศษโรงเรียนวิสุทธิวงศ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร คงประสานกาลโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายนภดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวฉัตรกมล ก้อนสุวรรณโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
6. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีภูวงษ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนภดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิพล ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐชภัทธ์ สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ พิชัยวัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา หันจางสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
6. นางสาวโสภิษฐ์ สินล้านโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนภดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ บุญยอดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชลีญา จิตรจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายอิทธิพล ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐชภัทธ์ สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัชลีญา จิตรจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวขวัญนภา ภักดีศรีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย อินทเกษโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขวัญนภา ภักดีศรีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวอัชลีญา จิตรจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีภูวงษ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร คงประสานกาลโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายธนพงษ์ เพลงสาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัชลีญา จิตรจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชภัทธ์ สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุวดี วงศ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นายมินทร์สภัฎ บุญพาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายอิทธิพล ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมินทร์สภัฎ บุญพาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ เมิกม่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวยุวดี วงศ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเพชร คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ศิริมณีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนภดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พิมพนอมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวิชัย ด่านพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
6. นายอิทธิพล ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิ์ธาเนตรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิ์ธาเนตรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรตา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรตา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายเกรียงไกร สมบูรณ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นายศักดา สุทธิประภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
6. นายศักดา สุทธิประภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนาริสา หลักทองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน ยางชุมโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
3. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์ มีคุณโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี เกตุลาดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาริสา หลักทองโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิณ สุเนตรโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา ชุมชนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางปทุมรัตน์ ใจมั่นโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุขกิจ พิศกุลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนำไทย ชัยปัญหาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางปทุมรัตน์ ใจมั่นโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุขกิจ พิศกุลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชินรุทธ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประเวท กองไผ่กลางโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ภูผาบางโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายประเวท กองไผ่กลางโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายชินรุทธ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรักษ์ นิรานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรินรดา นรินทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรีพร บุญศรีโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางเปรมจิตร ศรีหาเทพโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรักษ์ นิรานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางรินรดา นรินทร์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตรตา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา ถิระการโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทนา ถิระการโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชุดาภรณ์ ภิรมย์วงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุดาภรณ์ ภิรมย์วงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิรานี ตราศรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางนริสา เสียงเพราะโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนิรานี ตราศรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา ภูผินผาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุประจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพาดา ขรมฤทธิ์โรงเรียนอุดนธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายอุทัย ภักดีประยุรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
6. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววืทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายนาวิน มุกดาจิตโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ภาโนมัยโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายเลอฤทธิ์ ทุมเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอาวุธ กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]