หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อำนวยการ  
2 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อำนวยการ  
3 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา อำนวยการ  
4 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำนวยการ  
5 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา อำนวยการ  
6 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา อำนวยการ  
7 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา อำนวยการ  
8 นายชัยนาท พรมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำนวยการ  
9 นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา อำนวยการ  
10 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา อำนวยการ  
11 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำนวยการ  
12 นายคมสัน ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา อำนวยการ  
13 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา อำนวยการ  
14 นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำนวยการ  
15 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา อำนวยการ  
16 นายสมภาร นามมะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายพิทยาคม อำนวยการ  
17 นายกลยุทธ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม อำนวยการ  
18 นายสุธา สาวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย์ อำนวยการ  
19 นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำนวยการ  
20 นายจักรกฤช ฟ้ากระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤชานันท์ อำนวยการ  
21 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำนวยการ  
22 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา อำนวยการ  
23 นายเทอดพงษ์ แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา จัดการแข่งขัน  
24 นางสาวยุพา วรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จัดการแข่งขัน  
25 นายประหยัด ปัตถาวะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการแข่งขัน  
26 นางคำปุน ทิพย์โชติ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
27 นางสาวสุกัญญา นามวงษา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
28 นายวุฒิพงษ์ บุญยอด ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
29 นายบัญชา สมบัติกำไร ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
30 นางสุพรรณี เกตุลาด ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
31 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
32 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
33 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จัดการแข่งขัน  
34 นายจตุพจน์ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จัดการแข่งขัน  
35 นายสมชาย แสงมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จัดการแข่งขัน  
36 นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จัดการแข่งขัน  
37 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา จัดการแข่งขัน  
38 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา จัดการแข่งขัน  
39 นางสุธิดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา จัดการแข่งขัน  
40 นางยุพา วรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จัดการแข่งขัน  
41 นายไพบูลย์ พุทธรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จัดการแข่งขัน  
42 นางสาวขนิษฐา มั่งมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา จัดการแข่งขัน  
43 นายสมศักดิ์ นาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา จัดการแข่งขัน  
44 นายเจตพนต์ จันทร์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
45 นายปรีชา สิงห์เสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา จัดการแข่งขัน  
46 นายกำจัด ศักดิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จัดการแข่งขัน  
47 นายประหยัด ปัตถาวะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการแข่งขัน  
48 นายชัยนาท พรมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จัดการแข่งขัน  
49 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จัดการแข่งขัน  
50 นายคมสัน ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา จัดการแข่งขัน  
51 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา จัดการแข่งขัน  
52 นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดการแข่งขัน  
53 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
54 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จัดการแข่งขัน  
55 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา จัดการแข่งขัน  
56 นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา จัดการแข่งขัน  
57 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จัดการแข่งขัน  
58 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา จัดการแข่งขัน  
59 นางยุวรี เพ็ชรตา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
60 นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทอง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
61 นางสาวนารีนาท ห่อไธสง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
62 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
63 นางสาวประภาพร โพธิรัตน ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
64 นางเปรมจิตร ศรีหาเทพ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
65 นางกัลยา ขันสาลี ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
66 นางสาวมีนา ศรีกุลวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
67 นายจักรกฤษ บูรณสรรค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จัดการแข่งขัน  
68 นางวิมลศรี ฤาฃากุล ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
69 นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่าม ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
70 นายบูรณ์ รสโสดา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
71 นางสุดาวดี ฤาชากุล ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
72 นางผ่องใส จันทร์สมคอย ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
73 นายราชัน คำพิมาน ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
74 นายอุทิศ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
75 นางคำปุ่น ทิพย์โชติ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
76 นางยุวรี เพ็ชรตา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
77 นางสุพรรณี เกตุลาด ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
78 นางสาวมีนา ศรีกุลวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
79 นายสัญญา สุริยภา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
80 นางสาวสุกัญญา นามวงษา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
81 นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
82 นายนิรันดร์ อรปัญญา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
83 นางสาวชัชชฎาภรณ์ มีคุณ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
84 นางสาวนารีนาท ห่อไธสง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
85 นางสาวสิริธร โทวันนัง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
86 นายนำไทย ชัยปัญหา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
87 นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
88 นางสาวประภาพร โพธิรัตน ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
89 นายวุฒิพงษ์ บุญยอด ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
90 นายอาวุธ กัตตะโร ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
91 นางเปรมจิตร ศรีหาเทพ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
92 นางสาวโสภิษฐ์ สินล้าน ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
93 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
94 นางสาวธัญญาวรรณ สีลาทอน ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
95 นางสาวปทิตตา ตรีพงษ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
96 นางญาณิศา ยลถนอม ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
97 นางนริสา เสียงเพราะ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
98 นางยุพรักษ์ พรมภักดิ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
99 นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทอง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
100 นายบัญชา สมบัติกำไร ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
101 นางกัลยา ขันสาลี ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
102 นายจันที จารุจิตร ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
103 นายสุธาศิน เขียวทอง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
104 นางสุปรียา กัตตะโร ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
105 นายชัยพงษ์ บัวป้อม ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
106 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทเกษ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
107 นางสาวธนิตา ฤาชากุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
108 นางสุพัตรา ภูผินผา ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
109 นายทวี หลงน้อย ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
110 นางสาววนิดา ทุมสงคราม ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
111 นายจักรกฤษณ์ ภูผาบาง ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
112 นายจักร์กฤษ บูรณสรรค์ ครูธุรการ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
113 นายอิทธิพล ฤาชากุล ครู โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
114 นางสาวศศิมา ทิวาพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
115 นางสาวสุนัดดา บุดดีคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
116 นางสาวมุทิตา พลมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
117 นางสาวพัชรียา ยางนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
118 นายก้องหล้า คงทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
119 นายธนาวุฒิ ทวีศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
120 นายสมจิตร วงศ์กระโซ่ นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
121 นายสำรอง ม่วงคะลา นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
122 นายบุญมาก พรมจันทร์ นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
123 นางเตือนใจ วงศ์กระโซ่ นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
124 นายอุทัย โพธิ์มั่น นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
125 นายฐิติศักดิ์ เต็มตาวงษ์ นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
126 นายไพรี เมืองมัจฉา นักการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ดำเนินงาน  
127 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
128 นายสังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วินิจฉัย ชี้ขาด  
129 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
130 นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
131 นางยุพา วรสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา วินิจฉัย ชี้ขาด  
132 นายชัยนาท พรมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
133 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา วินิจฉัย ชี้ขาด  
134 นายเทอดพงษ์ แสนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
135 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
136 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
137 นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
138 นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร วินิจฉัย ชี้ขาด  
139 นายชาญชัย คทาเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
140 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วินิจฉัย ชี้ขาด  
141 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา วินิจฉัย ชี้ขาด  
142 นายคมสัน ถานกางสุ่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
143 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
144 นายปฏิพล แก้วมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ วินิจฉัย ชี้ขาด  
145 นายจตุพจน์ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
146 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
147 นายสุธา สาวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย์ วินิจฉัย ชี้ขาด  
148 นายสมชาย แสงมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
149 นายปรีชา สิงห์เสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
150 นางสาวขนิษฐา มั่งมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
151 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา วินิจฉัย ชี้ขาด  
152 นายกลยุทธ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม วินิจฉัย ชี้ขาด  
153 นายประหยัด ปัตถาวะโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม วินิจฉัย ชี้ขาด  
154 นายพรเทพ อกศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม วินิจฉัย ชี้ขาด  
155 นางสาวกุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ วินิจฉัย ชี้ขาด  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]