รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายประธานพร  นามมูลสิน
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีโสภา
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายสุริยา  พันสวัสดิ์
2. เด็กชายเสกสรร  อะนานันท์
 
1. นายทรงศักดิ์  ยงยืน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงญานิกา   ผาขาวบวช
2. เด็กหญิงธีริศรา  มะนิราช
3. เด็กหญิงนุธิตา   ศรีพวง
4. เด็กหญิงวรัญญา  ปะทะขินัง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หอมสมบัติ
 
1. นางจินตนา  หัสดร
2. นายคุณาวุฒิ  สิงห์ทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจิรภา  สร้อยหล้า
2. นางสาวจุฑารัตน์  สมวงษา
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พัสดร
4. นางสาวสุจิตรา  ศรีโคตร
5. นางสาวสุพัตรา  แสนคำ
 
1. นางญาณิศา  ยลถนอม
2. นางยุวรี  เพ็ชรตา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วหลักคำ
2. เด็กชายอลงกรณ์  บุญภา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ปรีดายุทธนา
2. นางสาลินี  ผิวศิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายอภิวัฒน์   ปานเกิด
2. นางสาวแทนรัก  หลีกภัย
 
1. นางสายสุนีย์  คามเขต
2. นางจุฑามาศ  เณรฐานันท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  โพนสูง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวปวีณา  แสนกระจาย
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  บุญมา
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุวรรณา  ขันธวิชัย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  ปาณิกิจ
 
1. นายณรงค์  จันทร์งาม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอินธิรา  กลิ่นบัว
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลิษา  บุญพา
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุมิตรา  สุขสบาย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัดดา  นาสมผล
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ศรีชัยมูล
 
1. นางนภัสวรรณ  ปุนตุง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยะดา  อินตา
 
1. นายสุธาศิน  เขียวทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุธิดา  ขวัญเนตร
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แสงเพ็ง
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เหลือง
3. เด็กชายเดชดำรงค์  พันธ์ไธสงค์
 
1. นายวิทยา  อินสุวอ
2. นายบุญรัก  จันทะยาง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดุจเดือน  หมื่นจิตรน้อย
2. นางสาวอรพรรณ  คำไชย
3. นางสาวอรัญญา  คงคะปัญญา
 
1. นายวิทยา  อินสุวอ
2. นางวิมลพรรณ  สิงห์คำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สุขี
 
1. นายมานัส  มณีกรรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  มาลาวรรณ
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายชคดี  เต็มตาวงค์
2. เด็กชายธราเทพ  ไทยสวน
3. เด็กชายธวัชชัย  ดุงศรีแก้ว
4. เด็กชายพงศ์วรินทร์  แดงเหลือง
5. เด็กชายพร้อมพงษ์  กองอุดม
 
1. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  พรมสิทธิ์
2. นายนรินทร  พรหมแสงใส
3. นางสาวลลิตา  สาคะรินทร์
4. นายศิวพงษ์  ซาตา
5. นายอนันตชัย  หลาบหนองแสง
 
1. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษฎา  สาครเจริญ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยคำ
3. เด็กหญิงจันทิมา  นาคูบอน
4. นายชาญชัย  กินรี
5. นางสาวณัฐธิดา  ดุลยลา
6. นายณัฐพล  จันทะเสน
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเรืองศรี
8. นายธนศักดิ์  บุญทน
9. นายธนากร  ปัจจนัง
10. นายธนากรณ์  เบิกบานดี
11. นายนพนัย  วินทะไชย
12. นายนราธร  ผันผ่อน
13. เด็กหญิงนัชชา  โลสิงห์
14. เด็กหญิงนุจรี  บุรี
15. เด็กหญิงปนัดดา  พุดกุดเรือ
16. เด็กหญิงพรชิตา  อุไรวรรณ
17. นายพัชระ  ภูุมิมิตร
18. นายพิทยา  ตากลม
19. เด็กชายวรรธนะ  จันทรเสนา
20. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมิเพ็ง
21. นายวีรยุทธ  สิงการ
22. เด็กชายศรัณย์  อัคคะฮาด
23. นายสหัสวรรษ  แสนโครต
24. เด็กชายสิทธิชัย  สุขหล้า
25. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงบุญ
26. นายอนุรักษ์  โสภูงา
27. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  กรพันธ์
28. เด็กหญิงอัญชลี  สีเอก
29. นายอำพร  ผันผ่อน
30. เด็กชายอิสระ  กระเเสร์
31. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ดอนริวงศ์
32. เด็กชายโชคทวี  ศรีหาบุตร
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมเสาร์
2. นายณรงค์ชัย  ศรีโคตร
3. นายณัฐกิตติ์  กะฐินเทศ
4. นายณัฐภัสสร  เสน่ห์ดี
5. นายณํฐพงษ์  อุปโคตร
6. เด็กชายดนุพร  บุญสิทธิ์
7. นายทวีศักดิ์  ศรีสุขา
8. นายทักษิณ  อินทสร้อย
9. นายธนพงษ์  วงษ์สิงห์
10. เด็กชายธนพล  จันทะบัวลา
11. เด็กชายธัญสินี  วังภูมิใหญ่
12. เด็กชายนัฐพล  ดวงดี
13. นายประดิษฐ์  อินทะสร้อย
14. นายปิยะวัฒน์  ทองเฟื่อง
15. เด็กชายพีรพล  สอนสา
16. นายภานริทร์  สงวนนาม
17. นางสาวรัชนีพร  ลินเสนา
18. นางสาววัจนีย์  บุญยียวน
19. นายวีระพงษ์  รักษาสัตย์
20. นายศาสตรา  ราชแดง
21. นายสถิตย์  อินทสร้อย
22. นางสาวอทิตย์ติยา  ถาวันดี
23. นางสาวอนัญญา  บุลาโส
24. นายอภิรักษ์  สุขเจริญ
25. นายอาทิตย์  จันทะแจ่ม
26. นายอานุภาพ  รูปสะอาด
27. นายเกื้อพงษ์  ละดาดาษ
28. นางสาวเพ็ญนภา  สาครเจริญ
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
2. นางสาวรัชนก  เสี่ยงบุญ
3. นางสกลรัตน์  สวยรูป
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายวทัญญู  เปรี่ยมดี
 
1. นายวีระศักดิ์  พระไตรราช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. นายวินัย  สัตตะโส
 
1. นายปราการ  เวียนเตียง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  ขันสะอาด
 
1. นางสาวสุนทรี  เนตรแสง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  ใจกว้าง
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนากร  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายบัณฑิต  ผิวทอง
 
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ปัญจะรักษ์
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวอภิวรรณ  ภูพวก
 
1. นายบัญชา  สมบัติกำไร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์   อุต้น
 
1. นายนัทธ์รพี   มาลาศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญวิทย์ 1. นายธีรยุทธ  แสนจันทร์
 
1. นางสาวชัญลภัสร์  ประทุมเม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   ราชคำ
 
1. นายศตวรรษ   มณีรุ่งรัตน์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาววรางคณา  สีน้ำเงิน
 
1. นายสกลสุข  ยืนสุข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายอัครพล  กล้าชาญชัย
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  เหมือนสิงห์
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมแพง
 
1. นายอภิชาติ  ศรีปาน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวสุรีย์พร  แก้ววุฒิวงศ์
 
1. นางสาวมะลุลี  คณารศ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  แม่เหล็ก
2. เด็กหญิงจิระภา  ศรีรัตน์
3. เด็กชายจิราวัฒน์  ธรรมสมบัติ
4. เด็กหญิงชลธิชา  อินคำตุ้ย
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสว่าง
6. เด็กชายพิทักษ์  แสงกำเลิศ
7. เด็กหญิงวัลนิษา  ศรีชัยมูล
8. นายศุภณัฐ  มาค่าย
9. เด็กชายศุภวิชญ์  อังคะปาน
10. เด็กหญิงสาลินี  สุมุด
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวประภาพร  โพธิรัตน
3. นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ศรีปัญญา
2. นายกิตติศักดิ์  ศรีปัญญา
3. นายขวัญกวินทร์  วิเศษศักดิ์
4. นางสาวบุษกร  สายสม
5. นางสาววิไลพร  ชานันโท
6. นางสาวสุกัญญา  เเสนสม
7. นายอนุชิต  พิมพิโล
8. นางสาวเกวลี  มั่นยีน
 
1. นางสาวเกศรา   น้องคนึง
2. นางสาวนีรนุช   ชัยบิน
3. นางสาวสุพัตรา   มหาพรม
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คนเพียร
2. นางสาวชุรีพร  นาดีศรีสุข
3. นายณัฐพล  หมั่นเสมอ
4. นายปิยะชัย  เสาพงไพ
5. นายวิรัตน์  แสวงชัย
6. นางสาวอริสรา  ประกิ่ง
 
1. นางสาวอรญา  ศรีสมรส
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แวดไธสง
2. เด็กหญิงชณัฐดา  บุญพา
3. เด็กหญิงณัฐธิรา  แสนนางชน
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แห่ภูมิ
5. เด็กหญิงนุศรา  พุดกุดเรือ
6. เด็กหญิงพีรดา  จันธิราช
7. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญภา
 
1. นางสาวประกายรัตน์  ฮวดชัย
2. นายนภัสสร  บุตฮาด
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ป้อมจันทร์
2. นางสาวณัฐธยาน์  โพธิ์สาขา
3. นางสาวนุชมาศ  ซื่อดี
4. นางสาวปรียาพร  พรมจันทร์
5. นางสาวมีนา  พุทธดี
6. นางสาวลักขณา  อ้วนสะอาด
7. นางสาวศศิวิมล  ศรีโคตร
8. นางสาวสิริกานต์  ปัดถาวะโร
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวประภาพร  โพธิรัตน
3. นางสาวนารีนาท  ห่อไธสง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายกฤษณะ  จันทะสี
2. นางสาวนิราภรณ์  ราชบัณเทา
3. นางสาวน้ำเพชร  บุญตะบุญเลิศ
4. นางสาวบุษบา  ไชยบุบผา
5. นางสาวพรรักษา  บุญภา
6. นางสาวพิมผกา  อุดมเสียง
7. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีจันทร์
8. นางสาวอรพินท์  หารินทะชาติ
 
1. นางสาวประกายรัตน์  ฮวดชัย
2. นายนภัสสร  บุตฮาด
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายธนพร  คำมโนชาติ
2. นายระพีพันธ์  เพชรเสถียร
3. เด็กชายราเชนทร์  บุญชอบ
4. นายเกรียงศักดิ์  ชากุลนา
5. นายไชยวัฒน์  บัวป่า
 
1. นายไกรสร  แจ่มใสดี
2. นางภารณี  หงษ์ชุมแพ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  หอมกระชาย
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  เสนาอุดร
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายคณพล  พุทธตาล
2. นายณัฐพร  บัวผัน
3. เด็กชายปราโมทย์  คุยดี
4. เด็กชายภิบูรณ์  เลิศเศียร
5. เด็กชายภูวนาถ  สาลีวงศ์
6. เด็กชายวชิระ  พูนสุวรรณ
7. เด็กชายวิศรุต  รอดบุญมา
8. เด็กชายศุภณัฐ  รู้ทั่วรัมย์
 
1. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
2. นายศุภชัย  สุระขันธ์
3. นายอัฉริยะวัฒน์  พงษ์เมธา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐวัฒน์  ทองพาพันธ์
2. นายดำรงศักดิ์  โพธิสุวรรณ
3. นายธนากร  พิมภาศรี
4. นายวาทศิลป์  พันไธสง
5. นายวุฒิพงษ์  คำนุชิต
6. นายโชติชนะ  สงเมือง
 
1. นายวัชรวิชญ์  บุญตาระวะ
2. นายวิทยา  อินสุวอ
3. นายสมปอง  ไชยเลิศ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เรืองกสิกรณ์
2. เด็กชายจัตริน  หิริโกกุล
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวสุจารี  ท้าวพา
2. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ขวัญยืน
2. นางสาวศนันท์ญา  นิลหงส์
3. นางสาวสุชาวดี  นุสนทรา
 
1. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
2. นายจันที  จารุจิตร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายชิษณุพงศ์  พิลาดี
2. นายณัฐพล  ภู่รพ
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
2. นายนิรันดร์  อรปัญญา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  หงวนสง่า
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีชัยมูล
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกมลพร  เทือกโฮม
2. นางสาววันวิสา  เหมือนขุนทด
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายวรวรรษ  อามาตย์เสนา
2. เด็กชายวิษณุ  สนกันยา
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นางชัญญ์ญาณ์  สุริยะจันทร์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  พงษ์ไทย
2. นายอภิสิทธิ์  โพธิผล
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  บวบทอง
2. เด็กชายนิธิกร  สร้อยสะนู
 
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายสิริมาศ  ราชภักดี
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กชายณัฐกาญจน์  สมสนุก
2. เด็กชายรัฐพล  อำเคน
 
1. นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายสิริมาศ  ราชภักดี
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายฉัฐวรรธน์  สุขชัย
2. นางสาวนิชากร  ดงใจ
 
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายฉกรรจ์  สิทธิพรหม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายจักรวัฒน์  ศรีชัยมูล
2. นายยุทธชัย  ศรีชัยมูล
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตรจำนงค์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ด้านวังขวา
2. นายสุรชาติ  ป้อมแสนพล
 
1. นายธนพงษ์  เพลงสา
2. นายฉกรรจ์  สิทธิพรหม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกัลยา  แขงสง่า
2. นายณัฐวัฒน์  พิลาวัลย์
 
1. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
2. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองมณี
2. เด็กหญิงวรกัญญา  สุเนตร
3. เด็กหญิงอสุนี  ศรีมงคล
 
1. นางอภิญญา  ดิเรกศรี
2. นายบัณฑิต  ทับพิลา
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายพิชญ์ธนายุทธ  บุดดา
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สัตย์สูง
3. นางสาวสุภาวดี  เข็มอูบ
 
1. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
2. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิกา  แสงแก้ว
2. นางสาวแก้วฤทัย  ธรรมไหม
 
1. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
2. นายวุฒิพงษ์  บุญยอด
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายธนาศักดิ์  ลุนไชยภา
2. นายภานุพงษ์  ศรีชัยมูล
3. นายสิทธิชาติ  บุญพา
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
2. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทิพย์วิมาน  อาจอินทร์
2. เด็กหญิงนุชรีพร  ชาติคำ
3. เด็กหญิงพิยดา  พิลาลัย
 
1. นายอยุทธนา  แสงเดือน
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยประเสริฐ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  คำมะโนชาติ
2. นางสาวบุษกร  ชมชัยรัตน์
3. นายภาณุวัฒน์  สุระมะณี
 
1. นายชัยพงษ์  บัวป้อม
2. นายจักรกฤษณ์  ภูผาบาง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  สัตยากุม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ละโป้
3. เด็กหญิงอารยา  ปานเชียงวงษ์
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวจุรารัตน์  คณาโรจน์
2. นายศุภกร  หอมกระชาย
3. นางสาวอินทิรา  แก่นพันธ์
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  นนท์ฤาชา
2. เด็กหญิงพิมชนก  กะลาม
3. เด็กหญิงพิมลภา  พลชารี
4. เด็กหญิงวิรัลยา  ยศธิพานา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร
6. เด็กหญิงอภิญญา  สีเทา
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
2. นายทิวากร  รอดขันเมือง
3. นางสาวนุชรินทร์  คุยม่วงพันธ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกรองแก้ว  บุบผาเวส
2. นายกฤษณะ  จันสุข
3. นายจักรวาล  ไชยคำ
4. นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
5. นางสาวปวีธิดา  พาลาศรี
6. นายศรันย์  ราโคโชติ
 
1. นางนาริสา  หลักทอง
2. นายทิวากร  รอดขันเมือง
3. นางสาวสุมินตรา  สงวนนาม
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงคัทลียา  อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงปนัดดา  อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงมนัสชนก  วงศ์โต
 
1. นางปทุมรัตน์  ใจมั่น
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวทองทิพย์  ศิริโยธา
2. นางสาวพรนิตา  วรยศ
3. นางสาววิภาพร   ดีช่อรัมย์
 
1. นางสาวปาหนัน  สุวรรณชัยรบ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา  ท้าวเนาว์
2. เด็กหญิงอุไรศรี  รักญาติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรนิช  ไชยเทศ
2. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวคุณัญญา  สีเหลือง
2. นางสาวชลิตา  ตะวัน
3. เด็กชายวิภาดา  เหลืองอร่าม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช  อัปมาตย์
2. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จันทโย
2. เด็กหญิงปวีณา  จงกลาง
3. เด็กหญิงสุดา  ศิริบุตร
 
1. นางสาววัชรีพร  บุญศรี
2. นายฉลอง  ป้องสีดา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวปิยะพร  บุญรักษา
2. นายศักดิ์ดา  แก้ววงศ์ษา
3. นางสาวอรปรียา  จันทร์เขียว
 
1. นางปิยะมิตร  ไวยะ
2. นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจีรภัทร  อินทร์ยก
2. นางสาวชฎาพร  ชาญฉลาด
3. นางสาวอารียา  ทิพโสด
 
1. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
2. นางสาวธัญญาวรรณ  สีลาทอน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนา  อันอ่อน
2. นางสาวทิพย์มณ๊  แหล่วไธสง
3. นายศักรินทร์  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาววิไลลักษณ์  โภคาพานิชย์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพรนภา  สังขพงษ์
2. เด็กหญิงสิริมา  ขันพิมล
3. เด็กหญิงสุวิมล  ศฤงคาร
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยประเสริฐ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิชชากร  สร้อยสุข
2. นางสาวสุภาภรณ์  ดีราชรัมย์
3. นางสาวโยธกา  โทหา
 
1. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
2. นายสุวัฒน์  กองขันธ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนนทิชา  พรหมศร
2. เด็กหญิงพัชริดา  สาครเจริญ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พิมแสนศรี
 
1. นางสุรักษ์  นิรานนท์
2. นางสาวถนอมศรี  พิบูลย์วัฒนวงษ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพนิดา  ชาวยศ
2. นางสาววราวรรณ  ศรีบุญเรือง
3. นายศราวุฒิ  ปุยชัยภูมิ
 
1. นางสาวลักษณา  คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวนุชนาถ  โคตะแวง
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  พรมเสาร์
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
 
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกิตติ  ชนะรบ
2. นายศุภกิจ  ธะนะฉันทะ
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
2. นางสาวปรีญาภรณ์  พรมเสาร์
 
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายธนาธร  พลชารี
 
1. นายสง่า  ดาศรี
 
90 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายสุขเกษม  วงค์สินธุ์
 
1. นายอาวุธ  กัตตะโร
 
91 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายเสถียร  แก้วไวยุทธิ์
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายธนพล  ประไมยะ
 
1. นางสาววาสนา  บริบูรณ์
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชมภูพาน
2. เด็กชายคีตภัทร  ชื่นชีวิญ
3. เด็กชายจักรพล  กมลคราม
4. เด็กหญิงชญานิชฐ์  ทองแสน
5. เด็กชายณพวุฒิ  บุตรศรีภูมิ
6. เด็กหญิงณัฐชา  ไชยเชียงพิณ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจเดช
8. เด็กหญิงทิติยา  กิ่งสีเสียด
9. เด็กชายธนาธร  พลชารี
10. เด็กชายธรรมรักษ์  หัสเดชะ
11. เด็กหญิงธัญรดา  ผลเพิ่ม
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลักษณจันทร์
13. เด็กชายธีรเดช  สายฝัน
14. เด็กหญิงนริศรา   นนทวิชัย
15. เด็กหญิงพรวิลัย  ภัยระงับ
16. เด็กชายภูมินทร์  มุกดากิจ
17. นางสาววนิชยา  คำตัน
18. เด็กหญิงสลักฤทัย  เครือคำไหล
19. เด็กหญิงสุวพิชญ์  หาระคุณ
20. เด็กหญิงสุวิตตรา  ศาลาคำ
21. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริบุญมี
22. นายอภิสิทธิ์  สีดี
23. นางสาวอรยา  ธนะขว้าง
24. เด็กหญิงอริศรา  แก้วคำ
25. เด็กหญิงอาทิมา  พลชารี
26. เด็กหญิงอินทิรา   สารีโท
27. นายเกษม  อินนอก
28. เด็กหญิงเกษมศรี  นามสา
29. นายเกียรติศักดิ์  นากลางดอน
30. เด็กหญิงไพลิน  บุญเกิด
 
1. นายนาวิน  มุกดากิจ
2. นายสง่า  ดาศรี
3. นางลำใย  อึ้งสุขสมปอง
4. นายประวีภัสตร์  นวนนุกูล
5. นายธนูพิษ  มานะจักร์
6. นายสุรพงษ์  สำแดงชัย