หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2558   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 (ห้องจริยธรรม) ชั้น 2 ห้อง 128 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง lab 1 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 4 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 5 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 6 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 7 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 8 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ห้องเกษตรกรรม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
14 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
16 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 หอประชุม 4 พ.ย. 2558
17 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
18 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
19 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
20 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
21 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
22 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
23 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
24 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
25 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
26 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สนามสฟุตบอล 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ห้องสมุด 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 4 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 4 พ.ย. 2558 13.00-16.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 4 พ.ย. 2558 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง 113-115 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง 116-117 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม้าหินอ่อน 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม้าหินอ่อน 4 พ.ย. 2558 09.00-11.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]